DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-124-130

Удосконалення окремих питань щодо методології бухгалтерського обліку

Валентина Валеріївна Ясишена

Анотація


Постійні зміни в економіці та інших сферах суспільного розвитку відповідно викликають зміни в системі бухгалтерського обліку, що потребує відповідного вдосконалення його методології. Розглянуто такі підходи до побудови методології бухгалтерського обліку, як процедурний, адитивний, поєднання процедурного і адитивного підходів, системний. Зазначено, що методологія бухгалтерського обліку потребує трансформації на основі системного підходу. Рекомендовано переглянути склад і порядок викладення принципів бухгалтерського обліку й фінансової звітності у вітчизняних і міжнародних нормативно-правових документах. Обґрунтовано доцільність більш широкого розкриття принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Обґрунтовано необхідність викладення принципів в такому складі та порядку: автономності, послідовності, документального підтвердження, повного висвітлення, обачності, безперервності, нарахування, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності, раціональності, комунікації, зниження ентропії (невпорядкованості). Наголошено, що при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності додатково необхідно враховувати принципи раціональності, документального підтвердження, комунікації, зниження ентропії (невпорядкованості), які сприятимуть підвищенню якості формування інформації і є об’єктивною основою, що вливає на всі елементи методу бухгалтерського обліку. Підкреслено існування розбіжностей подання принципів у вітчизняних і міжнародних нормативно-правових документах, які полягають у різному наборі, сутності рекомендованих принципів та їх кількості. Розкрито взаємозв’язок адитивного і процедурного підходів через розкриття облікових процедур і сукупності елементів методу бухгалтерського обліку, що базуються на відповідних принципах бухгалтерського обліку.


Ключові слова


методологія бухгалтерського обліку; елементи методу бухгалтерського обліку; принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Gogol', T. (2012), «Metodologija buhgalters'kogo obliku jak naprjamok naukovyh doslidzhen' v innovacijnij ekonomici», Visnyk TNEU, No. 2, pp. 151–158.

Golov, S.F. (2011), «Suchasni pidhody do teorii' buhgalters'kogo obliku», Buhgalters'kyj oblik i audyt, No. 3, pp. 18–23, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2011_3_5

Zadorozhnyj, Z.-M.V., Krupka, Ja.D. and Omecins'ka, I.Ja. and al. (2015), Koncepcija rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta audytu v Ukrai'ni, monografija, TNEU, Ternopil', 320 p.

Korjagin, M.V. and Kucyk, P.O. (2015), Konceptual'nyj rozvytok metodologii' buhgalters'kogo obliku, monografija, LKA, L'viv, 239 p.

Legenchuk, S.F. (2017), Bagatovariantnist' v buhgalters'komu obliku: istoryko-teoretychni aspekty, ZhDTU, Zhytomyr, 204 р.

Maljuga, N.M. (2003), Naukovi doslidzhennja v buhgalters'komu obliku, navchal'nyj posibnyk, in prof. Butynec', F.F. (ed.), Ruta, Zhytomyr, 476 p.

Palii, V.F. (2007), Teoriya bukhgalterskogo ucheta. Sovremennye problem, Bukhgalterskii uchet, M., 88 p.

Pushkar, M.S. (2002), Filosofija obliku, monografija, Kart-blansh, Ternopil', 156 p.

Pushkar, M.S. and Chumachenko, M.G. (2011), Ideal'na systema obliku: koncepcija, arhitektura, informacija, Kart-blansh, Ternopil', 336 p.

Sokolov, Ya.V. (2003), Osnovy teorii bukhgalterskogo ucheta, Finansy i statistika, M., 469 p.

Dubichyns'kyj, V.V. (ed.) (2007), Suchasnyj tlumachnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy: 60 000 sliv, ShKOLA H., 832 p.

Frolov, I.T. (ed.) (1981), Filosofskii slovar, 4-e izd., Politizdat, M., 445 p.

Homyn, P.Ja. and Paljuh, M.S., «Metodologija finansovogo obliku: vyklyky XXI st. shhodo jogo formuvannja ta i'h vyrishennja v Ukrai'ni», Oblik i finansy APK: buhgalters'kyj portal, [Online], available at: http://magazine.faaf.org.ua/metodologiya-finansovogo-obliku-vikliki-xxi-st-schodo-yogo-formuvannya-ta-ih-virishennya-v-ukraini.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гоголь Т. Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці / Т.Гоголь // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 2. – С. 151–158.
 2. Голов С.Ф. Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С. 18–23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2011_3_5.
 3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : монографія / З.-М.В. Задорожний, Я.Д. Крупка, І.Я. Омецінська та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 4. Корягін М.В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін, П.О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2015. – 239 с.
 5. Легенчук С.Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти / С.Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 204 с.
 6. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : навч. посібник / Н.М. Малюга ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2003. – 476 с.
 7. Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета. Современные проблемы / В.Ф. Палий. – М. : Бухгалтерский учет, 2007. – 88 с.
 8. Пушкар М.С. Філософія обліку : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 156 с.
 9. Пушкар М.С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація / М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 336 с.
 10. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 469 с.
 11. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. –Х. : ШКОЛА, 2007. – 832 с.
 12. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – 4-е изд. – М. : Политиздат, 1981. – 445 с.
 13. Хомин П.Я. Методологія фінансового обліку: виклики XXІ ст. щодо його формування та їх вирішення в Україні / П.Я. Хомин, М.С. Палюх // Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/metodologiya-finansovogo-obliku-vikliki-xxi-st-schodo-yogo-formuvannya-ta-ih-virishennya-v-ukraini.html.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.