DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-68-84

ЗАУВАЖЕННЯ НА КОРИСТЬ КОНЦЕПЦІЇ АДАПТИВНОСТІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Тетяна Іванівна Єфіменко

Анотація


Досліджено властивості адаптивності системи бухгалтерського обліку в її відповідності інформаційним вимогам інституціо­нального середовища. Визначені сучасні інституціональні реалії, за умов існування яких реалізуються властивості адаптивності обліку на вимогу інформаційних запитів користу­вачів облікової інформації. Доведено наявність властивостей адаптивності у окремих елементів методології бухгалтерського обліку. Розглянуто вплив принципів подання фінансової звітності на адаптивність системи бухгалтерського обліку, і, відповідно, на сприйняття запитів інституціонального середовища. Сформульовано сутність концептуального підходу до розуміння і використання адаптивних властивостей бухгалтерського обліку і фінансової звітності, у формуванні управлінської інформації високої якості.


Ключові слова


управлінська інформація; адаптивна система бухгалтерського обліку; фінансова звітність; інформаційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Проблеми реформування української системи обліку / Ф.Ф. Бутинець // Вісник ЖІТІ. – 2002. – № 20. – С. 3–15.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В.Т. Бусела. – К. : Перун, 2007. – 1736 с.

Верига Ю.А. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу: монографія : Ч. 1 : Теоретичні аспекти системи екаунтингу / Ю.А. Верига, С.М. Деньга. – Полтава : Вид-во Полтав. ун-ту споживчої кооп. України, 2002. – 352 с.

Волкова В.Н. Теорія систем : учебник / В.Н. Волкова. – М. : Высшая школа, 2006. – 456 с.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку / С.Ф. Голов // Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ – Київ). – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 522 c.

Жук В.М. Інституційний підхід до розв’язання проблем бухгалтерського обліку в Україні / В.М. Жук // Фінанси України. – 2009. – № 7. – С. 105.

Жук В.М. Теоретичні основи запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку / В.М. Жук // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – Вип. 2 (52). – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 408 с. – С. 23–25.

Жук В.М. Генезис інституційних запитів до обліку в умовах його реформування / В.М. Жук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу : зб. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – Вип. 3 (9). – С. 85–93.

Жук В.М. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні / В.М. Жук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С. 16–22.

Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета / Г.Г. Кирейцев // Научный доклад на VI Междунар. науч. конф. «Научные исследования в сфере бухгалтерского учета, контроля и анализа: теоретико–методологическое значение и направления дальнейшего развития» (Житомир, 18–19 окт. 2007 г.). – Житомир : ЖГТУ, 2007. – 68 с. – С. 17.

Легенчук С.Ф. Розвиток бухгалтерського обліку на основі концепції методологічного анархізму П.Фейерабенда : PRO ET CONTRA / С.Ф. Легенчук // Економіка : реалії годині : наук. журнал. – 2012. – № 2 (3). – С. 88–91. – С. 88.

Лист Міністерства Фінансів України від 15.03.2013

№ 31-08410-07/23-357/246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.visnuk.com.ua/ua/news/id/196.

Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку : монографія / Н.М. Малюга. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 548 с.

Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні теоретико-методологічні основи : наукова доповідь / Н.М. Малюга. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 84 с.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності [Електронній ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/ 386791/file/1.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». – [Затверджено наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 73] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99.

Палий В.Ф. Актуальные вопросы теории бухгалтерского учета / В.Ф. Палий //Бухгалтерский учет. – 2005. – № 3. – С. 45–49.

Пархоменко В.М. Проблема регулювання бухгалтерського обліку в Україні / В.М. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 8–9. – С. 3–20.

Прокопович Д.А. Прогресс применения МСФО в мире / Д.А. Прокопович // Весник профессиональных бухгал¬теров Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. – № 5. – 2013 [Електронный ресурс]. – Режим доступу : http://old.ipbr.org/?page=ipbr&ipbr=directions_2010-2012.

Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 359 с.

Савченко В.М. Система бухгалтерського обліку як складова системи управління / В.М. Савченко, В.Г. Крячко // Зб. наук. праць Кіровоградського нац. техн. ун-ту / Економічні науки. – Вип. 18 (Ч. 2). – 2010. – С. 27.

Сухарева Л.О. Загальні логіка і принципи моделювання методик контролю управлінських рішень / Л.О. Сухарева, В.М. Стефківський, А.В. Христенко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – Вип. 1 (22). – С. 371–383.

Управлінський облік : навч. посібник / Л.В. Напа¬довская, А.А. Бакурова, В.М. Горностаєва та ін. ; за заг. ред. Л.В. Нападовской. – М. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 346 с.

Хомін П.Я. Парадигми й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) : монографія / П.Я Хомін, Г.П. Журавель. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 299 с.

Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action / E.Ostrom. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – Р. 51.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.