DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-299-324

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ В ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК СПЕЦИФІЧНИХ СУБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Наталія Олександрівна Руденко

Анотація


Досліджено специфіку державних вищих навчальних закладів як суб’єктів господарювання, які поєднують риси бюджетних установ та суб’єктів підприємницької діяльності, та вплив такої специфіки на особливості обліку доходів спеціального фонду установ. Проаналізована різниця між бюджетними установами та комерційними підприємствами, різниця в нормативній базі щодо прийомів бухгалтерського обліку, здійснено порівняння доходів комерційних підприємств, доходів спеціального фонду та асигнувань загального фонду кошторису.


Ключові слова


бюджетна установа; спеціальний фонд; асигнування; доходи спеціального фонду; державні вищі навчальні заклади

Повний текст:

PDF

Посилання


Булкот Г.В. Облік і аналіз процесів ліквідації та санації підприємств України на стадії банкрутства : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / Г.В. Булкот ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2007. – 19 с.

Бюджетный Кодекс Республики Беларусь 16.07.2008 г. № 412-З [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.by/main.aspx?guid=6361.

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bdkodeks.ru/.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI редакція від 10.06.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=2456-17.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Гудзь Н. Баланс як метод обліку та форма звітності / Н. Гудзь, Н. Підлужна // Економічний аналіз. – 2010. –Вип. 6. – С. 219–223 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Ecan/2010_6/pdf/gudz.pdf.

Канєва Т.В. Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ : автореф. дис. ... к.е.н. / Т.В. Канєва ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2002. – 21 с.

Метелиця В.М. Проблемні питання модернізації обліку в державному секторі / В.М. Метелиця // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./OiF_APK/ 2009_4/18_Metel.pdf.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 18 «Виручка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_025.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку в державному секторі № 9 «Дохід від операцій обміну» / Міжнародна федерація бухгалтерів від 01.03.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua/document/81055/9a.pdf.

Натарова О.В. Бухгалтерський облік доходів державного сектора відповідно до національних стандартів / О.В. Натарова : зб. наук. пр. ВНАУ // Серія: Економічні науки. – № 3 (69). – Т. 2. – 2012. – С. 129–134 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socrates.vsau.org/repository/getfile/6264.pdf.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : buhgalter911.com/Res/stbuxgos/stbuxgos.aspx‎.

Левицька С.О. Облік та контроль діяльності неприбуткових організацій : монографія / С.О. Левицька ; Нац. ун-т вод. гос-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2005. – 347 с.

Пігуль Н.Г. Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ / Н.Г. Пігуль, О.В. Люта // Вісник Академії митної служби України / Серія : «Економіка». – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2010. – № 2 (44). – С. 94–101 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_F/Liuta_008.pdf.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

Полозюк К.О. Організація управлінського обліку в бюджетних установах / К.О. Полозюк, І.О. Лукашова ; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66896.doc.htm. – Назва з екрана.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 рр.» № 34 від 16.01.2007 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/342007%D0%BF.

Свірко С.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація : автореф. дис. ... д.е.н. : 08.06.04 / С.В. Свірко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2006. – 33 с.

Свірко С.В. Моделі фінансового забезпечення державної вищої освіти в Україні / С.В. Свірко // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Регіон. політика: досвід Європ. Союзу та його адапт. до умов України : зб. наук. пр. – 2003. – Вип. 5, X. 3. – С. 360–366.

Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах : навч. посібник / С.В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2003. – 380 с.

Стратегічне управління вищим навчальним закладом : монографія / В.М. Огаренко, С.Я. Салига, В.М. Гельман та ін. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2009. – 416 с.

Фрич Р.М. Ознаки бюджетних установ як суб’єктів фінансового права / Р.М. Фрич // Держава та регіони / Серія: Право та державне управління. – 2012. – №2. – С. 115–119 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ptdu/2012_2/files/PD212_25.pdf.

Хорунжак Н. Проблемні питання формування єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі / Н. Хорунжак // Матеріали наук. конф. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sophus.at.ua/publ/2013_11_21_22_kampodilsk/sekcija_1_2013_11_21_22/problemni_pitannja_formuvannja_edinogo_planu_rakhunkiv_bukhgalterskogo_obliku_v_derzhavnomu_sektori/35-1-0-724.

Чуприна Л.М. Бюджетна установа як особливий суб’єкт фінансових правовідносин / Л.М. Чуприна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 2 (88). – С. 103–110 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./bmyuu/2009_2/12_2-2009.pdf.

Alesina F. Alberto Budget Deficits and Budget Institutions / Alberto F. Alesina, Roberto Perotti // National Bureau of Economic Research. – University of Chicago Press. – 1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nber.org/chapters/c8021.pdf.

Code of Federal Regulations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/4160201.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.