DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-35-41

Інформаційне забезпечення управління екологічною якістю продукції на мікроекономічному рівні в умовах стійкого розвитку

Ірина Валеріївна Замула, Віталій Вікторович Травін, Таїсія Сергіївна Примак

Анотація


Сьогодні економічний розвиток характеризується посиленням протиріч між екологічною та економічною системами. Як результат зростає необхідність досягнення єдності в існуванні екологічних та економічних цінностей як однієї з основних умов концепції сталого розвитку. З цією метою важливим є впровадження та створення еколого-економічної системи управління на підприємстві для забезпечення екологічної та економічної ефективності. Для високого рівня еколого-економічного управління удосконалення потребує бухгалтерський облік як система виміру господарський явищ і процесів.

Дослідження спрямовано на розробку теоретико-методичних підходів до облікового забезпечення управління екологічною якістю продукції, на основі окреслення сутності зазначеного поняття як обʼєкта управління в умовах сталого розвитку, виявлення та систематизації факторів підвищення екологічної якості продукції та особливостей управління ними, облікової ідентифікації витрат на екологічну якість продукції.

За результатами дослідження встановлено, що екологічна якістю продукції це сукупність властивостей, що забезпечують відмінне виконання покладених функцій та присутність у продукції тих властивостей і характеристик, що сприяють максимальному задоволенню потреб і запитів споживачів.

Існуючий в Україні порядок організації бухгалтерського обліку не забезпечує надання необхідної інформації для управління екологічною якістю продукції. Запропоновані напрями розвитку елементів методу бухгалтерського обліку витрат на екологічну якість продукції сприятимуть розширенню інформаційного забезпечення прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських рішень щодо діяльності субʼєктів господарювання відповідно до положень концепції сталого розвитку.


Ключові слова


екологічна якість; стійкий розвиток; бухгалтерський облік витрат; екологічні витрати; екологозорієнтоване управління; управління якістю

Повний текст:

PDF

Посилання


Mikeladze, Z.N. (ed.) 1978, Aristotel'. Sochinenija, in 4 parts, Part 2, Mysl', Moskva, 687 p.

Pichkur, N. (2014), «Vplyv organichnyh produktiv harchuvannja na zdorov’ja ljudyny», Agrarnyj bjuleten', No. 20, p. 22.

Glichev, A.V. (1998), Osnovy upravlenija kachestvom, Izd-vo AMI, Moskva, 478 p.

Davydova, O.Ju., Pysarevs'kyj, I.M. and Ladyzhens'ka, R.S. (2012), Upravlinnja jakistju produkcii' ta poslug u gotel'no-restorannomu gospodarstvi, Hark. nac. akad. mis'k. gosp-va, HNAMG, Harkiv, 414 p.

Eremenko, E.S. (2007), Vnutrennij kontrol' zatrat na kachestvo produkcii spirtovoj promyshlennosti, avtoref. dis. kand. jekon. nauk, Novosibirsk, 25 p.

Zatolokin, V.M. (1985), Metody analiza kachestva produkcii, Finansy i statistika, Moskva, 214 p.

Krosbi, F.B. (2008), Kachestvo i Ja, Translated from English by Denisova, A.V., Standarty i kachestvo, Moskva, 263 p.

Metelev, S.E. and Goncharova, O.V. (2010), «Metodologicheskie aspekty jekologo-jekonomicheskoj ocenki perehoda obshhestva k ustojchivomu razvitiju», Problemy sovremennoj jekonomiki, No. 2 (34), pp. 409–412.

Onyshhenko, V.O., Redkyn, O.V., Starovirec', A.S. and Chevganova, V.Ja. (2003), Organizacija vyrobnyctva, Libra, Kyi'v, 336 p.

Parhomenko, V.M., Jakist' produkcii' jak ekonomichna kategorija: problemy vyznannja, available at: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/1_47/19.pdf

Tkachuk, L.M. and Kalugarjanu, T.K., Jakist' produkcii': metodologichni ta prykladni aspekty, available at: http://tkachuk.vk.vntu.edu.ua/file/0f11f605bb483703c6a2ac2ff8487d9e.pdf

Trush, Ju.L. (2009), «Jakist' produkcii' jak ekonomichna kategorija», Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, No. 31, pp. 99–100.

Trush, Ju.Ja. (2011), «Obg'runtuvannja osnovnyh shljahiv pidvyshhennja upravlinnja jakistju produkcii'», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, No. 8, pp. 91–94.

Upravlenie kachestvom produkcii (1985), spravochnik, Izdatel'stvo standartov, Moskva, 464 p.

Fejgenbaum, A., Kontrol' kachestva produkcii, available at: http://bookre.org/reader?file=599586&pg=34

Strong, M. (2000), Where on Earth are We Going?, Random Hause Inc., New York, 431 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Аристотель. Сочинения : В 4 т. Т. 2. / ред. и авт. предислов. З.Н. Микеладзе. – М. : Мысль, 1978. – 687 с.
 2. Пічкур Н. Вплив органічних продуктів харчування на здоров’я людини / Н.Пічкур // Аграрний бюлетень. – 2014. – № 20. – С. 22.
 3. Гличев А.В. Основы управления качеством / А.В. Гличев. – М. : Изд-во АМИ, 1998. – 478 с.
 4. Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : навч. посібник / О.Ю Давидова, І.М. Писаревський, Р.С. Ладиженська ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 414 с.
 5. Еременко Е.С. Внутренний контроль затрат на качество продукции спиртовой промышленности : автореф. дис. … канд. экон. наук / Е.С. Еременко. – Новосибирск, 2007. – 25 с.
 6. Затолокин В.М. Методы анализа качества продукции / В.М. Затолокин. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 214 с.
 7. Кросби Ф.Б. Качество и Я / Ф.Б. Кросби ; пер. с англ. А.В. Денисова. – М. : Стандарты и качество, 2008. – 263 с.
 8. Метелев С.Е. Методологические аспекты эколого-экономической оценки перехода общества к устойчивому развитию / С.Е. Метелев, О.В. Гончарова // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 2 (34). – С. 409–412.
 9. Організація виробництва : навч. посібник / В.О. Онищенко, О.В. Редкин, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с.
 10. Пархоменко В.М. Якість продукції як економічна категорія: проблеми визнання / В.М. Пархоменко. – Режим доступу : http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/1_47/19.pdf.
 11. Ткачук Л.М. Якість продукції: методологічні та прикладні аспекти / Л.М. Ткачук, Т.К. Калугаряну. – Режим доступу : http://tkachuk.vk.vntu.edu.ua/file/0f11f605bb483703c6a2ac2ff8487d9e.pdf.
 12. Труш Ю.Л. Якість продукції як економічна категорія / Ю.Л. Труш // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2009. – № 31. – С. 99–100.
 13. Труш Ю.Я. Обґрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції / Ю.Л. Труш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 91–94.
 14. Управление качеством продукции : справочник. – М. : Издательство стандартов, 1985. – 464 с.
 15. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции / А.Фейгенбаум. – Режим доступа : http://bookre.org/reader?file=599586&pg=34.
 16. Strong M. Where on Earth are We Going? / M.Strong. – N.Y. : Random Hause Inc., 2000. – 431 p.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.