DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-1(25)-196-207

ОБЛІК ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА

Юлія Юзифівна Мороз

Анотація


Запропоновано концептуальні підходи до формування інформаційних ресурсів про податкові платежі підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку.


Ключові слова


податкові платежі; система рахунків бухгалтерського обліку; гармонізація податкового та фінансового обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Привабливість для інвесторів – ось що нам потрібно // Урядовий кур’єр. – 04.04. 2013 р. – № 63.

Герасимук І.В. Облік та контроль розрахунків сільськогосподарських підприємств з бюджетом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / І.В. Герасимук ; Національний аграрний ун-т. – К., 2007. – 20 с.

Воскобійник Ю.С. Облікове забезпечення оподаткування прибутку підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ю.С. Воскобійник ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2007. – 20 с.

Іванов Ю.Б. Податкова система / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. – К. : АТІКА, 2006. – 920 с.

Иванова С.А. Определение источника уплаты налогов и сборов / С.А. Иванова, Е.А. Кириченко // Вопросы современной науки и практики. – Т. 1. – 2008. – № 3(13). – С. 181–188.

Мілевська О.М. Бухгалтерський та податковий облік податку на прибуток / О.М. Мілевська, А.О. Піхотіна // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Вип. 9 (33). – Ч. 2. – Луцьк ; К., 2012. – С. 399–408.

Ганяйло О.М. Проблемні аспекти обліку податку на прибуток / О.М. Ганяйло, О.М. Колеснікова // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспір. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту імені Григорія Сковороди». – 2011. – Вип. 17/1. – С. 89–92.

Майбуров И.А. Ключевые проблемы теории налогообложения: информация к размышлению / И.А. Майбуров // Налогообложение: проблемы науки и практики 2009 : монография. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2009. – С. 12–24.

Пташник А.М. Проблеми обліку поточних зобов’язань торгівельних підприємств / А.М. Пташник // Матер. Інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" [Елект¬ронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org.

Гутуряк К.О. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість / К.О. Гутуряк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.