DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-262-271

СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНІ АСПЕКТИ АУДИТУ

Олена Володимирівна Нусінова, Ірина Олександрівна Лебідь

Анотація


Досліджено сутність та рівень впровадження в практику вітчизняних підприємств соціально-відповідальних аспектів аудиту в умовах розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств.


Ключові слова


аудит; соціальна відповідальність; корпоративне управління; нефінансова звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аренс Э.А. Аудит : пер. с англ. / Э.А. Аренс, Дж.К. Лоббек. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

Гавришин К.В. Репутационный аудит как ключевой элемент процесса управления репутацией компании / К.В. Гавришин // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 1. – С. 176–179.

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.

Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 № 1862-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041862.html.

Інформаційна записка Центрального комітету Профспілки металургів і гірників України про стан виконання Галузевої угоди ГМК України у 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://profunion.narod.ru/social/index.html#os.

Концепція формування національної моделі соціального аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lir.lg.ua/docs/ Konzep_naz_model.doc.

Міжнародний стандарт ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=42546.

Повышение информационной открытости бизнеса через развитие корпоративной нефинансовой отчетности. Аналитический обзор корпоративных нефинансовых отчетов 2008–2011 / А.Н. Шохин, Л.В. Аленичева, Е.Н. Феоктистова и др. – М. : РСПП, 2012. – 102 с.

Полякова Л.М. Аспекти розвитку системи соціального аудиту в Україні / Л.М. Полякова, Н.І. Демків // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2009. – № 647. – С. 475–479.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) № 1360 від 29.09.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1358-11.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження роз’яснення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 №1360”» № 472 від 03.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://msfz.minfin.gov.ua/uk/ApplicationIFRS/Pages/ExplanationsInformationalMaterials.aspx.

Социальный аудит: проблема развития : сборник. – М. : Издательский дом «АТИСО», 2008. – 91 с.

Свідерський Д. Поняття аудиту та окремі особливості його використання / Д. Свідерський // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 493–496.

SmithOBrien Corporate Responsibility Audit [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smithobrien.com/Establishing_the_Business_Case.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.