DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-323-336

ОЦІНКА ТА ОПОДАТКУВАННЯ ВКЛАДІВ, ВНЕСЕНИХ ЗАСНОВНИКАМИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ОБМІН НА КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

Надія Макарівна Ткаченко, Ігор Любомирович Цюцяк

Анотація


На основі аналізу чинних нормативно-правових актів розглянуто з економічної та фіскальної позицій існуючі методичні підходи до оцінювання активів, внесених засновниками на початковому етапі заснування бізнесу. Висвітлено особливості внесення учасниками вкладів до статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю у грошовій, матеріальній та нематеріальній формі, а також розкрито порядок оподаткування операцій, зумовлених внесенням активів в обмін на корпоративні права.

Акцентовано увагу на тому, що нефінансові активи, внесені засновниками в рахунок погашення заборгованості за вкладами до статутного капіталу, перебувають під впливом суб’єктивної оцінки засновників, що може спричинити, з одного боку, до формування недостовірного розміру зареєстрованого капіталу, а з іншого – до визнання у майбутньому витрат іншої звичайної діяльності в сумі проведеної уцінки об’єктів необоротних активів. З метою усунення можливості утворення зазначеної проблематики запропоновано на законодавчому рівні наділити правами з оцінки нефінансових активів, внесених засновниками до статутного капіталу виключно професійних оцінювачів з оцінки майна, а також встановити гранично допустиму частку таких активів у загальній вартості внесених учасниками вкладів.


Ключові слова


статутний капітал; активи; нефінансові активи; оцінка; справедлива вартість; оподаткування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – М. : «Омега-Л», ООО «Эльга», 2011. – 768 с.

Жук В.М. Розвиток методології оцінки в обліку сільськогосподарської діяльності / В.М. Жук // Всеукраїнський науково-виробничий журнал / Інноваційна економіка. – 3’2010. – № 17. – С. 100–105.

Закон України «Про господарські товариства» вiд 19.09.1991 № 1576-XII зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

Камінська Т.Г. Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку/ Т.Г. Камінська // Науково-практичний журнал: Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 11. – С. 6–13.

Кірейцев Г.Г. Бухгалтерський облік та науковці, що генерують ідеї його розвитку / Г.Г. Кірейцев // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2008. – № 20. – С. 3–10.

Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Тверезенко О.О. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства / О.О. Тверезенко // Науково-практичний журнал / Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 6. – С. 50–59.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.