Витрати на розкривні роботи при добуванні корисних копалин у гранітних кар’єрах: сутність, класифікація та бухгалтерська оцінка

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-11-16

Ключові слова:

розкривні роботи; класифікація; витрати; облік; актив розкривних робіт; гранітний кар’єр

Анотація

Встановлено, що витрати на розкривні роботи – це витрати на відкриті гірничі роботи, пов’язані з покращенням доступу до корисної копалини і можливістю її відокремити від гірської породи. Вони містять підготовку гірських порід до виймання за допомогою вибухових робіт, виймання та навантаження гірських порід, їх переміщення та утворення відвалів. Розроблено класифікацію витрат на розкривні роботи при видобутку корисних копалин у гранітних кар’єрах для цілей бухгалтерського обліку: за економічними елементами; за періодом визнання в складі витрат; залежно від стадії життєвого циклу технологічного процесу видобутку корисних копалин; залежно від суб’єкта виконання; за ступенем завершеності розподілу між запасами та активом розкривних робіт; за одержаними результатами внаслідок їх здійснення; за рівнем капіталізації; за результатами порівняння витрат на розкривні роботи і одержаних вигід та можливістю включення витрат до вартості активів. Встановлено, що основними нормативними документами, що регулюють питання розвідки, оцінки запасів корисних копалин, є МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин» та Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин». Охарактеризовано визнання витрат на розкривні роботи в складі запасів та необоротних матеріальних і нематеріальних активів, регламентоване Тлумаченням КТМФЗ 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі». Розроблено алгоритм порядку визнання витрат на розкривні роботи на етапі добування як активу відповідно до Тлумачення КТМФЗ 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі». Розкрито зміст і характеристику статей витрат на розкривні роботи на підготовчих роботах при добуванні граніту в родовищах відповідно до Додатка № 1 до Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг у промисловості) «Номенклатура статей витрат на підготовчі роботи у видобувних галузях».

Посилання

Dodatok № 1 do Typovoho polozhennia z planuvannia, obliku i kalkuliuvannia sobivartosti produktsii (robit, posluh u promyslovosti) «Nomenklatura statei vytrat na pidhotovchi roboty u vydobuvnykh haluziakh» vid 26 kvitnia 1996 r., No. 47, [Online], available at: http://surl.li/gmqnh

Krupka, Ya.D. and Porokhnavets, Ya.A. (2019), Oblik i kontrol u vydobuvnykh haluziakh, monohrafiia, Krok, Ternopil, 252 p.

Kuzminska, K.I. (2019), «Osnovni aspekty metodyky kalkuliuvannia sobivartosti produktsii promyslovoho pidpryiemstva za vyrobnychymy protsesamy», Infrastruktura rynku, Issue 31, pp. 745–751, [Online], available at: http://surl.li/gmqna

MFU (2008), Vytraty na rozvidku zapasiv korysnykh kopalyn, Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 33, zatverdzhene Nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy 26.08, No. 1090, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0844-08#Text

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2020 rik AT «Korostenskyi karier», [Online], available at: http://kk.unigran.ua/wp-content/uploads/2021/04/00292422_2020.pdf

Vytraty na rozkryvni roboty na etapi dobuvannia v karieri (2016), Tlumachennia KTMFZ 20, [Online], available at: https://www.mof.gov.ua/storage/files/IFRIC-20_ukr_2016.pdf

Chyzhevska, L.V. and Shendrychenko, O.M. (2022), «Formuvannia oblikovoi polityky vydobuvnoho pidpryiemstva vidpovidno do mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti», Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, No. 3 (53), pp. 41–47, doi: 10.26642/pbo-2022-3(53)-41-47.

Список використаної літератури:

Додаток № 1 до Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг у промисловості) «Номенклатура статей витрат на підготовчі роботи у видобувних галузях» від 26 квітня 1996 р. № 47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/gmqnh.

Крупка Я.Д. Облік і контроль у видобувних галузях : монографія / Я.Д. Крупка, Я.А. Порохнавець. – Тернопіль : Крок, 2019. – 252 с.

Кузьмінська К.І. Основні аспекти методики калькулювання собівартості продукції промислового підприємства за виробничими процесами / К.І. Кузьмінська // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 31. – С. 745–751 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/gmqna.

Витрати на розвідку запасів корисних копалин : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33, затверджене Наказом Міністерства фінансів України 26.08.2008 р. № 1090 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0844-08#Text.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік АТ «Коростенський кар’єр» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kk.unigran.ua/wp-content/uploads/2021/04/00292422_2020.pdf.

Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі : тлумачення КТМФЗ 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mof.gov.ua/storage/files/IFRIC-20_ukr_2016.pdf.

Чижевська Л.В. Формування облікової політики видобувного підприємства відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності / Л.В Чижевська, О.М. Шендриченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2022. – № 3 (53). – С. 41–47. DOI: 10.26642/pbo-2022-3(53)-41-47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-28

Як цитувати

Жидкова, В. В., & Поліщук, І. Р. (2023). Витрати на розкривні роботи при добуванні корисних копалин у гранітних кар’єрах: сутність, класифікація та бухгалтерська оцінка. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(54), 11–16. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-11-16

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ