ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Олексій Володимирович Іванюта Житомирський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-133-153

Ключові слова:

бухгалтерський облік, загальновиробничі витрати, управління, калькулювання, економічний аналіз

Анотація

Вивчено стан організації та методики бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат на великих промислових підприємствах. Дослідження проводилося шляхом анкетування підприємств машинобудування Донецької області.

В результаті дослідження встановлено особливості системи калькулювання та її впливу на порядок розподілу загальновиробничих витрат, встановлено особливості механізму їх розподілу та облікового відображення даного процесу.

Посилання

Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. – К. : Ника–Центр, 1998. – 480 с.

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. для вузов / М.А. Вахрушина. – М. : ЗАС «Финстатинформ», 2000. – 533 с.

Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік в менеджменті: зміст та методика навчання : підручник / О.Ф. Вербило, Т.П. Кондрицька, В.М. Ярошинська ; за ред. проф. О.Ф. Вербило. – Ч. 3: Управлінський облік. – К. : НАУ, 2006. – 328 с.

Воронова Е.Ю. Управленческий учет на предприятиях : учеб. пособие / Е.Ю. Воронова, Г.В. Улина.– М. : ТК Велби, Проспект, 2006. – 248 с.

Глен А. Основи фінансового обліку / А. Глен, Деніел Г. Шор ; пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. — К. : Основи, 1997. – 943 с.

Грещак М.Г. Управління витратами : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. – КНЕУ, 2002. – 131 с.

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посібник / Т.Д. Костенко, С.О. Підгора, В.С. Рижиков та ін. — Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

Ивашкевич В.Б. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам формирования затрат / В.Б. Ивашкевич // Бухгалтерский учет. – 2000. – № 5. – С. 15–18.

Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів : навч. посібник / П.В. Іванюта, З.М. Левченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

Цуркану В. Калькулирование себестоимости : учеб. пособие / Виорел Цуркану. – Молд. экон. акад. – СН. : АСАР, 2002. – 128 с.

Керимов В.Э. Управленчиский учет : учебник / В.Э. Керимов. – М. : Издательско-книготорговый центр !Марукетинг!, 2001. – 268 с.

Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н.П. Кондраков. – М. : ТК Вебли, «Проспект», 2006. – 448 с.

Крушельницька О.В. Управління витратами : навч. посібник для студ. економіч. спец. / О.В. Крушельницька. — Житомир : ЖДТУ, 2005. – 196 с.

Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посібник / В.В. Кулішов. – К. : Ніка–Центр, Ельга, 2004. – 216 с.

Управление затратами на предприятии : учеб. пособие / В.Г. Лебедев и др. ; под ред. проф. Краюхина Г.А. – СПб. : Бизнес–пресса, 2004 – 256 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Є.В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

Реслер М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності : монографія / М.В. Реслер. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 208 с.

Рибакова О.В. Бухгалтерський управлінський облік та управлінське планування : навч. посібник / О.В. Рибакова. – М. : Фінанси і статистика, 2005. – 464 с.

Сухарева Л.А. Контроллинг – основа управления бизнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – К. : Ольга, Ника-центр, 2002. – 208 с.

Турило А.М. Управління витратами підприємства : навч. посібник / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.

Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии, методики и организации управленческого учета в сельском хозяйстве / Л.И. Хоружий. – М. : Финансы и статистика, 2004.

Шим Джей К. Методы управления стоимостью и анализа затрат / К. Шим Джей, Г. Сигел Джоэл ; пер. А.П. Калюжный. – М. : Филинь, 1996. – 344 с.

Энтони Р. Учет: ситуации и примеры / Р. Энтони, Дж. Рис ; пер. с англ., под ред. и с предисл. A.M. Петрачкова. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 557 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Іванюта, О. В. (2014). ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 133–153. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-133-153

Номер

Розділ

Статті