ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Наталія Степанівна Брохун, Мар'яна Михайлівна Бонь

Анотація


Розглянуто підходи до тлумачення понять «логістика» та «логістичне управління». Наведено основні положення логістичного управління та досліджено вплив і місце логістики в системі управління підприємством.


Ключові слова


логістика; логістична система; логістичне управління; система управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрухова О.О. Логістичний підхід до управління підприємством як логістичною системою / О.О. Анд¬рухова // Економіка : наук.-інформ. вісник. – 2011. – № 3. – С. 207–211.

Логістика / за ред. Б.А. Аникина. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 327 с.

Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс ; пер. Н.Н. Барышникова, Б.С. Пинскер. – 2-е изд. – М. : Олимп-Бизнес, 2008. – 640 с.

Бутов А. Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах / А.Бутов // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 3 (36). – С. 161–166.

Верхоглядова Н.І. Знячення та сутність терміна «логістика» / Н.І. Верхоглядова, Т.Є. Іваницька // Держава та регіони / Економіка та підприємництво. – 2011. – № 2. – С. 29–34.

Гаджинский А.М. Логистика : учебик / А.М. Гаджин¬ский. – 2-е изд. – М. : Информ.-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 228 с.

Галенін Р.В. Ефективність логістичних процесів на підприємстві / Р.В. Галенін, С.А. Лопа // Вісник Сумського нац. аграрного ун-ту : наук. журнал / Сер. «Економіка і менеджмент». – Суми, 2011. – Вип. 6/2(49). – С. 90–96.

Денисенко А.М. Логістичне управління як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств / А.М. Денисенко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – С. 88–93.

Забуранна Л.В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку / Л.В. Забуранна // Сталий розвиток економіки. – 2010. – С. 120–123.

Карп І. Функціонування логістичного управління на підприємстві / І.Карп ; за ред. М.В. Лазаровича // Українська наука: сучасне, минуле, майбутнє : щорічник. – Т. : ТНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 110–115.

Комарицький І.М. Теоретичне обґрунтування організації системи логістики на підприємствах / І.М. Комарицький, Н.С. Питуляк // Маркетингові дослідження на ринку товарів та послуг : зб. тез допов. I Всеукр. наук.-практ. конф. від 10 груд. 2006 р. – Львів, 2006. – С. 24–26.

Корінь М.А. Логістика та її роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємств / М.А. Корінь // Вісник економіки, транспорту і промисловості. – 2011. – № 35. – С. 148–151.

Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / Є.В. Крикавський. – Л. : НУ «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2004. – 416 с.

Ланкова Ю.В. Застосування логістики як фактора підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства / Ю.В. Ланкова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2011. – Т. 3. – С. 325–328.

Окландер М.А. Логістична система підприємства : монографія / М.А. Окландер. – Одесса : Астропринт, 2004.

Паска М.І. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії «логістика» / М.І. Паска // Сталий розвиток економіки : Всеукр. наук.-вироб. журнал «Сталий розвиток економіки». – 2012. – № 4(14). – С. 279–283.

Семененко Ю.В. Логістичне управління оборотними засобами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / Ю.В. Семененко. — Ужгород, 2005. — 21 с.

Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под общ. ред. проф. В.И. Сергеева. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 976 с.

Стаханов В.Н. Торговая логистика : учебн. пособие / В.Н. Стаханов, Р.В. Шеховцов. – 2-е изд., перераб. – М. : ПРИОР, 2000. – 112 с.

Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок : пер. с англ. / Д.Уотерс. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.

Шевчук М.Б. Логістика як система управління матеріальними та інформаційними потоками на торговельному підприємстві / М.Б. Шевчук // Інноваційна економіка. – К. : КНТЕУ, 2012. – № 4(30). – С. 219–222.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-19-35

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.