DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-65-74

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ, ЯКА АМОРТИЗУЄТЬСЯ

Тетяна Іванівна Єфіменко

Анотація


Розглянуто категорію «вартість, яка амортизується», її зв’язок з первісною вартістю активів, витратами і затратами, для процедурних моментів бухгалтерського обліку. Обґрунтовано методологічне розмежування категорій «витрати» і «затрати» щодо визначення первісної вартості. Запропоновано вважати затратами будь-які активи як нематеріальні активи та основні засоби, так і грошові кошти та дебіторська заборгованість. Заявлено аргументи щодо помилковості дефініції «вартість, яка амортизується» і доцільності використання «суми, яка амортизується».

Ключові слова


вартість, яка амортизується; первинна вартість; ліквідаційна вартість основних засобів; витрати і затрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Безверхий К.В. Ще раз про сутність понять ―затрати‖ і «витрати», «витрати виробництва» та «виробнича собівартість» / К.В. Безверхий // Вісник ЖДТУ/ Економічні науки. – 2010. – № 2 (52). – С. 222–228.

Грінченко А.В. Розмежування понять витрати, затрати, видатки та втрати / А.В. Грінченко // Економічний форум. — 2012. — № 3. — С. 5–9.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Мінфін України від 30.11. 1999 р. N 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

Помилуйко Е.М. Амортизаційна політика в України: проблеми і перспективи вдосконалення обліку / Е.М. Помилуйко // Економічний аналіз. – Вип. 8. – Ч. 1. – 2011. – № 2. – С. 157–160.

Лозинський Д.Л. «Витрати» та «затрати»: узгодження понять в бухгалтерському обліку / К.Л. Лозинський // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2009. – № 4. – С. 55–59.

Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293623&cat_id=293536.

Мочерний С.В. Економічна енциклопедія : у трьох томах / С.В. Мочерний ; ред кол. : за заг.ред. С.В. Мочерний. – Т. 1. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

Податковий кодекс України Закон України від 02.12.2010 № 2755-ІV, зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» / уклад. А.Тузова / Національні стандарти бухгалтерського обліку. – Х. : Фактор, 2013. – 432 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» / уклад. А.Тузова / Національні стандарти бухгалтерського обліку. – Х. : Фактор, 2013. – 432 с.

Сергієнко В.В. Філософські проблеми наукового пізнання : навч. посібник / В.В. Сергієнко. – Кременчук Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – 2011. –103 с.

Український тлумачний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/38/53394/377943.html">ВАРТІСТЬ.

Ющак Ж.М. Економіко-правова сутність витрат / Ж.М. Ющак // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу / Міжнародний збірник наукових праць / Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Вип. 2 (23). –Житомир : ЖДТУ, 2012. – С. 406–411.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.