DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-281-298

НАПРЯМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Описано систему нормативно-правового регулювання господарських операцій з відходами підприємств, термінологічні проблеми регулювання сфери поводження з відходами, охарактеризовано склад господарських операцій у сфері поводження з відходами для цілей подальшої розробки обліково-інформаційного забезпечення управління відходами підприємства.


Ключові слова


відходи; сфера поводження з відходами; регулювання сфери поводження з відходами; операції у сфері поводження з відходами

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ПП «РУТА», 2007. – 328 с.

Давидюк Т.В. Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку : монографія / Т.В. Давидюк, І.В. Замула, С.Ф. Легенчук ; під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – 480 с.

Державний класифікатор відходів, затверджений наказом Держстандарту України від 29 лютого 1996 р. № 89 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN7371.html.

Закон України «Про ветеринарну медицину» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2498-12.

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/1393-14.

Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр/.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1875-15.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14.

Закон України «Про металобрухт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/619-14.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/255/95%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про хімічні джерела струму» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3503-15.

Кодекс України про надра, затверджений Законом України від 27.07.1994 № 132/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/132/94%D0%B2%D1%80.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, затверджені Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 р. № 431 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1544-11.

Масляк П.О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу / П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К. : Лібра, 1996. – 328 с.

Межерин В.А. Специфика экологического мониторинга / В.А. Межерин // Экология. – 1999. – № 2. – С. 83–88.

Мельник Л.Г. Екологічна економіка : підручник / Л.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 348 с.

Миронюк В.П. Модель формирования системы двухэтапного транспортирования твердых муниципальных отходов / В.П. Миронюк, В.Ю. Цыплаков // Управление большими системами. – 2011. – Вып. 37. – С. 208–231.

Мищенко В. Мир отходов и Украина в нем / В.Мищенко // Зеркало недели – 27 июля 2012 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/mir_othodov__i_ukraina_v_nem.html.

Оборотов М.С. Совершенствование экологического учета в Республике Беларусь / М.С. Оборотов // Экономика глазами молодых: материалы І-го международного экономического форума молодых ученых (Вилейка, 12–14 сентября 2008 г.) / редкол.: Г.А. Короленок (отв. ред.). – Минск : ООО «ТМ Агро-графикс», 2008. – 224 с.

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини від 22.03.05 р. № 21/104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aMDODoc.FindHelpAdv?p_file=79_301.

Порядок розробки, затвердження та перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затверджений Постановою КМУ № 1218 від 03.08.98 р.

Потапенко Н.Є. Екологічні витрати та доходи макроекономічних суб’єктів / Н.Є. Потапенко // Економіка природокористування і охорона довкілля / Щорічник наук. праць НАН.

Утворення та поводження з відходами у 2012 р. Експрес-випуск [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2013/05_13/153.zip.

Хот Ф.Т. О некоторых вопросах отражения отходов производства в бухгалтерскому учете / Ф.Т. Хот // Вестник Адыгейского государственного университета / Серия 5: Экономика. – 2011. – № 2. – С. 130–137.

Чепига П.Н. Совершенствование управления системой обращения с твердыми отходами в Российской Федерации / П.Н. Чепига // ПСЭ. – 2010. – С. 306–309.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.