DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-133-153

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Олексій Володимирович Іванюта

Анотація


Вивчено стан організації та методики бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат на великих промислових підприємствах. Дослідження проводилося шляхом анкетування підприємств машинобудування Донецької області.

В результаті дослідження встановлено особливості системи калькулювання та її впливу на порядок розподілу загальновиробничих витрат, встановлено особливості механізму їх розподілу та облікового відображення даного процесу.


Ключові слова


бухгалтерський облік; загальновиробничі витрати; управління; калькулювання; економічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. – К. : Ника–Центр, 1998. – 480 с.

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. для вузов / М.А. Вахрушина. – М. : ЗАС «Финстатинформ», 2000. – 533 с.

Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік в менеджменті: зміст та методика навчання : підручник / О.Ф. Вербило, Т.П. Кондрицька, В.М. Ярошинська ; за ред. проф. О.Ф. Вербило. – Ч. 3: Управлінський облік. – К. : НАУ, 2006. – 328 с.

Воронова Е.Ю. Управленческий учет на предприятиях : учеб. пособие / Е.Ю. Воронова, Г.В. Улина.– М. : ТК Велби, Проспект, 2006. – 248 с.

Глен А. Основи фінансового обліку / А. Глен, Деніел Г. Шор ; пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. — К. : Основи, 1997. – 943 с.

Грещак М.Г. Управління витратами : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. – КНЕУ, 2002. – 131 с.

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посібник / Т.Д. Костенко, С.О. Підгора, В.С. Рижиков та ін. — Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

Ивашкевич В.Б. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам формирования затрат / В.Б. Ивашкевич // Бухгалтерский учет. – 2000. – № 5. – С. 15–18.

Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів : навч. посібник / П.В. Іванюта, З.М. Левченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

Цуркану В. Калькулирование себестоимости : учеб. пособие / Виорел Цуркану. – Молд. экон. акад. – СН. : АСАР, 2002. – 128 с.

Керимов В.Э. Управленчиский учет : учебник / В.Э. Керимов. – М. : Издательско-книготорговый центр !Марукетинг!, 2001. – 268 с.

Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н.П. Кондраков. – М. : ТК Вебли, «Проспект», 2006. – 448 с.

Крушельницька О.В. Управління витратами : навч. посібник для студ. економіч. спец. / О.В. Крушельницька. — Житомир : ЖДТУ, 2005. – 196 с.

Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посібник / В.В. Кулішов. – К. : Ніка–Центр, Ельга, 2004. – 216 с.

Управление затратами на предприятии : учеб. пособие / В.Г. Лебедев и др. ; под ред. проф. Краюхина Г.А. – СПб. : Бизнес–пресса, 2004 – 256 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Є.В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

Реслер М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності : монографія / М.В. Реслер. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 208 с.

Рибакова О.В. Бухгалтерський управлінський облік та управлінське планування : навч. посібник / О.В. Рибакова. – М. : Фінанси і статистика, 2005. – 464 с.

Сухарева Л.А. Контроллинг – основа управления бизнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – К. : Ольга, Ника-центр, 2002. – 208 с.

Турило А.М. Управління витратами підприємства : навч. посібник / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.

Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии, методики и организации управленческого учета в сельском хозяйстве / Л.И. Хоружий. – М. : Финансы и статистика, 2004.

Шим Джей К. Методы управления стоимостью и анализа затрат / К. Шим Джей, Г. Сигел Джоэл ; пер. А.П. Калюжный. – М. : Филинь, 1996. – 344 с.

Энтони Р. Учет: ситуации и примеры / Р. Энтони, Дж. Рис ; пер. с англ., под ред. и с предисл. A.M. Петрачкова. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 557 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.