DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-75-102

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ СПРАВЕДЛИВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ: ОТОБРАЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ирина Викторовна Жиглей, Елена Борисовна Сивак

Анотація


Статья посвящена теоретическому обоснованию возможности осуществления справедливого   распределения прибыли через систему бухгалтерского учета как инструмента информационного обеспечения управления с целью формирования социально ответственной деятельности хозяйствующих  субъектов в целом и разработке предложений относительно отображения в бухгалтерском учете расходов на благотворительность.

Ключові слова


бухгалтерский учет; справедливость; прибыль; благотворительность; социальная ответственность бизнеса

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Альфа і омега бухгалтерського обліку, або моя болісна несповідь / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП “РУТА”, 2007. – 328 с.

Андреев А.Л. И какая же она, русская мечта? О чем свидетельствуют данные всероссийского социологического опроса / А.Л. Андреев // Информационно-аналитическое издание фонда исторической перспективы “СТОЛЕТИЕ”. – 04.10.2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.stoletie.ru/obschestvo/i_kakaja_zhe_ona_russkaja_mechta_978.htm.

Войналович О.П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методичні засади : дис. … канд. екон. наук : 08.06.04 / О.П. Войналович. – Житомир, 2005. – 305 с.

Грицишен Д.О. Мінливість методів обліку під впливом соціально-економічного середовища мусульманських країн / Д.О. Грицишен // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2009. – № 2 (48). – С. 27.

Закон України “Про благодійництво та благодійні організації” / затверджений Верховною Радою України від 16.09.1997 № 531/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/531/97-%D0%B2%D1%80.

Замула І.В. Розвиток еколого-економічної думки та її вплив на бухгалтерський облік / І.В. Замула // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2010. – № 2 (52). – С. 26–31.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджений Верховною Радою України від 31.05.2012 № 658 ( z1011-12 ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Кірюхін Д. Погляди на справедливість та стабільність в українському та російському суспільствах: порівняльний і регіональний аналіз (за матеріалами опитувань громадської думки) / Д.Кірюхін, С.Щербак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.analitik.org.ua/author/46adac5346692/pagedoc3432_22/.

Крамаренко О. Бідні стають жебраками, а люди середнього статку – бідними / О.Крамаренко // Інтрент-сайт радіо “Свобода” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polit-kherson.info/socprava/socprawa/8530-2011-07-06-13-29-42.html.

Кузь В.І. Облік формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / І.В. Кузь. – Житомир : Житомирський державний технологічний університет, 2011. – 25 с.

Лаговська О.А. Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія : монография / О.А. Лаговська. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 676 с.

Лачинов Ю.Н. Новая экономическая теория – новая классика: революционный прорыв во всех представлениях о сущностях экономики / Ю.Н. Лачинов. – М. : ЛКИ, 2008. – 104 с.

Панченко І.А. Методика облікового відображення та необхідність створення грошового забезпечення прибутку / І.А. Панченко : зб. тез Десятої Всеукр. наук. Internet-конфер. студ. і молодих вчених, присвяченої видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю І.В. Малишеву, П.П. Німчинову / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2012 р. – С. 72–74.

Панченко І.А. Функції прибутку: значення для забезпечення економічного розвитку суб’єктів господарювання / І.А. Панченко : зб. тез та текстів виступів на 10-й Всеукр. наук. конф., присв. вид. вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову, (Житомир, 22-23 лют. 2012 р.) / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – С. 71.

Первый шаг к социальной справедливости // Журнал “Народный Депутат”. – 2012. – Вып. 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nardepjournal.com/article/2012/3/Pervyy-shag-k-socialnoy-spravedlivosti.

Податковий кодекс України / затверджений Верховною Радою України від 02.12.2010 № 2755-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

Рабошук А.В. Фінансова звітність як засіб справедливого розподілу ресурсів: досвід мусульманських країн / А.В. Рабошук, Д.О. Грицишен // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2010. – № 1 (51). - С.111.

Розвиток бухгалтерського обліку в контексті узгодження антагоністичних інтересів груп заінтересованих осіб : монографія / І.В. Жиглей, В.І. Кузь, О.А. Лаговська та ін. – Чернівці : Технодрук, 2012. – 248 c.

Соціальна справедливість: історія та сучасність. За матеріалами соціально-економічного департаменту апарату ФПУ [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://profcongress.kiev.ua/statti/3610-.html.

Якорева А. Несистемна благодійність / А.Якорева // «Милосердие.ru» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tverdynya.org.ua/materialu/stati/statt-pro-blagodinst/269-nesystemna-blagodiynist.

Ramanathan K.V. Towards a Theory of Corporate Social Accounting / K.V. Ramanathan // The Accounting Rewiev. – 1976. – Vol. 51. – №. 3 – Pp. 516–528.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.