DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-79-83

Формування системи стратегічного контролю як напрям забезпечення фінансової безпеки підприємства

Ірина Василівна Саух, Наталія Георгіївна Виговська

Анотація


Стаття присвячена формуванню елементів системи стратегічного контролю як напряму забезпечення належного рівня фінансової безпеки підприємства. Зазначено, що ефективність діяльності господарюючих суб’єктів обумовлюється станом його фінансів, що і призводить до необхідності розгляду проблеми гарантування фінансової безпеки підприємства. Створення системи внутрішнього контролю стратегічного спрямування, або так званого стратегічного контролю, автори розглядають як напрям забезпечення фінансової безпеки. У статті уточнено трактування стратегічного контролю за допомогою застосування системного підходу (це складна система взаємозв’язків між суб’єктами та об’єктами контролю, яка реалізується за допомогою принципів, функцій, методів і прийомів й орієнтована на забезпечення ефективної реалізації сформованої стратегії розвитку фінансового потенціалу підприємства в умовах зовнішніх флуктуацій середовища та багатопланової конкуренції й забезпечення відповідного рівня фінансової безпеки).
У результаті дослідження було уточнено принципи, функції та інші системоутворюючі елементи стратегічного контролю. Авторами зазначено, що вимогами до впровадження ефективної системи стратегічного контролю на підприємстві є перманентність, превентивність, гнучкість, зовнішня та внутрішня спрямованість, що обумовлює виконання останнім таких функцій, як профілактична (або превентивна); інформаційна; мобілізуюча; мотиваційна. Визначено, що основними користувачами результатів стратегічного контролю є менеджмент підприємства, що є безпосереднім розробником фінансової стратегії, об’єктом - процес реалізації стратегії в цілому та в розрізі її окремих етапів. Впровадження та функціонування стратегічного контролю на підприємстві сприятиме підвищенню рівня його фінансової безпеки в контексті протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам.

Ключові слова


фінансова безпека; стратегічний контроль; оперативний внутрішній контроль; зовнішнє середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Blank, I.A. (1999), «Osnovy finansovogo menedzhmenta», K., Nika-Centr, T. 1. 592 p., T. 2. 512 p.

Akmaeva, R.Y. (2009), Strategycheskyj menedzhment, ucheb. posobye, Astrahanskyj unyversytet, Astrahan', 200 р.

Analoui, F. (2005), Strategicheskij menedzhment malyh i srednih predprijatij, Translated by Analouy, F., JuNITI-DANA, M., 400 p.

Ansoff, Y (1989), Strategycheskoe upravlenye, Progress, M., 519 р.

Davidenko, N.N. (2014), Problemy razvitija korporativnyh finansov v kontekste obespechenija finansovoj bezopasnosti agrarnogo biznesa, Jekonomika, 309 р.

Єrmoshenko, M.M. (2001), Fіnansova bezpeka derzhavi: nacіonal'nі іnteresi, real'nі zagrozi, strategіja zabezpechennja, KNTU, K., 309 р.

Golovne upravlinnja statystyky u Zhytomyrs'kij oblasti, «Oficijnyj sajt Golovnogo upravlinnja statystyky u Zhytomyrs'kij oblasti», [Online], available at: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/

Plaskova, N.S. (2007), Teorija i praktika strategicheskogo jekonomicheskogo analiza rezul'tativnosti biznesa, monografija, MAKS-PRE, M., 368 р.

Suhorukov, A.І. (2005), Problemi fіnansovoї bezpeki Ukraїni, NІPMB, К., 140 р.

Baranovs'kyj, O.I., «Filosofija bezpeky», Osnovy ekonomichnoi' i finansovoi' bezpeky ekonomichnyh agentiv, UBS NBU, K., Vol. 1, 831 р.

Sanches, R. (2001), Knowledge Management and Organizational Competence, Oxford University Press, Oxford, 153 р.

Shendel, D.E. (1979), Strategic Management, Boston.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 1. – 592 с., Т. 2. – 512 с.
 2. Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Р.И. Акмаева. – Астрахань : Астраханский университет, 2009. – 200 с.
 3. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий : учебник / Ф.Аналоуи ; пер. с англ. А.Карами. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 400 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф. – М. : Прогресс, 1989. – 519 с.
 5. Давиденко Н.Н. Проблемы развития корпоративных финансов в контексте обеспечения финансовой безопасности аграрного бизнеса / Н.Н. Давиденко // Экономика. – 2014. – 309 c.
 6. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М.М. Єрмошенко. – К. : КНТУ, 2001. – 309 с.
 7. Офіційний сайт Головного управління статистики у Житомирській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zt.ukrstat.gov.ua/.
 8. Пласкова Н.С. Теория и практика стратегического экономического анализа результативности бизнеса : монография / Н.С. Пласкова. – М. : МАКС-ПРЕ, 2007. – 368 с.
 9. Сухоруков А.І. Проблеми фінансової безпеки України / А.І. Сухоруков. – К. : НІПМБ, 2005. – 140 с.
 10. Барановський О.І. Філософія безпеки / О.І. Барановський // Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. – К. : УБС НБУ. – Т. 1. – 831 с.
 11. Sanches R. Knowledge Management and Organizational Competence / R.Sanches. – Oxford : Oxford University Press, 2001. – 153 р.
 12. Shendel D.E. Strategic Management / D.E. Shendel. – Boston. – 1979.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.