DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-385-395

ЛІСОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Олена В'ячеславівна Шавурська

Анотація


Розглянуто значення та об’єкти зовнішнього та внутрішнього контролю за лісовими ресурсами. Визначено організаційні засади при проведенні внутрішнього контролю.


Ключові слова


лісові ресурси; зовнішній контроль; внутрішній контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики : дис. ... д.е.н. : 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Т.А. Бутинець. – Житомир, 2012. – 408 с.

Контроль і ревізія : навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, Н.М. Малюга та ін. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 544 с.

Гоцуляк В.Д. Концептуальні підходи до формування економіко-екологічного аудиту в системі управління підприємств лісового господарства / В.Д. Гоцуляк // Вісник ЖДТУ : Серія Економічні науки. – 2010. – № 3(53). – С. 62–66.

Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навч. посібник / Л.В. Дікань. – К. : Центр навч. літ-ри, 2007. – 327 с.

Котляревська Н.С. Ліс як об’єкт фінансово-господарського контролю / Н.С. Котляревська // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 2. – С. 84–89.

Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Результаты диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы : монография. – Житомир : Рута, 2005. – 444 с.

Пантелєєв В.П. Аудит : навч. посібник / В.П. Пантелєєв. – К. : Вид. дім “Професіонал”, 2008. – 400 с.

Пелиньо Л.М. Екологічний аудит як вагомий інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств лісового сектора економіки в умовах конкурентного середовища / Л.М. Пелиньо // Вісник національного лісотехнічного університету України. – 2007. – Вип. 17.8. – С. 54–59.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.