DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-115-123

Генезис Рахункової палати України

Ігор Миколайович Яремчук

Анотація


У процесі дослідження було встановлено, що розвиток державного фінансового контролю, а тепер і аудиту відбувався протягом багатьох століть. Визначено, що фактично його виникнення, з одного боку, пов’язане з розбудовою механізму державних фінансів, а з другого – з появою державного рахівництва, яке і є його інформаційною основою. В статті здійснено аналіз наукової літератури, що стосується питань історії виникнення та розвитку Рахункової палати України. На продовження здійснених науковцями напрацювань дозволимо зробити припущення про первинність контрольно-рахівних функцій у державному апараті фінансового управління та виконання таких функцій власне чиновниками державних утворень. Встановлено, що перше потужне державне утворення на території теперішньої України – Київська Русь – відзначилось створенням зведення законів, які, у тому числі, регулювали і питання державного фінансового контролю. З набуттям Україною незалежності постало питання про формування оновленого вищого органу державного фінансового контролю. Було створено однойменний орган Верховної Ради України (з грудня 1997 року – Рахункова палата України). Було досліджено, які функції, відповідно до нормативно-правового регулювання, виконувала Рахункова палата України. В статті здійснено порівняння повноважень Контрольної палати СРСР та Рахункової палати України згідно з нормативними актами. Аналіз показав спадкоємність вказаних вищих органів державного фінансового контролю і автор доказово акцентує на цьому; такий підхід є принциповим у випрацюванні історії розвитку Рахункової палати України, оскільки дозволяє виокремити період фактичної прямої та опосередкованої побудови основ діяльності вітчизняної Рахункової палати. На основі проведеного дослідження було сформовано основні етапи історії розвитку Рахункової палати України на сьогодні.


Ключові слова


Рахункова палата; державний фінансовий контроль; функції Рахункової палати; історія розвитку; фінансове управління; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Turgaeva, A.S. (ed.) (2000), Vysshie organy gosudarstvennoy vlasti i upravleniya Rossii v IX–XX vv., Izdatel'stvo SZAGS, SPb., 368 p.

Gajdaj, L. (2000), Istorija Ukrai'ny v osobah, terminah, nazvah i ponjattjah, Vezha, Luc'k.

Ivkin, V.I. (ed.) (1999), Gosudarstvennaya vlast' SSSR. Vysshie organy vlasti i upravleniya i ikh rukovoditeli. 1923– 1991 gg., іstoriko-biograficheskiy spravochnik, M.

Gosudarstvennyy kontrol'. 1811–1911: Obzor deyatel'nosti (1911), SPb., 358 p.

«Dekret ob obrazovanii Tsentral'noy kontrol'noy kollegii, mestnykh uchetno-kontrol'nykh kollegiy i kontrol'nykh komitetov», [Online], available at: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-01-18.htm

Jevdokymov, V.V., Grycyshen, D.O. and Svirko, S.V. (2017), Buhgalters'kyj oblik v sektori zagal'nogo derzhavnogo upravlinnja Ukrai'ny, Vol. 1, Buhgalters'kyj oblik v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny, Vydavec' Jevenok, O.O., Zhytomyr, 1380 p.

VRU (1996), Pro Rahunkovu palatu Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, Zakon Ukrai'ny, No. 315/96-VR, [Online], available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/315/96-vr (accessed 11.07.1996).

VRU (2015), Pro Rahunkovu palatu, Zakon Ukrai'ny, No. 576-VIII, [Online], available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/576-19 (accessed 2.07.2015).

«Istoriya razvitiya gosudarstvennogo finansovogo kontrolyu», [Online], available at: https://web.archive.org/web/20090919044506/http://www.ach.gov.ru/ru/about/history/

VRU (1996), Konstytucija Ukrai’ny, Zakon Ukrai’ny», No. 254k/96-VR, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed 28.06.1996).

Koshikhin, G.K. (1840), O Rossii v tsarstvovanie Alekseya Mikhaylovicha, pervoe izd., Tip. Eduarda Pratsa, SPb.

«Kratkiy ekskurs v istoriyu sozdaniya gosudarstvennogo finansovogo kontrolya Rossii», [Online], available at: http://ksp.rkomi.ru/left/o_ksp/kr_ex/

Kuz'mins'kyj, B.Ju. and Svirko, S.V. (2015), «Public finances of Ukraine: a retrospective look through the accounting aspect», Nezalezhnyj audytor, Vol. 12 (II), pp. 21–32.

VSSSSR (1991), O kontrol'noy palate SSSR, Zakon SSSR, No. 2161-І, [Online], available at: http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts25/txt25500.htm (accessed 16.05.1991).

Obushna, N. (2019), «Peculiarities of Institutionalization of the Accounting Chamber in Ukraine as the supreme audit body», Public administration and local self-government, in Ser'ogin, S.M. (ed.), DRIDU NADU, Dnipro, Vol. 2 (41), pp. 61–69.

«Rahunkova palata Ukrai’ny», ofic. sajt, [Online], available at: www.ac-rada.gov.ua

Svirko, S.V. (2006), Buhgalters'kyj oblik v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny: metodologija i organizacija, D.Sc. Thesis of dissertation, K., Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj un-t im. Vadyma Get'mana, 520 p.

Svirko, S.V.(2006), Buhgalters'kyj oblik u bjudzhetnyh ustanovah: metodologija ta organizacija, KNEU, K., 243 p.

Sokolov, Ja.V. and Sokolov, V.Ja. (2003), Istoriya bukhgalterskogo ucheta, Finansy i statistika, M., 276 p.

Fuks, N.A. and Ulozhenko, V.M. (2015), «The Accounting Chamber of Ukraine as a body of parliamentary scrutiny in the sphere of finance: status and powers», Jurydychnyj naukovyj elektronnyj zhurnal, Vol. 6, pp. 161–164.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Высшие органы государственной власти и управления России в IX–XX вв. : справочник / Под ред. А.С. Тургаева. – СПб. : Изд-во СЗАГС, 2000. – 368 с.
 2. Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях / Л.Гайдай. – Луцьк : Вежа, 2000.
 3. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923–1991 гг.: историко-биографический справочник / Сост. В.И. Ивкин. – М., 1999.
 4. Государственный контроль. 1811–1911: Обзор деятельности. – СПб., 1911. – 358 с.
 5. Декрет об образовании Центральной контрольной коллегии, местных учетно-контрольных коллегий и контрольных комитетов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-01-18.htm.
 6. Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік в секторі загального державного управління України. Том 1: Бухгалтерський облік в бюджетних установах України : підручник / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.В. Свірко.– Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2017. – 1380 с.
 7. Закон України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» від 11.07.1996 р., № 315/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/315/96-вр.
 8. Закон України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 р., № 576-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/576-19.
 9. История развития государственного финансового контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://web.archive.org/web/20090919044506/http//www.ach.gov.ru/ru/about/history/.
 10. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 11. Кошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича / Г.К. Кошихин. – 1-е изд. – СПб. : Тип. Эдуарда Праца, 1840.
 12. Краткий экскурс в историю создания государственного финансового контроля России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ksp.rkomi.ru/left/o_ksp/kr_ex/.
 13. Кузьмінський Б.Ю. Державні фінанси України: ретроспективний погляд крізь обліковий аспект / Б.Ю. Кузьмінський, С.В. Свірко // Незалежний аудитор. – № 12 (ІІ). – 2015. – С. 21–32.
 14. О контрольной палате СССР : Закон СССР от 16.05.91 р., № 2161-І [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts25/txt25500.htm.
 15. Обушна Н. Особливості інституціоналізації Рахункової палати в Україні як вищого органу аудиту / Н.Обушна // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. ; редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – Вип. 2 (41). – С. 61–69.
 16. Рахункова палата України : офіц. сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ac-rada.gov.ua.
 17. Свірко С.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація : дис. … д-ра екон. наук : 08.06.04 / С.В. Свірко ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 520 с. 
 18. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація : монографія / С.В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2006. – 243 с.
 19. Соколов Я.В. История бухгалтерского учёта / Я.В. Соколов, В.Я. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 276 с.
 20. Фукс Н.А. Рахункова палата України як орган парламентського контролю у сфері фінансів: статус та повноваження / Н.А. Фукс, В.М. Уложенко // Юридичний науковий електронний журнал. – Вип. 6. – 2015. – С. 161–164.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.