Професійне судження бухгалтера як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства

Автор(и)

  • Наталія Валеріївна Гуріна Державний податковий університет , Ukraine
  • Кароліна Костянтинівна Приходько Державний податковий університет , Ukraine https://orcid.org/0009-0009-3058-5373

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-9-13

Ключові слова:

управлінське рішення, ризик, економічна безпека, бухгалтер, професійне судження

Анотація

 

У статті розкрито питання ролі професійного судження бухгалтера в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Професійне судження бухгалтера визначається як здатність приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності, використовуючи знання, досвід і професійні стандарти. Економічна безпека підприємства це стан, за якого підприємство здатне протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам, що можуть призвести до збитків або втрати його конкурентоспроможності.

Однією з важливих аспектів професійної діяльності бухгалтера є його професійне судження. Обґрунтовано, що професійне судження є важливим інструментом, який дозволяє бухгалтеру: виявляти та оцінювати загрози економічній безпеці підприємства; розробляти заходи щодо запобігання та усунення загроз; контролювати виконання заходів щодо забезпечення економічної безпеки.

Встановлено, що формування професійного судження бухгалтера відбувається в процесі його професійної діяльності та містить такі етапи: накопичення знань і навичок; розвиток критичного мислення; набуття досвіду в нестандартних ситуаціях.

Для підвищення якості професійного судження бухгалтера запропоновано шляхи підвищення якості професійного судження, які передбачають розробку методів оцінки та програми підвищення професійного судження бухгалтерів. Це допоможе покращити здатність бухгалтерів до аналізу складних ситуацій та прийняття обґрунтованих рішень в умовах невизначеності, що має вирішальне значення для забезпечення економічної безпеки підприємства.

Посилання

Bilozor, L.V. (2017), «Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku yak zasib zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva», Ekonomika, finansy i upravlinnia v XXI stolitti: analiz tendentsii ta perspektyvy rozvytku, zb. tez mizhnar. nauk.-prakt. konf., 21 berez., Kyiv, рр. 41–44, [Online], available at: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7480

Hurina, N.V. and Doionko, A.M. (2019), «Zastosuvannia profesiinoho sudzhennia bukhhaltera v umovakh rynkovoi ekonomiky: vitchyznianyi ta mizhnarodnyi dosvid», Ekonomichnyi visnyk. Seriia Finansy, oblik, opodatkuvannia, No. 3, pp. 40–47.

Dovbnia, S.B. and Hichova, N.Yu. (2008), «Diahnostyka ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva yak instrument vyznachennia napriamkiv yoho innovatsiinoho rozvytku», Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, No. 3, рр. 36–42, [Online], available at: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/406

Marushko, N.S. (2014), «Profesiine sudzhennia bukhhaltera yak instrument zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva», Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia Ekonomichna, No. 2, рр. 319–330.

Sadovska, I. and Nahirska, K. (2019), «Instrumenty profesiinoho sudzhennia bukhhaltera dlia formuvannia intehrovanoi zvitnosti», Rozvytok intehrovanoi zvitnosti pidpryiemstv, tezy. mizhnar. nauk. konf., 4–5 zhovt., Zhytomyr, рр. 273–274.

Storozhuk, T.M. (2017), «Sposoby ta problemy formuvannia profesiinoho sudzhennia bukhhaltera», Ekonomichnyi visnyk, Seriia Finansy, oblik, opodatkuvannia, No. 1, рр. 195–200.

Tarasova, T. (2017), «Profesiine sudzhennia bukhhaltera yak osnova innovatsiinoho rozvytku systemy oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia», Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, No. 1, рр. 260–280.

Tarashchenko, N.A. (2020), «Profesiina pidhotovka ta rol bukhhaltera v zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky», Infrastruktura rynku, No. 48, рр. 280–284.

Usatenko, O.V. and Pashkevych, M.S. (2023), «Profesiine sudzhennia u sferi bukhhalterskoho obliku ta finansovoi zvitnosti za MSBO ta MSFZ», Biznes inform, No. 3, рр. 90–95.

Arnold, C., «Ethics, technology, and the professional accountant in the digital ageethics, technology, and the professional accountant in the digital age», International Federation Of Accountants, [Online], available at: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/ethics-technology-and-professional-accountant-digital-age

Derun, I. (2017), «Improvement of the essence of professional judgment in accounting of Ukraine», Technology audit and production reserves, Vol. 2, No. 4 (34), рр. 25–29, doi: 10.15587/2312-8372.2017.98277.

Len, J. and Wong, J. (2013), «Roles and importance of professional accountants in business», China accounting journal, [Online], available at: https://www.ifac.org/news-events/2013-10/roles-and-importance-professional-accountants-business

Sherstiuk, O. (2023), «Accountant’s professional judgment in the implementation of accounting tasks», Oblik i finansi, No. 2 (100), рр. 47–53, doi: 10.33146/2307-9878-2023-2(100)-47-53.

Kraievskyi, V.M., Tytenko, L.V., Paianok, T.M. et al. (2020), «Accounting and analytical support for assessing the level of economic security of the enterprise», Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol. 4 (35), рр. 87–98.

Список використаної літератури:

Білозор Л.В. Організація бухгалтерського обліку як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.В. Білозор // Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., 21 берез. – Київ, 2017. – С. 41–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7480.

Гуріна Н.В. Застосування професійного судження бухгалтера в умовах ринкової економіки: вітчизняний та міжнародний досвід / Н.В. Гуріна, А.М. Дойонко // Економічний вісник. Сер. : Фінанси, облік, оподаткування. – 2019. – № 3. – С. 40–47.

Довбня С.Б. Діагностика економічної безпеки підприємства як інструмент визначення напрямків його інноваційного розвитку / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2008. – № 3. – С. 36–42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/406.

Марушко Н.С. Професійне судження бухгалтера як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства / Н.С. Марушко // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. Серія економічна. – 2014. – № 2. – С. 319–330.

Садовська І. Інструменти професійного судження бухгалтера для формування інтегрованої звітності / І.Садовська, К.Нагірська // Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези міжнародної наукової конф., 4–5 жовт. – Житомир, 2019. – С. 273–274.

Сторожук Т.М. Способи та проблеми формування професійного судження бухгалтера / Т.М. Сторожук // Економічний вісник. Сер. : Фінанси, облік, оподаткування. – 2017. – № 1. – С. 195–200.

Тарасова Т. Професійне судження бухгалтера як основа інноваційного розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення управління / Т.Тарасова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – № 1. – С. 260–280.

Таращенко Н.А. Професійна підготовка та роль бухгалтера в забезпеченні економічної безпеки / Н.А. Таращенко // Інфраструктура ринку. – 2020. – № 48. – С. 280–284.

Усатенко О.В. Професійне судження у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності за МСБО та МСФЗ / О.В. Усатенко, М.С. Пашкевич // Бізнес інформ. – 2023. – № 3. – С. 90–95.

Arnold C. Ethics, technology, and the professional accountant in the digital ageethics, technology, and the professional accountant in the digital age / C.Arnold // International Federation Of Accountants [Electronic resource]. – Access mode : https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/ethics-technology-and-professional-accountant-digital-age.

Derun I. Improvement of the essence of professional judgment in accounting of Ukraine / I.Derun // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 2, № 4 (34). – P. 25–29. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.98277.

Len J. Roles and importance of professional accountants in business / J.Len, J.Wong // China accounting journal. – 2013 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.ifac.org/news-events/2013-10/roles-and-importance-professional-accountants-business.

Sherstiuk O. Accountant’s professional judgment in the implementation of accounting tasks / O.Sherstiuk // Oblik i finansi. – 2023. – № 2 (100). – P. 47–53. DOI: 10.33146/2307-9878-2023-2(100)-47-53.

Accounting and analytical support for assessing the level of economic security of the enterprise / V.M. Kraievskyi, L.V. Tytenko, T.M. Paianok and other // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2020. – Vol. 4 (35). – P. 87–98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Гуріна, Н. В., & Приходько, К. К. (2023). Професійне судження бухгалтера як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства . Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(56), 9–13. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-9-13

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ