DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-2(40)-12-18

Управлінський облік і аналіз бізнес-процесів у підприємстві

Василь Антонович Дерій, Марія Василівна Гуменна-Дерій

Анотація


В роботі розкриті основні проблеми управлінського, обліку та аналізу бізнес-процесів у підприємствах виробничої сфери (промисловості, будівництва, сільського господарства). З точки зору авторів, управлінський облік необхідно було б поділяти на оперативний управлінський облік, тактичний (поточний) управлінський облік та стратегічний управлінський облік. Рекомендовано, щоб кожне функціонуюче підприємство виробило власну Концепцію ведення управлінського обліку та документально її закріпило у «Положенні про управлінський облік в підприємстві» або у «Наказі про облікову політику підприємства». Автори дотримуються думки, що управлінський аналіз є одним із видів економічного аналізу. Водночас, оперативний, тактичний (поточний) та стратегічний аналіз необхідно було б називати оперативним управлінським, тактичним (поточним) управлінським та стратегічнийм управлінським аналізом. Вони також мають власний погляд і щодо назви «аналіз господарської діяльності». Ця назва могла б бути такою: «аналіз економічної діяльності». Аналіз економічної діяльності можна було б здійснювати за її видами: 1) аналіз операційної діяльності; 2) аналіз інвестиційної діяльності; 3) аналіз фінансової діяльності. В роботі дано визначення дефініції бізнес-процес. Бізнес-процес – це відповідний процес (діяльність), на який підприємство готове витрачати матеріальні, фінансові, трудові, інтелектуальні та інші ресурси і має переконливі розрахунки, що цей процес (діяльність) принесе йому в майбутньому очікуванні доходи та належний прибуток за продану продукцію (виконані роботи, надані послуги). Бізнес-процес з’являється не на пустому місці, а на технологічному процесі, що природно існує у будь-якому підприємстві виробничої сфери. Завдання менеджерів цього підприємства підрахувати по кожному технологічному процесі витрати і на скільки такий процес вигідний з точки зору витрат. В цілому, управлінський облік і аналіз бізнес-процесів в українських підприємствах виробничої сфери здійснюється на задовільному рівні. Запропоновано створити Науково-дослідний інститут фінансового і управлінського обліку, контролю та аналізу. В найближчі 5–10 років стан управлінського обліку і аналізу бізнес-процесів в Україні значно поліпшиться. В нас збільшується кількість молодих менеджерів, які швидко і вправно вміють застосовувати різноманітні досконалі комп’ютерні програми, мобільні додатки та мають для цього технічні засоби.


Ключові слова


бізнес-процеси; системи управління підприємствами; управлінський облік; управлінський аналіз; звітність про бізнес-процеси; виробнича сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Ariev, S.A. and Potseluiko, V.A. (2017), «Biznes-protsesy pidpryiemstva: sutnist ta klasyfikatsiia», Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, No. 12 (199), Pp. 89–93.

Berezniatskyi, V. (2017), «Klasyfikatsiia biznes-protsesiv avtoservisnykh pidpryiemstv», Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu», Vol. 1 (37), Pp. 21–25, available at: publication.ntu.edu.ua/visnyk/37/021.pdf

Butynets, F.F., Davydiuk, T.V., Maliuha, N.M. and Chyzhevska, L.V. (2002), «Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik», PP «Ruta», Zhytomyr, 480 p.

Herasymovych, I.A. (2017), «Kontseptsiia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia finansovoho inzhynirynhu v upravlinni suchasnym pidpryiemstvom», Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», Seriia Ekonomika, No. 7, Pp. 84–90, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2017_7_18

Herasymovych, I.A. (2014), «Teoretychni zasady oblikovo-analitychnoi systemy v upravlinni pidpryiemstvom v umovakh dynamichnoho rynkovoho seredovyshcha», Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu, No. 3, Pp. 21–27, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2014_3_5

Demianiuk, I.V. (2016), «Upravlinskyi analiz v systemi upravlinnia: identyfikatsiia ta vydy analizu», Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii, Vol. 1, Pp. 38–45, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2016_1_8

Demianiuk, I.V. (2014), «Upravlinskyi analiz yak funktsiia upravlinnia pidpryiemnytskoi diialnosti», Rehionalna biznes-ekonomika ta upravlinnia, No. 2, Pp. 66–71, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Rbetu_2014_2_11

Drury, K. (1994), Vvvedenye v upravlencheskyi y proyzvodstvennyi uchet, Translate in English, in Tabalynoi, S.A. (ed.), Audyt, YuNYTY, Moskov, 560 p.

Karpenko, O.V. (2005), Upravlinskyi oblik: orhanizatsiia, metodolohiia, metodyka vykladannia, monografija, RVTs PUSKU, Poltava, 341 p.

Klymchuk, M.M. (2010), «Biznes-protsesy: evoliutsiia, sutnist, klasyfikatsiia ta biznes-modeliuvannia», Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 4, pp. 22–28.

Napadovska, L.V. (2004), Upravlinskyi oblik, Knyha, Kyiv,544 p.

Pushkar, M.S. (1997), Upravlinskyi oblik, Ekonomichna dumka, Ternopil, 160 p.

Rylieiev, S.V. (2017), «Upravlinskyi analiz v oblikovo-analitychnomu kompleksi silskohospodarskykh pidpryiemstv», Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 1–2, Pp. 372–383, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2017_1-2_39.

Simenko, I. (2011), «Upravlinskyi analiz: leksyko-semantychna otsinka sutnosti poniattia», Bukhhalterskyi oblik i audyt, No. 9, Pp. 45–49, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2011_9_9

Chornobai, L.I. and Duma, O.I. (2013), «Biznes-protsesy pidpryiemstva: zahalna kharakterystyka ta ekonomichna sut», Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, No. 769, pp. 125–131, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_769_20


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Арьєв С.А. Бізнес-процеси підприємства: сутність та класифікація / С.А. Арьєв, В.А. Поцелуйко // Формування ринкових відносин в Україні. – № 12 (199). – 2017. – С. 89–93.
 2. Березняцький В. Класифікація бізнес-процесів автосервісних підприємств / В.Березняцький // Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». – 2017. – Вип. 1 (37). – С. 21–25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : publication.ntu.edu.ua/visnyk/37/021.pdf.
 3. Бухгалтерський управлінський облік: підручник / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 480 с.
 4. Герасимович І.А. Концепція обліково-аналітичного забезпечення фінансового інжинірингу в управлінні сучасним підприємством / І.A. Герасимович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2017. – № 7. – С. 84–90 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2017_7_18.
 5. Герасимович І.А. Теоретичні засади обліково-аналітичної системи в управлінні підприємством в умовах динамічного ринкового середовища / І.А. Герасимович // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2014. – № 3. – С. 21–27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2014_3_5.
 6. Дем’янюк І.В. Управлінський аналіз в системі управління: ідентифікація та види аналізу  / І. В. Дем’янюк // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2016. – Вип. 1. – С. 38–45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2016_1_8.
 7. Дем’янюк І.В. Управлінський аналіз як функція управління підприємницької діяльності / І.В. Дем’янюк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 2. – С. 66–71 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Rbetu_2014_2_11.
 8. Друри К. Ввведение в управленческий и производственный учет : перевод с англ. / К. Друри ; под. ред. С.А. Табалиной. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 560 с.
 9. Камінська Т.Г. Управлінські облік, аналіз і контроль в системі менеджменту на підприємстві / Т.Г. Камінська // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 3. – С. 78–84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : magazine.faaf. org.ua/upravlinskiy-oblik-analiz-i-kontrol-v-sistemi-menedzhmentu-na-pidpriemstvi.html.
 10. Карпенко О.В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання : монографія / О.В. Карпенко. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 341 с.
 11. Климчук М.М. Бізнес-процеси: еволюція, сутність, класифікація та бізнес-моделювання / М.М. Климчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія : Економічні науки. – 2010. – Вип. 4. – С. 22–28.
 12. Нападовська Л.В. Управлінський облік / Л.В. Нападовська. – К. : Книга, 2004. – 544 с.
 13. Пушкар М.С. Управлінський облік : навч. посібник / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – 160 с.
 14. Рилєєв С.В. Управлінський аналіз в обліково-аналітичному комплексі сільськогосподарських підприємств / С.В. Рилєєв // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія : Економічні науки. – 2017. – Вип. 1–2. – С. 372–383 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2017_1-2_39.
 15. Сіменко І. Управлінський аналіз: лексико-семантична оцінка сутності поняття / І.Сіменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 9. – С. 45–49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2011_9_9.
 16. Чорнобай Л.І. Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть / Л.І. Чорнобай, О.І. Дума // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 125–131 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_769_20.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.