DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-1(25)-39-52

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЧИ ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Тетяна Вікторівна Давидюк

Анотація


Обґрунтовано взаємозв’язок понять «економічна безпека», «фінансова безпека» та «фінансово-економічна безпека», необхідність підвищення фінансової складової економічної безпеки через розвиток обліково-аналітичного інформаційного забезпечення діяльності підприємства.

Ключові слова


економічна безпека; фінансова складова економічної безпеки; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції // Верховний суд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.scourt.gov.ua.

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.

Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, О.Р. Бойкевич ; за ред. Т.Г. Васильціва. – Львів, 2012. – 386 с.

Галасюк В. Риск как один из неотъемлемых факторов бизнеса / В.Галасюк, М.Сорока // Економіка, фінанси, право. – 2002. – № 7. – С. 17–22.

Головай Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні економічною безпекою підприємства / Н.М. Головай, Л.І. Пославська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10 (36). – С. 302–304.

Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис. … канд. економ. наук : 08.06.01 / К.С. Горячова. – К., 2006. – 17 с.

Данилишин Т.Р Фінансова безпека як складова економічної безпеки підприємств / Т.Р. Данилишин, Ж.В. Галак // Економікс. – 2010. – № 12. – С. 13–15.

Дикий А.П. Політика економічної безпеки в частині захисту бухгалтерської інформації на підприємстві в умовах використання комп’ютерних технологій / А.П. Дикий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2011_3_1/13.pdf.

Економіка підприємства / за ред. С.Ф. Покропивного. — 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1079 с.

Іващенко О.В. Система фінансово-економічної безпеки підприємства / О.В. Іващенко, П.М. Четвєріков // Scientific researches and their practical application. modern state and ways of development (2–12 October 2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/he-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2012.

Кириченко О. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства / О.Кириченко, Ю.Кім // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 238.

Кравчук П.Я. Формування системи корпоративної безпеки : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Павло Ярославович Кравчук. – Тернопіль, 2006. – 232 с.

Лазарева А.П. фінансово-економічна безпека підприємства та механізм її забезпечення / А.П. Лазарева // Інноваційна економіка. – 2012. – № 32 (6). – С. 305–307.

Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства : навч. посібник / І.П. Мойсе¬єнко, О.М. Марченко. – Львів, 2011. – 380 с.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтіян. – К. : КВІЦ, 1999. – 464 с.

Наконечна Н.В. Автоматизовані облікові системи як інструмент гарантування економічної безпеки підприємства / Н.В. Наконечна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.12. – С. 327–331.

Нікіфоров П.О. Сутність і значення фінансової безпеки страхової компанії / П.О. Нікіфоров, С.С. Куперівська // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 86–94.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Папехин Р.С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия : дисс. … канд. эконом. наук / Р.С. Папехин. – ГОУ ВПО “Волгоградский государственный университет” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.volgu.ru.

Плескач В.Л. Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку / В.Л. Плескач, А.В. Кулик // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 27–35.

Пономаренко В.С. Концептуальні основи економічної безпеки : монографія / В.С. Пономаренко, С.В. Кавун. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 256 с.

Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур / Н.Й. Реверчук. – Л. : ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.

Сорока Л.С. Обліково-інформаційна система в управлінні економічною безпекою для різних поведінкових моделей підприємства / Л.С. Сорока // Облік і фінанси. – 2013. – № 1 (59). – С. 51–55.

Соснин А.С. Менеджмент безопасности предпринима¬тельства : учеб. пособие / А.С. Соснин, П.Я. Пригунов. – К. : Издательство Европейского университета, 2002. – 504 с.

Трухан О.Л. Наукова інтерпретація функцій стратегічного управління підприємствами/ О.Л. Трухан // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – 2010. – № 1. – Т. 2. – С. 29–35.

Управління фінансово-економічною безпекою : навч. посібник / О.А. Кириченко, С.М. Лаптєв, П.Я. Пригунов та ін. ; за ред. чл.-кор. АПК України, проф. В.С. Сідака. – К. : Дорадо-Друк, 2010. – 412 с.

Чібісова І.В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / І.В. Чібісова, Є.М. Івашина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_31/ Chibis.pdf.

Экономика предприятия / под ред. Л.Г. Мельника. – Сумы : ИТД “Университетская книга”, 2003. – 638 с.

Экономическая безопасность России: Общий курс : учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 2-е изд. – М. : Дело, 2005. – 896 с.

Ярочкин В.И. Предприниматель и безопасность / В.И. Ярочкин. – Ч. 2. – М. : Экспертное бюро, 1994. – 112 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.