DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-1(25)-11-30

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОРЕНДОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

Катерина Павлівна Боримська, Тетяна Василівна Кирик

Анотація


Здійснено дослідження питань підвищення ефективності й дієвості контролю операцій з оренди комунального майна, що є складовою ефективного управління комунальним майном країни з метою забезпечення належного рівня безпеки збереження такого майна вітчизняними суб’єктами господарювання.

Ключові слова


державний фінансовий аудит операцій з орендованим комунальним майном; класифікатор типових порушень з питань оренди комунального майна

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В.Д. Практический аудит : справ. пособие / В.Д. Андреев. – М. : Экономика, 1994. – 366 с.

Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм / И.А. Белобжецкий. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 256 с.

Білус-Доценко Н. Навіщо право оренди реєструвати в БТІ / Н.Білоус-Доценко // Бухгалтерія. – 2010. – № 42(925). – С. 80.

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : підручник / М.Т. Білуха. – К. : ПП “Влад і Влада”, 1996. – 320 с.

Бойко Н. Проблеми контролю будівництва складської нерухомості / Н.Бойко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2009. – № 2. – С. 80–84.

Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации / В.В. Бурцев. – М. : Экзамен, 2000. – 320 с.

Бутинець Т.А. Внутрішній контроль виробничої діяльності підприємства: управлінський підхід / Т.А. Бутинець // Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 1 (43). – С. 28–32.

Бутинець Т.А. Класифікація господарського контролю: міф чи реальність? / Т.А. Бутинець // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – № 1(55). – С. 12–17.

Вейцман Н.Р. Контроль и учет – всенародное дело / Н.Р. Вейцман // Бухгалтерский учет. – 1982. – № 2.

Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація : монографія / Н.Г. Виговська. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 532 с.

Денчук П. Організаційно-структурні особливості побудо¬ви служби внутрішнього аудиту на підприємстві / П.Денчук, В.Рожелюк // Аудитор України. – 2003. – № 15 (33). – C. 30–32.

Заглада І.В. Чотири кроки до успіху : Коментарі до Методики проведення органами ДКРС державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання / І.В. Заглада [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article?art_id=47704&cat_id=43851.

Заєць І.В. Організація внутрішнього контролю операцій з майном, що не належить підприємству на правах власності / І.В. Заєць // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 1(19). – С. 154–159.

Заєць І.В. Господарський контроль як спосіб виявлення та попередження шахрайських дій / І.В. Заєць // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2(56). – С. 77–89.

Закон України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” від 26.01.1993 р. № 2939-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.

Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління / Є.В. Калюга. – К. : Ельга, 2002. – 360 с.

Контроль і ревізія : підручник / Ф.Ф. Бутинець, В.П. Бондар, Н.Г. Виговська та ін. ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 4-те вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП “Рута”, 2006. – 560 с.

Контроль і ревізія : підручник / Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М. та ін. ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

Корінько М.Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства : навч. посібник / за ред. к.е.н., проф. М.Д. Корінька. – Фастів : Поліфаст, 2006. – 440 с.

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Корінько Микола Данилович ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2008. – 36 с.

Кулаковська Л.П. Основи аудиту : навч. посібник. – К. : Каравела ; Львів : Новий світ–2000, 2002. – 504 с.

Лебедик Г. Систематизація орендних операцій для потреб бухгалтерського обліку відповідно до стандартів / Г.Лебедик // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6.

Лин Я.І. Теоретичні основи сутності державного фінансового контролю / Я.І. Лин // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 1(10). – С. 284–288.

Майданевич Ю.П. Організація внутрішньогосподар¬ського контролю на підприємствах молочної промисловості / Ю.П. Майданевич // Вісник ЖДТУ. – 2007. – № 2(4). – С. 118–129.

Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України “Про затвердження Методики проведення орга¬нами державної контрольно-ревізійної служби держав¬ного фінансового аудиту суб’єктів господарю¬вання” від 04.08.2008 р. № 300 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1037-08/conv.

Оперативні дані діяльності Рахункової палати України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua.

Пантелєєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : монографія / В.П. Пантелєєв ; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К. : ДП Інформ.-аналіт. агенство, 2008. – 491 с.

Парфеменко Д. Яким чином здійснюється контроль за виконанням орендаторами своїх зобов’язань / Д.Парфеменко // Правдошукач. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://truth.in.ua/?storinka_redakciji:Publikaciji:Dmitro_Parfenenko%3A_%93Viznachiti_zmenshennya_kilmzkosti_orendariv_vnaslidok_finansovoji_krizi_ne_vbachajetmzsya_mozhlivim%94.

Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю : підручник / А.А. Пилипенко. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 424 с.

Поліщук І.Р. Удосконалення внутрішнього контролю операцій з нерухомістю: організаційно-методичний підхід / І.Р. Поліщук // Вісник ЖДТУ : Економічні науки. – 2011. – № 4 (58). – С. 111–115.

Постанова КМУ “Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними” від 16 лютого 2011 р. № 232 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-п/conv.

Про відновлення комплексних перевірок стану економічної і контрольної роботи фінорганів у районах і містах : Лист Міністерства фінансів України від 7 квітня 1997 р. № 25-02-14/13.

Скоропад І.С. Державний фінансовий контроль в Україні / І.С. Скоропад, Н.І. Пахолок // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 262–266.

Стенограма доповіді Голови Державної фінансової інспекції України на засіданні Кабінету Міністрів України 19 січня 2011 року [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control.

Сухарева Л.А. Внутренний финансовый контроль: история исследования, состояние, перспективы / Л.А. Сухарева, И.Н. Дмитренко, М.В. Борисенко // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів, 2004. – С. 84–91.

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. – 5-те вид. – К. : Знання-Прес, 2004. – 253 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.