Бухгалтерський облік як інформаційна основа відображення соціальної складової компанії: сучасна проблематика та минулий досвід побудови рахівництва в системі західноукраїнської кооперації за часів Австро-Угорщини та міжвоєнної Польщі

Автор(и)

  • Олеся Степанівна Лемішовська Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5695-0924

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-21-27

Ключові слова:

рахівнича практика в системі західноукраїнської кооперації, соціальний облік і звітність, корпоративна соціальна відповідальність

Анотація

Обговорено важливість та існуючу проблематику фіксації бухгалтерською системою інформації про соціальну складову в діяльності підприємства. Проаналізовано погляди науковців на диспозицію «соціального обліку» як самостійного виду чи акцентовано вираженої складової бухгалтерської системи.

Сформульовано авторську позицію про те, що впровадження у практику засадних положень соціально відповідального бізнесу і нові вимоги з боку громадянського суспільства до діяльності компаній вимагають надійної формалізованої інформаційної бази, яка може бути сформована в загальній системі бухгалтерського обліку шляхом виділення фінансово-господарських операцій, що належать до соціальних і суспільних критеріїв.

Наведено та критично оцінено існуючу практику звітування (публічну презентацію інформації) вітчизняними підприємствами про здійснені ними фінансово-економічні операції соціального характеру. Доведено, що публічно представлена нефінансова та інтегрована звітність українських підприємств своїм інформаційним масивом розкриває лише факти про соціальні витрати і доходи, але не містить інформацію про формування соціального капіталу (отримання вищої іміджевої позиції корпоративним утворенням).

Аргументовано доцільність звернення до досвіду минулого і розкрито окремі аспекти урахування соціальної складової під час побудови рахівничої практики в межах об’єднання українських кооперативів, які можуть забезпечити вирішення деяких аспектів сучасних проблем. Сформульовані пропозиції більшою мірою стосуються очікуваної організації в повоєнний період господарських утворень у межах професійних об’єднань, галузевих асоціацій чи спілок, які вимагатимуть координації і взаємодії між собою в реалізації процесів суспільно-соціального характеру.

Посилання

Sadovska, I.B. (2019), «Oblik sotsialnoho kapitalu: problemy ta perspektyvy udoskonalennia metodolohii», Ekonomichni nauky, Ser. Oblik i finansy, zbirnyk naukovykh prats, Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, Lutsk, Issue 16 (61), pp. 131–142.

Tsaruk, V.Iu. (2021), Oblikovo-analitychne zabezpechennia korporatyvnoho upravlinnia: teoriia i metodolohiia, D.Sc. Thesis of dissertation, Zakhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, Ternopil.

Hodniuk, I.V. and Semenyshena, N.V. (2017), «Sotsialnyi oblik ta zvitnist, yak instrumenty sotsialnoi vidpovidalnosti», Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika, Issue 26, рр. 131–140.

Budko, O.V. (2016), «Oblik sotsialnoi vidpovidalnosti diialnosti yak informatsiina osnova upravlinnia stalym rozvytkom», Investytsii: praktyka ta dosvid, No. 20, рр. 33–38.

Kaminska, I., Khoma, S. and Chuchuk, Yu. (2019), «Sotsialnyi oblik yak informatsiina baza realizatsii kontseptsii sotsialno vidpovidalnoho biznesu», Halytskyi ekonomichnyi visnyk, Vol. 60, No. 5, рр. 121–128.

Rudenko, O.V., Kondratiuk, O.M. and Horieva, A.S. (2020), «Sotsialna vidpovidalnist biznesu: sutnist, oblikovyi aspekt ta nefinansova zvitnist», Efektyvna ekonomika, No. 11, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8385

Pokynchereda, V.V. and Kopniak, K.V. (2021), «Oblikovo-informatsiine zabezpechennia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu», Efektyvna ekonomika, No. 10, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9433

Kantsedal, N.A. (2018), «Naukova interpretatsiia metodolohii obliku u pratsiakh koryfeiv bukhhalterskoi dumky», Oblik i finansy, No. 2 (80), рр. 16–23.

Levytska, S.O. (2014), «Sotsialnyi oblik: metodychnyi pidkhid ta orhanizatsiine zabezpechennia», Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», No. 797, рр. 255–262.

«Stratehiia spryiannia rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini na period do 2020 roku», [Online], available at: http://svb.ua/national-csr-strategy

Terjesen, S., Lepoutre, J., Justo, R. and Bosma, N. (2011), «Global Entrepreneurship Monitor Report on Social Entrepreneurship», Working Paper Series, No. 11–07, [Online], available at: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2327154/mod_resource/content/5/ Artigo6-%20GEM-Working Paper 11-07.pdf

Zakharov, D. and Zhyhlei, I. (2020), «Vplyv sotsialnoho kapitalu na formuvannia konkurentospromozhnosti kompanii», in Makarenko, I.O. (ed.), Korporatyvna sotsialno-ekolohichna vidpovidalnist ta partnerstvo steikkholderiv zadlia staloho rozvytku, monohrafiia, SumDU, Sumy, 260 p.

Sprague, Ch.E. (1919), The philosophy of accouns, 4th edition, New-York.

Scott, Dr. (1941), «The Basis for Accounting Principles», The Accounting Review, Vol. 16, No. 4, рр. 341–349.

Biliansy Kooperatyv prynalezhnykh do Reviziinoho soiuzu Ukrainskykh Kooperatyv u Lvovi, obiednanykh v okruzhnykh oseredkakh Stanyslavivskoho voievidstva, Hospodarsko-Kooperatyvnyi Chasopys, orhanu Reviziinoho soiuzu Ukrainskykh kooperatyviv, drukarnia «Hrafiia», nakladom Reviziinoho soiuzu Ukrainskykh kooperatyviv u Lvovi, Lviv, 1936.

Pasitska, O.I. (2019), «Sotsialno-ekonomichna diialnist ukraintsiv Halychyny (1919–1939)», D.Sc. Thesis of dissertation, Instytut ukrainoznavstva im. I.Krypiakevycha NAN Ukrainy, Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy, Lviv.

Dolhanov, P. (2018), «Svii do svoho po svoie»: sotsialno-ekonomichnyi vymir natsiotvorchykh stratehii ukraintsiv u mizhvoiennii Polshchi, monohrafiia, Volynski oberehy, Rivne, 231 р.

Martos, B. (1928), Kooperatyvna reviziia, Reviziinyi Soiuz Ukrainskykh kooperatyviv, Lviv, 65 р.

Sciborski, A. (1912), Podręcznik do nauki rachunkowości ogólnej i państwowej, opracowany wedlug wykladów radcy Dworu Tadeusza Klusik-Orzechowskiego na c.k Uniwersytecie we Lwowie, Part I, Drukarnja szcęsnego Bednarskieu we Lwowie, nakladem wydawcy, Lwów, 500 р.

Ernest, L. (1926), Rachunkowość rolnicza dla gospodarstw włościańskich, wedlug 9-go wzdania niemieckiego, in Franciszek Bujak (ed.), Drukarnja K.S. Jakubowskiego we Lwowie, Lwów, 158 p.

Tomanek, F. (1933), «Wartość w economice a w bilansach: streszezenie wykładu inauguracyjnego, wygłoszonego w dniu 16 pażdziernika 1932 r. w wyższej szkole handlu zagranicznego we Lwowie», Życie gospodarcze a ecjnjmika społeczna, Wydanie jako tom II, Bibljoteki Polskiego Towarzy, Lwow

Список використаної літератури:

Садовська І.Б. Облік соціального капіталу: проблеми та перспективи удосконалення методології / І.Б. Садовська // Економічні науки. Сер. : Облік і фінанси : збірник наукових праць. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2019. – Вип. 16 (61). – С. 131–142.

Царук В.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління: теорія і методологія : дис. … на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / В.Ю. Царук. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет Міністерства освіти і науки України, 2021.

Годнюк І.В. Соціальний облік та звітність, як інструменти соціальної відповідальності / І.В. Годнюк, Н.В. Семенишена // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2017. – Вип. 26. – С. 131–140.

Будько О.В. Облік соціальної відповідальності діяльності як інформаційна основа управління сталим розвитком / О.В. Будько // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 33–38.

Камінська І. Соціальний облік як інформаційна база реалізації концепції соціально відповідального бізнесу / І.Камінська, С.Хома, Ю.Чучук // Галицький економічний вісник. – 2019. – Т. 60, № 5. – С. 121–128.

Руденко О.В. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, обліковий аспект та нефінансова звітність / О.В. Руденко, О.М. Кондратюк, А.С. Горєва // Ефективна економіка. – 2020. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8385.

Покиньчереда В.В. Обліково-інформаційне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності бізнесу / В.В. Покиньчереда, К.В. Копняк // Ефективна економіка. – 2021. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9433.

Канцедал Н.А. Наукова інтерпретація методології обліку у працях корифеїв бухгалтерської думки / Н.А. Канцедал // Облік і фінанси. – 2018. – № 2 (80). – С. 16–23.

Левицька С.О. Соціальний облік: методичний підхід та організаційне забезпечення / С.О. Левицька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 797. – С. 255–262.

Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://svb.ua/national-csr-strategy.

Global Entrepreneurship Monitor Report on Social Entrepreneurship / S.Terjesen, J.Lepoutre, R.Justo, N.Bosma // Working Paper Series. – 2011. – № 11–07 [Electronic resource]. – Access mode : https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2327154/mod_resource/content/5/Artigo6-%20GEM-WorkingPaper11-07.pdf.

Захаров Д. Вплив соціального капіталу на формування конкурентоспроможності компаній / Д.Захаров, І.Жиглей ; за заг. ред. І.О. Макаренко // Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку : монографія. – Суми : СумДУ, 2020. – 260 с.

Sprague Ch.E. The philosophy of accouns / Ch.E. Sprague. – Fourth edition. – New-York, 1919.

Scott Dr. The Basis for Accounting Principles / Dr.Scott // The Accounting Review. – 1941. – Vol. 16. – № 4. – Р. 341–349.

Білянси Кооператив приналежних до Ревізійного союзу Українських Кооператив у Львові, об’єднаних в окружних осередках Станиславівського воєвідства / Господарсько-Кооперативний Часопис, органу Ревізійного союзу Українських кооперативів. – Львів : Графія ; накладом Ревізійного союзу Українських кооперативів у Львові, 1936.

Пасіцька О.І. Соціально-економічна діяльність українців Галичини (1919–1939) : дис. … на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальностями : 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія / О.І. Пасіцька. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України, 2019.

Долганов П. «Свій до свого по своє»: соціально-економічний вимір націотворчих стратегій українців у міжвоєнній Польщі : монографія / П.Долганов. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 231 с.

Мартос Б. Кооперативна ревізія / Б.Мартос. – Львів : Ревізійний Союз Українських кооперативів, 1928. – 65 с.

Sciborski A. Podręcznik do nauki rachunkowości ogólnej i państwowej / A.Sciborski ; opracowany wedlug wykladów radcy Dworu Tadeusza Klusik-Orzechowskiego na c.k Uniwersytecie we Lwowie. Cześć I. – Lwów : Drukarnja szcęsnego Bednarskieu we Lwowie, nakladem wydawcy, 1912. – 500 s.

Ernest L. Rachunkowość rolnicza dla gospodarstw włościańskich / L.Ernest ; wedlug 9-go wzdania niemieckiego przełożył i do potryeb włościan polskich dostosował prof. dr. Franciszek Bujak. – Lwów : Drukarnja K.S. Jakubowskiego we Lwowie, 1926. – 158 s.

Tomanek F. Wartość w economice a w bilansach: streszezenie wykładu inauguracyjnego, wygłoszonego w dniu 16 pażdziernika 1932 r. w wyższej szkole handlu zagranicznego we Lwowie / F.Tomanek // Życie gospodarcze a ecjnjmika społeczna. – Lwow : Wydanie jako tom II. Bibljoteki Polskiego Towarzysiwa Economicznego we Lwowie, 1933.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Лемішовська, О. С. (2023). Бухгалтерський облік як інформаційна основа відображення соціальної складової компанії: сучасна проблематика та минулий досвід побудови рахівництва в системі західноукраїнської кооперації за часів Австро-Угорщини та міжвоєнної Польщі. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(56), 21–27. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-21-27

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ