DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-116-138

УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОПЕРАЦІЇ ЗА МІЖНАРОДНИМИ РОЗРАХУНКАМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Валентина Олександрівна Іваненко, Олена Олександрівна Зеленіна, Марина Володимирівна Пінчук

Анотація


Розглянуто необхідність відображення у звітності інформації про операції за міжнародними розрахунками. Запропоновано зміни до діючих форм фінансової звітності та розроблено форми внутрішньої звітності.

Ключові слова


звітність; міжнародні розрахунки; МСФЗ; користувачі звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерский учет : учебник для студентов вузов / Ю.А. Бабаев, И.П. Комиссарова, В.А. Бородин ; под ред. Ю.А. Бабаева, И.П. Комиссаровой. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 527 с.

Бугрова С.М. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / С.М. Бугрова, Н.М. Гук. – Кемерово. – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – 2008. – 177 с.

Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М., Пархоменко. – 2-е вид., перероб. і доп. ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП “Рута”, 2001. – 544с.

Бухгалтерський управлінський облік : підручник / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир : ПП “Рута”, 2002. 480 с.

Бутинець Ф.Ф. Звітність підприємства : навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець ; за ред. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 428 С. 19–93.

Венгрін Т.П. Нормативне регулювання валютних операцій підприємств / Т.П. Венгрін // Міжнародна Інтернет-конференція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viem.edu.ua/konf3/art.php?id=0418.

Закон Республики Беларусь “О бухгалтерском учете и отчетности” от 18.10. 94 г. № 3321-XII ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0 =v19403321&p2={NRPA}.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-14 від 02.12.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Зеленіна О.О. Розкриття інформації про формування та використання позикового капіталу у бухгалтерській звітності / міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 1(19) ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua/Portal/soc_gum/ptmbo/2011_1/24.pdf.

Клевець Є.Б. Сутність та методика узагальнення даних бухгалтерського обліку щодо складання звітності підприємства / Є.Б. Клевець // Облік, аналіз і аудит. Сталий розвиток економіки /Всеукраїнський науково-виробничий журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/sre/2011_2/185.pdf.

Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження / С.Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 2. – С. 27–35.

Міжнародні комерційні угоди і розрахунки: норматив.-правов. регламент : навч. посібник // Н.С. Логвінова, А.А. Наумчик, Ю.Г. Казак та ін. ; за ред. Ю.Г. Казак, Н.С. Логвінова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

Лихачева И.Г. Трансформация бухгалтерской отчетности при принятии управленческих решений / И.Г. Лихачева,И.Н. Жаленкова // Вестник ТГУС / Экономика : межвуз. сб. науч. тр. Тольяттинского гос. ун-т сервиса. – Вып. 3. – Тольятти : Изд-во ТГУС, 2008. – 336 с. – С. 158–163.

Рябова М.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие / М.А. Рябова, Д.Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – С. 215.

Соколова К.І. Впровадження управлінського обліку на підприємствах / К.І. Соколова // Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів. – Львів : Львівська комерційна академія, 2012. – С. 196.

Федеральный Закон от 21.11.96 № 129-ФЗ (ред. от 28.09.2010) “О бухгалтерском учете” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakonprost.ru/zakony/o-buhuchete/.

Цынков И.В. Развитие управленческого учета и анализа таможенных платежей в системе таможенных органов Республики Беларусь : дис. ... канд. эконом. наук, том 51.11 / И.В. Цынков // Учреждение “Белорусский государственный экономический университет”, на правах рукописи. – Минск. –2005.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.