DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-17-23

Раціоналізація документообігу під час організації бухгалтерського обліку

Ірина Вікторівна Жиглей, Світлана Михайлівна Лайчук

Анотація


У процесі дослідження визначено наслідки неправильно організованого документообігу на підприємстві. Підкреслено збільшення ролі держави в регулюванні інформаційно-документальних відносин в Україні, але водночас і відсутність комплексного підходу в розробці правових норм, що стосуються електронного документообігу. Вирізнено основні принципи та завдання електронного документообігу. Підкреслено. що використання системи електронного документообігу передбачає низку ризиків, які стосуються організації бухгалтерського обліку: відсутність чіткого розмежування обов’язків і відповідальності працівників підприємства; слабка система захисту від несанкціонованого доступу до бази даних або її відсутність, необхідність забезпечення антивірусного захисту інформації, а також кваліфікації облікових працівників (недостатня підготовка персоналу підприємства). Зроблено висновок, що порядок передачі первинних документів в електронній формі іншим суб’єктам господарювання потребує врегулювання, а також встановлення заходів захисту та забезпечення контролю, які стосуються повноважень використання і доступу до електронних документів й електронних підписів. Запропоновано такі заходи щодо організації документообігу в умовах інформаційно-комп’ютерних технологій: передбачити в нормативних документах на державному рівні можливості складання первинних документів і облікових регістрів в електронній формі та обов’язкове виготовлення копій таких документів на паперових носіях для інших учасників господарських операцій і на вимогу органів, які здійснюють контроль відповідно до чинного законодавства України; врегулювати порядок передачі первинних документів в електронній формі, забезпечити можливість їх тривалого зберігання; встановити заходи захисту й забезпечення контролю за рухом і використанням електронних документів і електронних підписів.


Ключові слова


документ; документообіг; електронний документ; організація обліку; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Asjejev, G. (2004), «Upravlinnja suchasnym dokumentoobigom: teorija, struktura, metody», Visnyk knyzhkovoi' palaty, No. 4, P. 17.

Bacho, R.J. and Makarovych, V.K. (2019), «Кomparatyvnyj analiz modelej organizacii' nadannja poslug z buhgalters'kogo obliku: autsorsyng, insorsyng, kosorsyng», Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, Vol. 2 (43), pp. 11–16.

Butynec', F.F., Vojnalovych, O.P. and Tomashevs'ka, I.L. (2005), Organizacija buhgalters'kogo obliku, pidruchnyk dlja studentiv special'nosti 7.050106 «Oblik i audyt» vyshhyh navchal'nyh zakladiv, in Butynec, 'F.F. (ed.), 4-te vyd., dop. i pererob., PP «Ruta», Zhytomyr, 528 p.

Velychkevych, M.B., Mitrofan, N.V. and Kunanec', N.E. (2010), «Elektronnyj dokumentoobig, tendencii' ta perspektyvy», Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», Informacijni systemy ta merezhi, zbirnyk naukovyh prac', No. 689, pp. 44–53.

Vinokurov, Ja. (2019), Urjad uhvalyv rishennja pro perehid na elektronnyj obmin dokumentamy, [Online], available at: https://hromadske.ua/posts/uryad-uhvaliv-rishennya-pro-perehid-na-elektronnij-obmin-dokumentami

Vol's'ka, K.O. (2017), «Realizacija samokontrolju informacijnoi' systemy pidpryjemstva cherez proces buhgalters'kogo dokumentuvannja», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, No. 3 (38), pp. 15–20.

Grabchuk, I.L. and Ljahovych, G.I. (2017), «Programne zabezpechennja dlja vedennja obliku: problemy vyboru ta vykorystannja v hodi autsorsyngu», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, No. 3 (38), рр. 32–36.

Krutova, A.S. and Janchev, A.V. (2017), «Kontrol' jakosti procesu dokumentuvannja v elektronnij ekonomichnij dijal'nosti», Visnyk ZhDTU, Ekonomichni nauky, No. 2 (80), рр. 109–116.

Poklad, I.I. (ed.) (1967), Kurs bukhgalterskogo ucheta, Finansy, M., 468 p.

Levyc'ka, N. (2006), «Jak efektyvno «optymizuvaty» dokumentoobig», Podatkove planuvannja, No. 3, рр. 24–32.

Legenchuk, S.F. and Dudarjeva, K.O. (2013), «Analiz mozhlyvostej realizacii' biznes-procesu «buhgalters'ke dokumentuvannja» v suchasnyh informacijnyh systemah», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Issue 2, pp. 201–212

Nikolashyn, A.O. (2009), Problemy elektronnogo dokumentoobigu ta shljahy i'h vyrishennja, [Online], available at: http://magazine.faaf.org.ua/problemi-elektronnogo-dokumentoobigu-ta-shlyahi-ih-virishennya

VRU (2003), Pro elektronni dokumenty ta elektronnyj dokumentoobig, Zakon Ukrai'ny vid 22 travnja 2003 r., No. 851-IV, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (stanom na 28.10.2019 r.).

Slepko, V. and Khakhamo, S. (2005), «Elektronnye arkhivy bukhgalterskoi dokumentatsi», Finansovaya gazeta, No. 5, рр. 6–7.

Khit'kova, Yu. (2006), «Vybor sistemy elektronnogo dokumentooborota», Finansovaya gazeta, No. 20 (752), Р. 15.

Information security, cybersecurity and privacy protection, ISO/IEC JTC 1/SC 27, [Online], available at: https://www.iso.org/committee/45306.html (by 20.10.2019).

Information technology – Security techniques – Code of practice for information security management, ISO/IEC 17799:2005, [Online], available at: https://www.iso.org/standard/39612.html (by 20.10.2019).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Асєєв Г. Управління сучасним документообігом: теорія, структура, методи / Г.Асєєв // Вісник книжкової палати. – 2004. – № 4. – С. 17.
 2. Бачо Р.Й. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгалтерського обліку: аутсорсинг, інсорсинг, косорсинг / Р.Й. Бачо, В.К. Макарович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – № 2 (43). – С. 11–16.
 3. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку : підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська ; за ред. д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-те вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2005. – 528 с.
 4. Величкевич М.Б. Електронний документообіг, тенденції та перспективи / М.Б. Величкевич, Н.В. Мітрофан, Н.Е. Кунанець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» / Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць. – 2010.– № 689. – С. 44–53.
 5. Вінокуров Я. Уряд ухвалив рішення про перехід на електронний обмін документами / Я.Вінокуров. – 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://hromadske.ua/posts/uryad-uhvaliv-rishennya-pro-perehid-na-elektronnij-obmin-dokumentami.
 6. Вольська К.О. Реалізація самоконтролю інформаційної системи підприємства через процес бухгалтерського документування / К.О. Вольська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – № 3 (38). – С. 15–20.
 7. Грабчук І.Л. Програмне забезпечення для ведення обліку : проблеми вибору та використання в ході аутсорсингу / І.Л. Грабчук, Г.І. Ляхович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – № 3 (38). – С. 32–36.
 8. Крутова А.С. Контроль якості процесу документування в електронній економічній діяльності / А.С. Крутова, А.В. Янчев // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2017. – № 2 (80). – С. 109–116.
 9. Курс бухгалтерского учета / Руководитель коллектива и отв. ред. И.И. Поклад. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы, 1967. – 468 с.
 10. Левицька Н. Як ефективно «оптимізувати» документообіг / Н.Левицька // Податкове планування. – 2006. – № 3. – С. 24–32.
 11. Легенчук С.Ф. Аналіз можливостей реалізації бізнес-процесу «бухгалтерське документування» в сучасних інформаційних системах / С.Ф. Легенчук, К.О. Дударєва // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2013. – Вип. 2. – С. 201–212
 12. Ніколашин А.О. Проблеми електронного документообігу та шляхи їх вирішення / А.О. Ніколашин. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/problemi-elektronnogo-dokumentoobigu-ta-shlyahi-ih-virishennya.html.
 13. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (станом на 28.10.2019 р.).
 14. Слепко В. Электронные архивы бухгалтерской документации / В.Слепко, С.Хахамов // Финансовая газета. – 2005. – № 5. – С. 6–7.
 15. Хитькова Ю. Выбор системы электронного документооборота / Ю.Хитькова // Финансовая газета. – 2006. – № 20 (752). – С. 15.
 16. Information security, cybersecurity and privacy protection: ISO/IEC JTC 1/SC 27 [Електроннийресурс]. – Режим доступу : https://www.iso.org/committee/45306.html (станом на 20.10.2019 р.).
 17. Information technology – Security techniques – Code of practice for information security management :ISO/IEC 17799:2005 [Електроннийресурс]. – Режим доступу : https://www.iso.org/standard/39612.html (станом на 20.10.2019 р.).
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.