DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-1(25)-181-195

ФОРМИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ВЛАСТИВОСТІ ТА РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Дмитро Петрович Мельничук

Анотація


Проаналізовано властивості людського капіталу, які відрізняють даний економічний феномен від трудового потенціалу, робочої сили, людського фактора. Викладено авторську позицію щодо методологічних зв’язків, які існують між відповідними економічними категоріями. Визначено форми людського капіталу та охарактеризовано їх вплив на перспективи соціально-економічного розвитку України.


Ключові слова


людський капітал; трудовий потенціал; робоча сила; форми людського капіталу; економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави : кол. монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Д.П. Мельничука. — Житомир : ЖДТУ, 2013. — С. 3–68.

Скоблякова И.В. Воспроизводство индивидуального и общественного человеческого капитала в постиндустриальной экономике : автореф. дис. ... докт. екон. наук / И.В. Скоблякова. – Орел : Орловский государственный технический университет, 2008.

Швець І.Б. Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах / І.Б. Швець, С.В. Позднякова. — Донецьк : ДонНТУ–Норд-Пресс, 2011. — 172 с.

Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку : монографія / В.П. Антонюк, О.І. Амоша, Л.Г. Мельцер та ін. — Донецьк : НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2011. — 308 с.

Капелюшников Р.И. Записка об отечественном человеческом капитале / Р.И. Капелюшников. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. — 56 с. — (Препринт / WP3/2008/1).

Дмитрук С.М. Вплив корпоративної культури на формування та використання людського капіталу / С.М. Дмитрук // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. тр. : в 3 т. / редкол. : А.И. Амоша (отв. ред.) и др. — Донецк, 2006. — Т. 2. — С. 252–259.

Пугачев В.П. Руководство персоналом организации : учебник / В.П. Пугачев. — М. : Аспект Пресс, 2000. — 279 с. — (Серия : «Управление персоналом»).

Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / В.М. Лукашевич. — Львів : Новий Світ–2000, 2010. — 424 с.

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О.А. Грішнова. — К. : Знання, 2001. — 254 с.

Кошулько О. Ефективність інвестицій у людський капітал на вітчизняних підприємствах / О.Кошулько, І.Гуриненко // Україна: аспекти праці. — 2009. — № 5. — С. 30–33.

Одегов Ю.Г. Экономика труда : учебник : в 2 т. / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Л.С. Бабынина. — М. : Альфа-прес, 2007. — Т. 1. — 760 с.

Аржакова Н.В. Механизмы объединения творческого и производственного человеческого капитала / Н.В. Аржакова, В.В. Цыганов // Проблема человеческого капитала: теория и современная практика : материалы Вторых Друкеровских чтений — М. : Доброе слово, 2007. – С. 131–138.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.