DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-103-115

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Руслана Іванівна Жовновач

Анотація


Статтю присвячено проблемі забезпечення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування на інноваційних засадах. Обґрунтовано необхідність підвищення конкурентоспроможності українських виробників сільськогосподарської техніки на основі виробництва інноваційної продукції більш високої якості, яка б відповідала вимогам споживача та передбачала використання технологій, орієнтованих на вирішення проблеми енергозбереження та екологічного забезпечення. Запропоновано також удосконалення процесу маркетингової підтримки інновацій та перегляду основних аспектів комунікаційної та організаційної діяльності підприємства для досягнення оптимальної взаємодії зі споживачами.

Запропоновані заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств-виробників сільськогосподарської техніки на інноваційних засадах сприятимуть забезпеченню відродження вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу і перетворенню його у високоефективну, інтегровану у світове виробництво галузь.


Ключові слова


конкурентоспроможність підприємства; інновація; інноваційний розвиток; маркетингова діяльність; сільськогосподарське машинобудування

Повний текст:

PDF

Посилання


Богма О.С. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки / О.С. Богма, О.В. Болдуєва // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 166–170.

Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии : сокр. пер. со словац. / Л.Водачек, О.Водачкова ; авт. предисл. В.С. Рапопорт. – М. : Экономика, 1989. – 167 с.

Воронкова В.Г. Теоретичні засади управління інноваційним процесом в Україні / В.Г. Воронкова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / «Проблеми економіки та управління». – Львів. – 2008. – № 628. – С. 417–423.

Іванишин В.В. Тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської техніки / В.В. Іванишин // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.economy.nayka.com.ua/?op =1&z=1509.

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства», затверджена Наказом Держкомстату від 01.10.2008 р. № 361, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2008 р. за № 1047/15738.

Кравчук В. Стратегія технічного переоснащення АПК та прогноз розвитку сільськогосподарського машинобудування / В.Кравчук, О.Григорович, В.Погорілий та ін. // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. – 2012. – Вип. 16 (30). – С. 3–13.

Інвестиційна та інноваційна діяльність : монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.В. Тувакова та ін. ; за наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є. Кузьміна. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 233 с.

Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minagro.kiev.ua.

Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с.

Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність : навч. посібник / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 352 с.

Портер М. Международная конкуренция / М.Портер. – М. : Прогресс, 1993. – 895 с.

Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу», Закон України від 6 листопада 2012 р. N 5478-VI [Електронний ресурс]. –Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5478-17.

Про затвердження Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року, Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. N 785 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon1.rada.gov.ua/laws/show/785-2007-п.

Про інноваційну діяльність, Закон України вiд 04.07.2002 № 40-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики : монографія / В.П. Соловйов, Г.І. Кореняко, В.М. Головатюк. — К. : Фенікс, 2008. — 224 с.

Туган-Барановський М.И. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов / М.И. Туган-Барановський. – Петроград, 1923. – 4-е изд. – 384 с.

Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів : монографія / П.С. Харів. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 326 с.

Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підручник / Н.Чухрай, Р.Патора. – К. : Кондор, 2010. – 398 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й.Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с.

Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. – 3rd Edition : OECD. – 2006. – 112 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.