DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-279-289

КРИТИЧНА ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ

Олеся Анатоліївна Сизоненко

Анотація


На основі розробленої послідовності проведено критичну оцінку існуючої методики бухгалтерського обліку газу (метану) вугільних родовищ у розрізі його стадій та елементів. Запропоновано напрямки підсилення дієвості елементів методів обліку, що сприятимуть підвищенню інформаційної місткості відображення операцій з видобування та використання метану для прийняття ефективних управлінських рішень у цій сфері.


Ключові слова


газ (метан) вугільних родовищ; методика бухгалтерського обліку газу (метану) вугільних родовищ; етапи та елементи методу обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Брадул О.М. Удосконалення обліку затрат і калькулювання собівартості в гірничодобувній промисловості в умовах ЕОМ / О.М. Брадул // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Вип. 127. – С. 16–24.

Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-%D1%80.

Исследование фазового состояния метана в углях / А.Д. Алексеев, Е.В. Ульянова, Н.Н. Коврига, И.Н. Смоланов // Физико-технические проблемы горного производства. – 2001. – Вып. 3. – С. 3–8. Ретроспективний аналіз операцій з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ на шахтах Донецької області.

Концепція Державної цільової економічної програми видобування та використання газу метану вугільних родовищ як альтернативного енергоресурсу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1684-2009-%D1%80.

Корнєєва Т.І. Бухгалтерський та податковий облік витрат на природоохоронну діяльність підприємств вугільної промисловості / Т.І. Корнєєва, Н.В. Рассулова // Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи», (Донецьк, 20–21 лист. 2009 р.). – Донецьк : ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2009. – С. 272–275.

Нападовська Л.В. Формування центрів відповідальності при побудові виробничого обліку затрат гірничорудних підприємств / Л.В. Нападовська // Придніпровський науковий вісник. – 1998. – № 107 (17). – С. 10–12.

Переосмислення ступеня відповідальності перед майбутнім : Національна доповідь з питань реалізації державної політики у сфері енергоефективності за 2009 рік / М. Пашкевич, В. Григоровський, В. Гавриленко, Л. Гальперіна, Д. Гулевець та ін. – К. : НАЕР-НАУ, 2010. – 254 с.

Поліщук, І. РОЗВИТОК МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА [Електронний ресурс] / Ірина Поліщук, Ореста Боднар // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – N 3(61). – Режим доступу : URL : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/44070.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm.

Порядок цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв’язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=600-2010-%EF.

Програма енергоефективності Донецької області на 2010–2015 рр. – Донецьк : Донецька обласна рада, 2010. – 113 с.

Руководство по дегазации угольных шахт / И.В. Сергеев, В.С. Забурдяева, В.Г. Рыжков. – К. : 2007. – 117–120 с.

Угольный метан: перспективы добычи и использования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=6483.

Шатохіна О.І. Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.04 / О.І. Шатохіна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2006. – 20 с.

Шишкова В.С. Оперативний облік в управлінні виробничими витратами гірничодобувного підприємства / В.С. Шишкова // Менеджер. – 2006. – № 2 (36). – С. 81–85.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.