DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-302-318

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Ярослав Вікторович Шеверя

Анотація


Динамічний розвиток національної економіки безперечно здійснює вплив на стан національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в країні, що обумовлює необхідність оцінки адекватності механізмів її регулювання та розвитку сучасним ринковим умовам господарювання. Автором констатуються низькі законодавчі вимоги до якості фінансової звітності та відсутність ефективного механізму державного регулювання бухгалтерського обліку в Україні, що призвели до того, що обліково-звітні дані не придатні для їх використання у прийнятті рішень зовнішніми користувачами на фоні обмеженості вільного доступу до них, а основним формальним користувачем бухгалтерської звітності й надалі залишається держава. Тому зусилля небайдужої наукової спільноти слід спрямувати на оновлення підходів до підвищення ефективності механізму регулювання якості інформаційного забезпечення користувачів на основі даних фінансової звітності.


Ключові слова


система регулювання бухгалтерського обліку; фінансова звітність; реформування системи регулювання якості фінансової звітності; якісні характеристики обліково-звітної інформації; суспільна свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії / Ф.Ф. Бутинець : монографія. – Житомир : ПП «Рута», 2005. – 324 с.

Воронина Л.А. Понятие бухгалтерских оценок и их развитие / Л.А. Воронина // Международный бухгалтерский учет. – 2006. – № 12. – С. 22–26.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/332198/file/buh.pdf.

Концепція оптимальності Парето [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффективность_по_Парето.

Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні : дис. … д.е.н. : 08.06.04. / Н.М. Малюга. – Житомир, 2006. – 539 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua.

Моссаковський В.Б. Про перспективи подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні / В.Б. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 6. – С. 10–20.

Пархоменко В.М. Законодавче та нормативно-методичне забезпечення регулювання бухгалтерського обліку / В.М. Пархоменко // Вісник ЖІТІ / Серія: економічні науки. – 2002. – № 18. – С. 107–117.

Петрук О.М. Гармонізація національної системи бухгалтерського обліку : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420 с.

Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України протокол № 133 від 22 серпня 2007 року.

Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерського учета / Э.С Хендриксен, В.М. Ван Бреда ; пер. с англ. ; под ред. проф. Я.В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 576 с.

Шигун М.М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія : монографія / М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.