DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-73-89

ФІЛОСОФІЯ АУДИТУ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ

Володимир Володимирович Головач

Анотація


У статті розглянуто філософські аспекти аудиту та його сутності як суспільного відношення, що містить в собі діалектичне протиріччя. Визначено основні закономірності та постулати аудиту.

Ключові слова


аудит; філософія аудиту; основні закономірності аудиту; постулати аудиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамс Р. Основи аудита / Р. Адамс. – М.: Аудит; ЮНИТИ, 1995. – с. 398.

Алексеенко Д. Бурный рост рынка аудита в Украине прекратился / Д. Алексеенко // Аудитор Украины. – 2009. – № 1-2. – с. 40-45.

Аналитическая философия / Под. ред. Лебедева М.В., Черняка А.З. – М.: РУДН, 2004. – 740 с.

Аренс А. Аудит / А. Аренс, Дж. Лоббек. – М.: Финансы и статистика,1995. – 558 с.

Аудит Монтгомери. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с.

Аудит. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.

Бабесов Е.М. Конфликтология / Е.М. Бабесов. – Минск.: Право и экономика, 1997. – 360 с.

Балашов Л.Е. Философия / Л.Е. Балашов. – М.: Дашков Й.К., 2009. – 664 с.

Брюханов М. Искажения в финансовой отчетости: как выявить мошенничество / М. Брюханов // Финансовый директор. – 2006. – № 6.

Бутинець Ф.Ф. Аудит / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП “Рута”,2002. – 672 с.

Гетьман В.Т. Закон “Сарбейнса-Оксли 2002” – важный инструмент, используемый в США в борьбе с мошеничеством в финансовой отчетности / В.Т. Гетьман // Бухгалтер и закон. – М.: ООО “Издательский дом финансы и кредит”, – 2006. – с. 4-12.

Гончарук Д.А. Аудит / Д.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – Київ.: Знання, 2007. – с. 81.

Додж Рой. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита / Рой Додж. – М.: Финансы и статистика; ЮНИТИ, 1992. – 240 с.

Дорош Н.І. Контроль якості ринку аудиторських послуг в Україні та за кордоном Н.І. Дорош // Університетські наукові записки. – 2007. – № 3 (23). – с. 264-267.

Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року № 3126 – ХІІ.

Закон України “Про загальнодержавну адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 23 червня 2004 р. – І.

Зобилевич С.Я. Політика впровадження вимог до громадського нагляду за аудиторською професією в країнах ЕС / С.Я. Зобилевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. 4.3. Зб. наук. пр. вип. 4. – 2007. – с. 159.

Зубілевич С. Аудиторська діяльність в Україні: проблеми становлення перспективи розвитку / С. Зубілевич // Бухгалтерський облік і аудит, 1995. – № 9. – с. 15-18.

Калінська Т.А. Сучасний стан і проблеми вітчизняного аудиту / Т.А. Калінська // Науково виробничий журнал. – 2010. – № 3. – с. 20-22.

Козер Л. Функции социального конфликта / Л. Козер. – М.: Идея-Пресс, 2000. – 128 с.

Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология / В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1980. – 231 с.

Лень В.С. Облік і аудит. Вступ до фаху / В.А. Лень, В.С. Нехай. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

Методичні рекомендації щодо взаємодії між інспекторами банківського нагляду України та зовнішніми аудиторами, схвалені Постановою Правління Національного банку України від 29.04.2004, № 191.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів; аудиторська палата України. – 2010. – Частина І. – 842 с., Частина ІІ. – 407 с.

Положення з міжнародної практики аудиту 1004 “Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів”.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 16 серпня 1999 р. № 1496.

Протасов В.Н. Правоотношения как система / В.Н. Протасов. – М.: Юридлит, 1991. – 342 с.

Редько О.Ю. Вічизняний аудит, вибір вектора розвитку / О.Ю. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – с. 14-17.

Робертсон Дж. Аудит / Дж. Робертсон. – М.: КРМС: Контакт, 1993. – 496 с.

Румянцев С. Проблеми розвитку аудиту в Україні / С. Румянцев // Цінні папери України. – 2001. – № 7. – с. 17-19.

Смирнова Л. Аудит як засіб боротьби з шахрайством / Л. Смирнова // Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету, 2010. – Випуск 6.

Тимко Й.П. Аудит в Україні: становлення і організація / Й.П. Тимко. – Ужгород, 1996. – 144 с.

Указ Президента України “Про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського союзу” від 11 червня 1998 р. № 615/98.

Усач Б. Проблеми розвитку аудиту в Україні / Б. Усач // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – с. 217-222.

Усач Б.Ф. Виявлення фактів шахрайства у контексті аудиту фінансових звітів банків / Б.Ф. Усач // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (53). – Частина 2.

Философия / Под. ред. Лавриненко В.Н. – М.: Юристъ, 2004. – 511 с.

Философия / Под. ред. Миронова В.В. – М.: Норма, 2005. – 928 с.

Честнов И.Л. Методология и методика юридического иследования / И.Л. Честнов. – Спб, 2004. – 128 с.

Шевченко З. Чи потрібен наш кишеньковий аудит / З. Шевченко // Цінні папери України. – 2001. – № 16. -с. 10-11.

Шимін В. Порівняння національних і міжнародних принципів аудиту / В. Шимін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 2. – с. 40-44.

Янчева Л.М. Аудит / [Янчева Л.М., Макєєва З.О., Баранова А.О. та ін.] – И.: Знання, 2009. – 335 с.

IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley. ITG overnanse Institute. 2006

Stefan Bode. The problem of international auditing har wonisation // International Accounting: University of Glaworgam. – 2007. – 28 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.