DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-1(25)-103-125

ЛІЗИНГ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: ТЕОРЕТИЧНІ СКЛАДОВІ ТА МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ

Ігор Віталійович Клименко

Анотація


Розглянуто сутність лізингу як економічної категорії та об’єкта бухгалтерського обліку, визначено особливості правового забезпечення операцій з лізингу. Розроблено бухгалтерську теоретичну модель лізингу автотранспортних засобів.


Ключові слова


лізинг; оперативний лізинг; фінансовий лізинг; лізинг транспортних засобів; договір лізингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Баєва O.I. Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України : дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / О.І. Баєва. – К. : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2004. – 24 с.

Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / Бланк И.А. – К. : Ника-Центр, 1998. – 480 с.

Бондар Т.А. Сутність лізингової діяльності в Україні та проблеми її регулювання / Т.А. Бондар // Науковий вісник Національного аграрного університету / Редколегія: Д.О. Мельничук (відп.ред.) та ін. – Вип. 44. – К., 2001. – С. 189–191.

Васильчишин О.Б. Лізинг як вид підприємницької діяльності / О.Б. Васильчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Серія: економіка. – 2002. – № 12. - С. 172–175.

Вишнякова І. Теоретичні аспекти визначення поняття «лізинг» / І.Вишнякова // Вісник Академії митної служби України. – 2002. – № 4 (16).– С. 22–30.

Горемыкин В.А. Лизинг : учебник / В.А. Горемікин. – М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2003.

Грабельська О.В. Лізинг: класифікація та ефективність застосування / О.В. Грабельська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – № 704. – С. 89–94.

Гудима О.В. Організаційно-економічний механізм лізингу сільськогосподарської техніки : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / О.В. Гудима. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2005. – 23 с.

Добровольська О.В. Фінансовий лізинг як альтернатива банківському кредитуванню / О.В. Добровольська, К.С. Городецька.

Есин А.С. Лизинговая деятельность в Российской Федерации: истоки и перспектива : Ученые записки Российского государственного социального университета / А.С. Есин. – 2007. – № 4.

Жолнерчик Г.Ю. Лізинг як форма активізації інвестиційної діяльності підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Г.Ю. Жолнерчик. – К. : ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010. – 18 с.

Кабаніхіна К.В. Оцінка ефективності лізингу повітряних суден : дис. … канд. екон. наук : 08.07.04 / К.В. Кабаніхіна. – К. : Національний авіаційний університет, 2002. – 20 с.

Колесник І.В. Фінансовий лізинг як форма нагромадження капіталу в умовах трансформаційної економіки : дис. … канд. екон. наук : 08.01.01 / І.В. Колесник. – Донецьк : Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, 2005. – 16 с.

Колеснікова О.М. Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві : дис. … канд. екон. наук : 08.06.04 / О.М. Колеснікова. – К. : Національний аграрний університет, 2005. – 24 с.

Корінєв В.Л. Сутність та види лізингу для підприємства / В.Л. Корнієв // Держава та регіони / Економіка та підприємництво. – 2011. – № 1. – С. 108–112.

Кругляк О.В. Формування лізингових відносин у племінному скотарстві : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / О.В. Кругляк. – К. : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН, 2009. – 22 с.

Левковець О.М. Економіко-організаційний механізм державного регулювання лізингу : автореф. дис. … канд. екон. наук / О.М. Левковець. – Харків. – 2001. – 22 с.

Лук’янова О.М. Шляхи удосконалення застосування лізингу рухомого складу на залізничному транспорті України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / О.М. Лук’янова. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2011. – 22 с.

Макеева В.Г. Лизинг : учеб. пособие / В.Г. Макеева. — М. : ИНФРА-М, 2004.

Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту : навч. посібник / Матюшенко І.Ю. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с.

Настасьєв В.М. Організаційно-економічні механізми активізації лізингової діяльності підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / В.М. Настасьев. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. – 20 с.

Овсак О.П. Організаційно-економічне забезпечення лізингових операцій на авіаційному транспорті : дис. … канд. екон. наук : 08.07.04 / О.П. Овсак. – К. : Національний авіаційний університет, 2003. – 20 с.

Онищук Я.В. Розвиток лізингу в Україні / Я.В. Онищук // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 106–113.

Осовська Г.В. Економічний словник / Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич, Й.С. Завадський. – К. : Кондор, 2007. – 358 с.

Подольчак Н.І. Сутність та етапи реалізації лізингової діяльності підприємства / Н.І. Подольчак, А.Г. Загородній // Вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2009. – № 15. – С. 50–54.

Рязанова Н.О. Податок на прибуток підприємств та лізинг в Україні / Н.О. Рязанова // Лізинг в Україні. – 2009. – № 2. – С. 11–15.

Саблук Р.П. Теоретичні аспекти лізингових відносин / Р.П. Саблук // Економіка АПК. – 2000. – № 11. – С. 49–57.

Семен Н.І. Функції лізингу в умовах становлення та розвитку фінансового ринку України / Н.І. Семен // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів : Вид. Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – № 567. – С. 302–308.

Смагулов Адилбек Концепция современного лизинга / Адилбек Смагулов // Вестник университета «Туран». – 2009. – № 1. – С. 33–36.

Топішко Т.І. Принципи функції та механізми лізингових операцій / Т.І. Топішко // Вісник НУВГП / Серія «Економіка». – № 4 (44). – С. 207–213.

Українсько-російський економічний тлумачний словник ; авт. упорядн. В.М. Копоруліна. – Х. : Факт, 2005. – 400 с.

Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : навч. посібник / О.С. Філімоненков. – К. : Кондор, 2005. – 400 с.

Фінансовий словник-довідник / М.Я. Дем’яненко, Ю.Я. Лузан, П.Т. Саблун, В.М. Скужий та ін. ; за ред. М.Я. Дем’яненка. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.

Хименский Г.А. Экономическая сущность лизинговых операцій и их учёт / Г.А. Хименский // Бізнес. – 2007. – № 1. – С. 11–12.

Хомуляк Т.І. Облік і аудит лізингових операцій : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Т.І. Хомуляк. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2008. – 22 с.

Школа І.М. Міжнародні економічні відносини : підручник / І.М. Школа, В.М. Козменко, О.В. Бабінська ; за ред. І.М. Школи – 2-ге вид., перероб. і доп. – Чернівці : Книга-ХХІ, 2007. – 544 с.

Шкуратов О.І. Розвиток лізингової діяльності аграрних підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / О.І. Шкуратов. – Харків : Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2010. – 22 с.

Шулепова С.М. Лізинг і оренда: основні відмінності / С.М. Шулепова // Вісник ЖІТІ / Економічні науки. – Житомир. – 2000. – № 11. – С. 69–72.

Ющишина Л.О. Лізинг як окремий вид фінансування реальних інвестицій у підприємства України / Л.О. Ющишина, О.В. Градова // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк : Луцький національний технологічний університет, 2012. – Вип. 9 (33). – Ч. 3. – С. 502–507.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.