DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-238-254

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИБУТКУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗПОДІЛУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

Ірина Романівна Поліщук, Марина Леонідівна Колеснікова

Анотація


Досліджено підходи до класифікації прибутку. Запропоновано класифікацію прибутку для цілей бухгалтерского обліку. Систематизовано основні напрями розподілу прибутку відповідно до установчих документів підприємств.


Ключові слова


прибуток; класифікація прибутку; розподіл прибутку; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – 2-ге изд., разш. и доп. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2002. – 752 с.

Вікнянська О.М. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О.М. Вікнянська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/6_NITSHB_2011/Economics/10_80657.doc.htm.

Гавриш А.О. Класифікація прибутку як основа управління фінансовими результатами підприємств / А.О. Гавриш // Науковий вісник НУБіП України / Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2012. – Вип. 169 (2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_eamb/2012_169_2/12kao.pdf.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загродній., Г.Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.

Кривенко К.Т. Політична економія : навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Беляєв ; за ред. д.е.н., проф. К.Т. Кривенка. – К. : КНЕУ, 2003. – 508 с.

Наказ «Про затвердення Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» 16 «Витрати» № 318 від 31.12.1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Наказ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності» №433 від 28.03.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=382859&cat_id=293536.

Наказ про затвердення Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» №73 від 07.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Наказ про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: за станом на 09 серп. 2013 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01.

Наказ про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»: за станом на 09 серп. 2013 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02.

Наказ про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»: за станом на 09 серп. 2013 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01.

Панченко І.А. Класифікація прибутку для цілей бухгалтерського обліку, аналізу та контролю: критичний аналіз існуючих підходів / І.А. Панченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : зб. наук. праць. – Вип. 1 (22). – Житомир : ЖДТУ, 2012. – С. 224–236.

Регулярна інформація емітентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://smida.gov.ua/db/emitent/reports/xml.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н.М. Ткаченко.-5-те вид., допов. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976 с.

Чебанова Н.В. Фінансовий облік : підручник / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 704 с.

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Яременко В.В. Новий тлумачний словник української мови. – у чотирьох томах / В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – Т. 2. – К. : Видавництво «Аконіт», 2000. – 911 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.