DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-12-17

Сучасні проблеми облікового забезпечення стратегічного управління

Вікторія Петрівна Гринь

Анотація


Обґрунтовано необхідність удосконалення системи облікового забезпечення стратегічного управління. Визначено невідповідність чинної облікової системи потребам і запитам суб’єктів стратегічного управління. Виділено три основні аспекти, у розрізі яких варто удосконалювати облікове забезпечення стратегічного управління (теоретичний, методичний, організаційний). Висвітлено особливості розгляду стратегічного обліку як окремого виду чи напряму облікової науки. Розглянуто причини виокремлення парадигми бухгалтерського обліку. Розкрито порядок формування стратегічної звітності на основі використання стратегічного бухгалтерського інжинірингу. Проаналізовано роль інструментів стратегічного управлінського обліку в формуванні облікової інформації стратегічного спрямування. Розкрито напрями удосконалення системи організації обліку з метою задоволення потреб суб’єктів стратегічного управління (розробка стратегічно орієнтованої системи обліку та стратегічної бухгалтерії, впровадження посади стратегічного бухгалтера).

Ключові слова


стратегічне управління; стратегічний облік; стратегічна звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bandura, Z.L., Shevchuk, V.R and Semenjuk, L.V. (2016), Oblik i analiz v systemi strategichnogo upravlinnja pidpryjemstvom, in Kovaljuka, O.M. (ed), LNU im. Ivana Franka, L'viv, P. 247.

Boldujev, M.V. (2010), «Konceptual'ni pidhody formuvannja strategichnoi' buhgalterii'», Visnyk Zaporiz'kogo nacional'nogo universytetu, Vol. 3 (7), pp. 122–128.

Bojarko, I. (2015), «Atrybuty strategichno-orijentovanoi' systemy obliku», Instytut buhgalters'kogo obliku i analizu v umovah globalizacii', Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac', Vol. 4, pp. 5–14.

Bruhans'kyj, R.F. (2014), Oblik i analiz u systemi strategichnogo menedzhmentu agrarnogo pidpryjemnyctva, TNEU, Ternopil', P. 384.

Vakun, O.V. (2015), «Teoretychni aspekty strategichnoi' buhgalters'koi' zvitnosti pidpryjemstva», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Vol. 3, рр. 19–29.

Valuev, B.O. (2006), «Nauka o buhgalterskom uchete s problemamy razvytyja celostnoj systemы upravlenyja», Ekonomist, Vol. 12, рр. 58–63.

Valujev, B.I. (2012), Sistema hozjajstvennogo ucheta v promyshlennosti: voprosy teorii i metodologii, Pal'mira, Odessa, Р. 216.

Gerasymovych, I.A. (2017), «Mehanizmy ta instrumenty buhgalters'kogo i finansovogo inzhyniryngu v upravlinni pidpryjemstvom», Oblik i finansy, Vol. 1 (75), рр. 25–32.

Golov, S.F. (2007), Buhgalters'kyj oblik v Ukrai'ni: analiz stanu ta perspektyvy rozvytku, Centr uchbovoi' literatury, K., Р. 522.

Gucajljuk, Z.V. (2006), «Prognoznyj (strategichnyj) oblik i suchasni problemy rozvytku teorii' buhgalters'kogo obliku», Buhgalters'kyj oblik i audyt, Vol. 2, рр.14–19.

Jershova, N.Ju. (2016), «Rozvytok instrumentariju dlja realizacii' prognostychnoi' funkcii' strategichnogo upravlins'kogo obliku v upravlinni pidpryjemstvamy», Ekonomika i suspil'stvo, Vol. 2, рр. 694–701.

Kryshtopa, I.I. (2016), Pobudova strategichnogo obliku ob’jednanogo biznesu, Dissertation of d.e.n., spec. 08.00.09 «Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt», DVNZ «KNEU im. V.Get'mana», K., P. 578.

Kundrja-Vysoc'ka, O.P. (2010), «Zmistovni harakterystyky strategichnoi' paradygmy obliku't», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 3, Part 2, pp. 137–139.

Pylypenko, A.A. (2007), Organizacija oblikovo-analitychnogo zabezpechennja strategichnogo rozvytku pidpryjemstva, HNEU, H., Р. 276.

Pushkar, M.S. (2006), Kreatyvnyj oblik (stvorennja informacii' dlja menedzheriv), monografija, Kart-blansh, Ternopil', Р. 334.

Reta, M.V. (2017), «Formuvannja paradygmy buhgalters'kogo obliku dlja zabezpechennja strategichnogo upravlinnja», Mizhnarodna naukovo-praktychna Internet-konferencija «Oblik, opodatkuvannja i kontrol': teorija ta metodologija», TNEU, Ternopil', рр. 55–56.

Semanjuk, V.Z. (2012), «Oblik dlja strategichnogo upravlinnja: problemy teoretychnoi' konceptualizacii'», Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku, Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», Vol. 722, рр. 236–241.

Trush, V.Je., Cheban, T.M., Trush, V.Je. and Jacenko V.F. (2007), «Suchasna paradygma strategichnogo obliku», Visnyk NU «L'vivs'ka politehnika», Vol. 5, рр. 379–384.

Shajkan, A.V. (2009), Bugalters'kyj oblik u pryjnjatti upravlins'kyh strategichnyh rishen', monografija, KNEU, K., Р. 303.

Jaremko, I.J. (2010), «Koncepcii' i paradygmy buhgalters'kogo obliku jak systema naukovyh osnov teorii», Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivska Politehnika», Vol. 691, рр. 246–252.

Pitcher, G.S. (2015), «Management accounting in support of the strategic management process», CIMA Executive Summary Report, Vol. 11, Issue 1, рр. 18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бандура З.Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством : монографія / З.Л. Бандура, В.Р. Шевчук, Л.В. Семенюк ; за ред. О.М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 247 с.
 2. Болдуєв М.В. Концептуальні підходи формування стратегічної бухгалтерії / М.В. Болдуєв // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3 (7). – С. 122–128.
 3. Боярко І. Атрибути стратегічно-орієнтованої системи обліку / І.Боярко // Інститут бухгалтерського обліку і аналізу в умовах глобалізації. Міжнародний збірник наукових праць. – 2015. – № 4. – С. 5–14.
 4. Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва / Р.Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 384 с.
 5. Вакун О.В. Теоретичні аспекти стратегічної бухгалтерської звітності підприємства / О.В. Вакун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2015. – № 3. – С. 19–29.
 6. Валуев Б.О. Наука о бухгалтерском учете с проблемами развития целостной системы управления / Б.О. Валуев // Економіст. – 2006. – № 12. – С. 58–63.
 7. Валуєв Б.И. Система хозяйственного учета в промышленности: вопросы теории и методологии : монография / Б.И. Валуев. – Одесса : Пальмира, 2012. – 216 с.
 8. Герасимович І.А. Механізми та інструменти бухгалтерського і фінансового інжинірингу в управлінні підприємством / І.А. Герасимович // Облік і фінанси. – 2017. – № 1 (75). – С. 25–32.
 9. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія / С.Ф. Голов. – К. : ЦУЛ, 2007. – 522 с.
 10. Гуцайлюк З.В. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку / З.В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 2. – С.14–19.
 11. Єршова Н.Ю. Розвиток інструментарію для реалізації прогностичної функції стратегічного управлінського обліку в управлінні підприємствами / Н.Ю. Єршова // Економіка і суспільство. – 2016. – № 2. – С. 694–701.
 12. Криштопа І.І. Побудова стратегічного обліку об’єднаного бізнесу : дис. … д.е.н. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / І.І. Криштопа. – К. : ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», 2016. – 578 с.
 13. Кундря-Висоцька О.П. Змістовні характеристики стратегічної парадигми обліку / О.П. Кундря-Висоцька // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2010.– № 3, Ч. 2. – С. 137–139.
 14. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства / А.А. Пилипенко. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 276 с.
 15. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.
 16. Рета М.В. Формування парадигми бухгалтерського обліку для забезпечення стратегічного управління / М.В. Рета // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія». – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 55–56.
 17. Семанюк В.З. Облік для стратегічного управління: проблеми теоретичної концептуалізації / В.З. Семанюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 722. – С. 236–241.
 18. Труш В.Є. Сучасна парадигма стратегічного обліку / В.Є. Труш, Т.М. Чебан, В.Ф. Яценко // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2007. – № 5. – C. 379–384.
 19. Шайкан А.В. Бугалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень : монографія / А.В. Шайкан. – К. : КНЕУ, 2009. – 303 с.
 20. Яремко І.Й. Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як система наукових основ теорії / І.Й. Яремко // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». – 2010. – № 691. – С. 246–252.
 21. Pitcher G.S. Management accounting in support of the strategic management process / G.S. Pitcher // CIMA Executive Summary Report. – 2015. – Vol. 11, Issue 1. – 18 p.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.