DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-1(25)-252-268

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Ірина Романівна Поліщук, Ореста Володимирівна Бондар

Анотація


Досліджено підходи до організації внутрішнього контролю операцій з виробництва продукції. Запропоновано порядок застосування контрольних процедур у ході перевірки операцій з виробництва продукції.


Ключові слова


внутрішній контроль; виробництво продукції; якість продукції; безпека продукції; концепція стійкого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Акєнтьєва О.Б. Підвищення економічної ефективності системи внутрішнього контролю підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами / О.Б. Акєнтьєва ; НАН України. Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Бутинець, Ф. Об’єкти і суб’єкти контролю виробничих витрат: сутність і завдання [Електронний ресурс] / Франц Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – N 2(60). – Режим доступу : URL : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/45545.

Гуцаленко Л.В. Сутність та функції внутрішнього аудиту на підприємствах України / Л.В. Гуцаленко, А.О. Ярова // Всеукраїнський науково-практичний журнал (Інноваційна економіка). – 2011. – № 2. – С. 105–107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ inek/2011_2/105.pdf.

Ковтун Т.В. Система внутрішнього контролю як невід’ємний елемент операційної системи підприємства / Т.В. Ковтун // Вісник ХНТУ. – 2009. – № 6. – Т. 4. – С. 164–170.

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація : монографія / М.Д. Корінько. – К. : ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 429 с.

Петренко С.М. Внутрішній контроль діяльності підприємств і його інформаційне забезпечення: теорія, методологія, організація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / С.М. Петренко ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2010. – 36 с.

Судові спори у справах про захист прав споживачів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/.

Судові спори щодо якості та безпеки продукції і відходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.