DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-187-200

ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СТРАТЕГІЧНОМУ ВИМІРІ

Василь Іванович Кузь

Анотація


Досліджено проблеми інформаційного забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень в контексті побудови стратегічного (управлінського) обліку та удосконалення організаційних аспектів традиційної системи бухгалтерського обліку. Визначено завдання та принципи організації системи бухгалтерського обліку з метою формування релевантних облікових даних та задоволення інформаційних потреб системи стратегічного управління, що забезпечить отримання конкурентних переваг на первинних ланках процесу прийняття управлінських рішень.


Ключові слова


завдання організації бухгалтерського обліку; принципи організації бухгалтерського обліку; стратегічний облік; організація бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Алибеков Ш.И. Стратегический учет в системе управления нефтегазодобывающим предприятием / Ш.И. Алибеков, А.Х. Ибрагимова // Бухгалтерский учет. – 2012. – № 7. – С. 124–125.

Білорус О.Г. Економічна система глобалізму : монографія / О.Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2003. – 360 с. – С. 105.

Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : монографія / С.С. Герасименко, А.О. Єпіфанов, М.Д. Корінько та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.С. Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 162 с.

Гончаренко І.М. Роль організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством / І.М. Гончаренко // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : Всеукр. наук.практ. конфер. (м. Чернігів, 25–26 жовт. 2013 р.) : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 160 с. – С. 45.

Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : монографія / С.М. Деньга // Організація екаунтингу в умовах мережевих комп’ютерних технологій обробки інформації. – Ч. 3. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 455 с.

Жиглей І.В. Бухгалтерський облік як інструмент впорядкування господарської діяльності / І.В. Жиглей // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : Всеукр. наук.практ. конфер. (м. Чернігів, 25–26 жовтня 2013 р.) : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 160 с. – С. 7–8.

Кувалдина Т.Б. Сущность, содержание и задачи стратегического учета / Т.Б. Кувалдина // Вестник ЧелГУ. – 2007. – № 10. – С. 110–115. – С. 114–115.

Легенчук С.Ф. Проблеми розвитку стратегічного обліку в Україні / С.Ф. Легенчук // Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління : тези виступів ХІІ Міжнар. наук. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 388 с. – С. 224.

Никандрова Н.Г. Организация системы стратегического управленческого учёта на предприятии / Н.Г. Никандрова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pskgu.ru/ projects/pgu/storage/wt/wt142/ wt142_22.pdf.

Семанюк В.З. Формування підсистеми стратегічного обліку в умовах ринкових відносин / В.З. Семанюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 11 (114). – С. 59–64.

Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – Т. 1. – 358 с. – С. 155.

Хахонова И.И. Система стратегического учета: формирование и развитие / И.И. Хахонова, Н.Н. Хахонова // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6. – Ч 3. – С. 720–724.

Чижевська Л.В. Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємством / Л.В. Чижевська // Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління : тези виступів ХІІ Міжнар. наук. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 388 с. – С. 243.

Шайкан А.В. Бухгалтерський облік в аспекті стратегічного управління промисловим підприємством : автореф ... д. економ. аук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / А.В. Шайкан. – К. : ДВНЗ «Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2009. – 32 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.