СТАТИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-75-85

Ключові слова:

статистика зеленого туризму, суб’єкти туристичної діяльності, сталий розвиток, сфера туризму, адміністративні дані, статистичний моніторинг

Анотація

Стаття присвячена розвитку й становленню ринку товарів і послуг у сфері сільського зеленого туризму в Україні як важливого напряму формування сталого розвитку нашої держави. Окреслено роль інформаційних ресурсів для успішного впровадження цього виду підприємницької діяльності з метою підвищення рівня зайнятості сільського населення, скорочення заробітчанської міграції. Наголошується на необхідності формування системи статистичного моніторингу, застосовуючи всю сукупність статистичних методів при оцінюванні стану й тенденцій розвитку послуг туристичного ринку.

Посилання

Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.unwto.org.

Матеріали семінару Всесвітньої Туристичної Організації (ВТО) «Сільський туризм: рекомендації щодо розвитку» // Туризм сільський зелений. – 2003. – № 4.

Статистика туризма: совместный доклад Генерального секретаря и Всемирной туристической организации // Экономический и Социальный сонет: Статистическая комиссия Организации Объединенных наций, тридцать девятая сессия. – (26–29 февр. 2008 г.). – 12 с.

Світовий досвід розвитку сільського зеленого туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua.

Європейський досвід організації сільського зеленого туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// tourlib.net.

Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// tourlib.net.

Oфіційний сайт Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.greentour.com.ua.

Про внесення змін до закону України «Про державну статистику»: Закон України від 13 липня 2000 р. № 1922-ІІІ // Статистика України. – 2000. – № 4. –С. 98–108.

План державних статистичних спостережень на 2011–2012 роки: затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1113-р. – К. : Державний комітет статистики України, 2011. – 167 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Енциклопедичний словник-довідник з туризму ; авт.-уклад.: В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух, передмова В.М. Литвина. – К. : Вид. дім «Слово», 2006. – 372 с.

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., виправл. та доп. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 462 с.

Колесник О.О. Економіка і статистика туристичного ринку : монографія / О.О. Колесник. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 196 с.

Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/145-2013.

Осауленко О.Г. Основні напрями стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 р. / О.Г. Осауленко, І.І. Пилипенко, Я.Я. Карчев // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. – Вип. 13 ; Ред. кол.: І.І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К. : ТОВ «Формат». – 2013. – C. 3–9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Данилко, В. К. (2014). СТАТИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 75–85. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-75-85

Номер

Розділ

Статті