ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ

Автор(и)

  • Тетяна Віталіївна Ларікова ВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-173-183

Ключові слова:

достатність капіталу, регулятивний капітал, банк, оцінка, нормативи достатності капіталу, капіталізація

Анотація

Досліджено зміст поняття «достатність капіталу» для розвитку банку. Визначено сутність та роль регулятивного  капіталу, що полягає у забезпеченні захисної функції фінансової стабільності банків і виражається через встановлення регулюючими та наглядовими органами НБУ розміру власного капіталу. Окреслено зміст основного і додаткового капіталу як складових регулятивного капіталу банків.

Розглянуто основні підходи оцінки достатності регулятивного капіталу банків: норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1); норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2); норматив співвідношення регулятивного  капіталу до сукупних активів; норматив співвідношення регулятивного капіталу до зобов’язань (Н3-1). Дотримання цих нормативів забезпечують фінансову стійкість та підвищення ефективності їх діяльності. Окреслено  проблемні зони та перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Посилання

Банковское дело: управление и технологии : учеб. пособие для вузов ; под ред. А.М. Тавасиева. – М : ЮНИТИ-Дана, 2001. – 863 с.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 28.08.2001 № 368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z084101/print1395229508737288.

Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні від 02.06.2009 N 315 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v031550009/ed20131030/page.

Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І.М. Парасій-Вергуненко ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 347 с.

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л.О. Примостка ; Київ. нац. екон. ун-т. – Вид 2., допов. і переробл. – К. : Київ. нац. екон. ун-ту, 2004. – 467 с.

Шелудько В.М. Фінансовий ринок : навч. посiбник / В.М. Шелудько. – К. : Знання-Прес, 2002. – 535 с.

D’Arcy S.P. Allocationin the Property-Liability Insurance Industry / S.P. D’Arcy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.soa.org/library/monographs/othermonographs/2011/november/mono-2011-m-as11-1-darcy.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Ларікова, Т. В. (2014). ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 173–183. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-173-183

Номер

Розділ

Статті