DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-2(40)-37-43

Управление валютными рисками и учет хеджирования – сравнение польского и украинского нормативного регулирования

Мажена Ремлейн, Валентина Витальевна Ксендзук

Анотація


Управление валютными рисками на предприятии становится необходимым, когда хозяйствующий субъект проводит иностранные операции, а расчеты с контрагентами проводятся в иностранной валюте. Система учета исполняет роль информационной базы системы управления предприятием. Доверие к учетной информации зависит от эффективности правовых положений, определяющих правила ведения бухгалтерского учета предприятия. В статье рассматриваются и сравниваются особенности функционирования системы управления валютными рисками на украинских и польских предприятиях. На основе проведенных исследований опыта польских предприятий сделаны рекомендации для украинских субъектов внешнеэкономической торговли в области обоснования отображения финансовых инструментов использованных с целью хеджирования валютного риска на счетах бухгалтерского учета.

Ключові слова


валютный риск; управление предприятием; хеджирование; бухгалтерский учет; внешняя торговля; Украина; Польша

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Verhovna rada Ukrai'ny (1999), Zakon Ukrai'ny «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», stanom na 16 lypnja, No. 996-XIV, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny, available at: www.ukrstat.gov.ua

Oficijnyj sajt Nacional'nogo banku Ukrai'ny, available at: https://bank.gov.ua

Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 13 «Finansovi instrumenty», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01

Prymostka, L.O. (2001), Finansovi deryvatyvy: analitychni ta oblikovi aspekty, monografija, KNEU, K., 263 p.

Repa, L.V. (2008), Upravlinnja valjutnym ryzykom: politekonomichnyj aspekt, Abstract of diss. k.e.n., Spec. 08.00.01, Donec. nac. un-t. Donec'k.

NSSMC (2016), «Richnyj zvit za 2016 rik Nacional'noi' komisii' z cinnyh paperiv ta fondovogo rynku», available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/07/zvit-komosii-2016-ukr-web.pdf

Barczyk, K. (2015), «Rachunkowość zabezpieczeń grupy kapitałowej», Studium przypadku, Studia Ekonoiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 225, Рр. 7–17, р. 35.

Buschgen, H.E. (1997), Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa.

Frendzel, M. (2010), Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.

Iwaszczuk, N., Orłowska-Puzio, J. and Ivashchuk, O. (2016), «Zarządzanie ryzykiem walutowym warunkiem bezpieczeństwa zagranicznych transakcji przedsiębiorstw», Ryzyko i stabilność finansowa w procesie zarządzania, in Raczkowski, K. (ed.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 8, część I.

Mazurowska, M. (2015), «Rachunkowość zabezpieczeń a proces zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie», Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr. 873, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Nr. 77.

MSR 39 (2008), «Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena», Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 320, available at: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20120911_30_rozporzadzenie_1126.2008.pdf

MSSF 7 (2008), «Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji», Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 320, available at: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20120911_30_rozporzadzenie_1126.2008.pdf

MSSF 9 (2016), «Instrumenty finansowe», Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 323, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2067&from=PL«Podstawowe statystyki GPW», available at: https://www.gpw.pl/podstawowe-statystyki-gpw

Departament Stabilności Finansowej Warszawa (2017), «Raport o stabilności systemu finansowego», available at: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf062017.pdf

Rówińska, M. (2015), «Ewolucja międzynarodowych i polskich regulacji w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych», Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr. 873, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Nr. 77.

Rozporządzenie Ministra Finansów (2001), «W sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych», 12 grudnia 2001, §4, available at: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011491674

Tymoczko, I.D. and Puchalska, K. (2013), «Zarządzania ryzykiem walutowym wśród polskich przedsiębiorstw niefinansowych», Szerokie ujęcie ekspozycji polskich przedsiębiorstw niefinansowych na ryzyko walutowe. Źródła i skala ekspozycji oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym, Narodowy Bank Polski, Warszawa, available at: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms293.pdf

Prawo (1994), «O rachunkowości», ustawa z dnia 29 wiara, tj.

Dz.U. (2018), Poz. 395, 398, available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941210591


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» : станом на 16 липня 1999 року : № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 3. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
 5. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти : монографія / Л.О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2001. – 263 с.
 6. Репа Л.В. Управління валютним ризиком: політекономічний аспект : автореферат дис. … к.е.н. : Спец. 08.00.01 / Л.В. Репа. – Донецьк : Донец. нац. ун-т., 2008.
 7. Річний звіт за 2016 рік Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/07/zvit-komosii-2016-ukr-web.pdf.
 8. Barczyk K. Rachunkowość zabezpieczeń grupy kapitałowej / K.Barczyk // Studium przypadku, Studia Ekonoiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015. – № 225. – Рр. 7–17, р. 35.
 9. Buschgen H.E. Przedsiębiorstwo bankowe / H.E. Buschgen. – Warszawa : Poltext, 1997.
 10. Frendzel M. Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych / M.Frendzel. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 2010.
 11. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Ivashchuk O. Zarządzanie ryzykiem walutowym warunkiem bezpieczeństwa zagranicznych transakcji przedsiębiorstw, w: Ryzyko i stabilność finansowa w procesie zarządzania, red. K. Raczkowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, tom XVII, zeszyt 8, część I.
 12. Mazurowska M. Rachunkowość zabezpieczeń a proces zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie / M.Mazurowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. – Nr. 873. – Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 2015. – Nr. 77.
 13. MSR 39 : Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena // Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej : L 320 z 2008 r. – Access mode : https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20120911_30_rozporzadzenie_1126.2008.pdf.
 14. MSSF 7 : Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji // Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej : L 320 z 2008 r. – Access mode : https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20120911_30_rozporzadzenie_1126.2008.pdf.
 15. MSSF 9 : Instrumenty finansowe // Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej : L 323 z 2016r. – Access mode : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2067&from=PL.
 16. «Podstawowe statystyki GPW». – Access mode : https://www.gpw.pl/podstawowe-statystyki-gpw.
 17. «Raport o stabilności systemu finansowego» / Departament Stabilności Finansowej Warszawa. – 2017. – Access mode : http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf062017.pdf.
 18. Rówińska M. Ewolucja międzynarodowych i polskich regulacji w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych / M.Rówińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. – Nr. 873. – Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 2015. – Nr. 77.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów : 12 grudnia 2001 r. : w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych : §4. – Access mode : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011491674.
 20. Tymoczko I.D. Zarządzania ryzykiem walutowym wśród polskich przedsiębiorstw niefinansowych / K.Puchalska, I.D. Tymoczko // Szerokie ujęcie ekspozycji polskich przedsiębiorstw niefinansowych na ryzyko walutowe. Źródła i skala ekspozycji oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym. – Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2013. – Access mode : https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms293.pdf.
 21. Ustawa : z dnia 29 wiara 1994 r. : o rachunkowości, tj. ; Dz.U. : z 2018 r. : poz. 395, 398. – Access mode : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941210591.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.