DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-184-199

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВ

Олексій Володимирович Лисенок

Анотація


Розглядається сутність, характеристика, система та функції
управління прибутком банку. Досліджується чистий прибуток
банківської системи України за 2004–2013 роки, аналізується її
рентабельність та формується залежність показників ROA, ROE і мультиплікатора капіталу у табличному вигляді, що дозволяє швидко визначити, який рівень прибутковості активів банку повинні забезпечити менеджери, щоб акціонери отримали бажаний рівень прибутковості їх акціонерного капіталу.

Ключові слова


прибуток; банк; управління прибутком; прибутковість; рентабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», Затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, Эльга, 1998. – 543 с.

Криклій О.А. Управління прибутком банку : монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 136 c.

Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках : навч. посібник / І.А. Волкова, О.Ю. Калініна. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 519 с.

Бікбов І.М. Механізм управління прибутком у банку з розгалуженою мережею філій / І.М. Бікбов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 24. – С. 320–327.

Рибалка О.О. Підходи до управління прибутком банку / О.О. Рибалка // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 161–165.

Радковская Н.П. Методические подходы к управлению прибылью коммерческого банка / Н.П. Радковская // Финансы и кредит. – 2006. – № 1. – С. 20–25.

Квасницька Р.С. Механізм управління прибутковістю комерційного банку / Р.С. Квасницька, Г.С. Сущук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_5/263.pdf.

Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2008 року // Вісник НБУ. – 2008. – № 2. – С. 25.

Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2013 року // Вісник НБУ. – 2013. – № 2. - С. 50.

Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua.

Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності» : навч. посібник / О.В. Лисенок. – К. : КНЕУ, 2010. - 307с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.