DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-73-77

Культурні передумови формування відношення до свободи вибору в системі бухгалтерського обліку

Віталій Вікторович Травін, Іван Анатолійович Нагіленко

Анотація


Розвиток сучасного суспільства ґрунтується на цінностях. Вони визначають траєкторію розвитку. Тому важливою задачею є визначення переліку цінностей, які зіграли домінуючу роль у розвитку українського суспільства та формуванні української ідентичності, і вміння їх реалізовувати окремою індивідуальністю, зокрема, при здійсненні вибору при веденні бухгалтерського обліку.
Система цінностей сучасного українського суспільства сформувалася під впливом європейської та візантійсько-євразійської цінностей. Українець сприймає оточуючий світ через власні відчуття серцем, осмислює через розум, поєднує їх в єдине ціле, і коли вони стають основою його індивідуальності, реалізує через власну волю. Для такого національного характеру окрема індивідуальність завжди буде мати велике значення, правда буде реалізовуватись через окрему людину і завжди буде мати практичне значення, та ніколи не буде виступати у вигляд загальної ідеї здатної знецінити життя індивіда. Тобто в український ідентичності для розвитку професійної відповідальності за вибір є всі підстави.
В цьому контексті слід трактувати бухгалтерський облік як ризикову професійну діяльність, яка передбачає можливість вибору і відповідальність за нього. Аналогічно до підприємницьких здібностей, повинні розглядатися й бухгалтерські здібності, які включають здатність до ризику і відповідальність. Усвідомлення цих ідей можливо лише за умови ментальної ідентифікації суб’єкта бухгалтерського обліку в межах соціокультурного простору-часу України. Вміння розуміти та користуватись власною ідентичністю та цінностями, може сформувати уявлення про свободу вибору та відповідальність.

Ключові слова


цінності; свобода вибору; бухгалтерський облік; професійна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Veber, M. (1994), Protestantska etyka i dukh kapitalizmu, Osnovy, Kyiv, 261 p.

Holov, S.F.(2007), Bukhhalterskyi oblik v Ukraini : analiz stanu ta perspektyvy rozvytku, monografija, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, 522 p.

Zhytnyi, P. (2007), Oblikova polityka v umovakh rozvytku finansovo-promyslovykh system: metodolohiia ta orhanizatsiia, monografija, Vyd-vo SNU im. V.Dalia, Luhansk, 352 р.

Zhuk, V.M. (2012), «Poglyblennja sutnosti predmeta buhgalters'kogo obliku», Oblik i finansy APK, No. 1, Pp. 16–23.

Ilarion, Mytropolyt (2004), Pro Zakon Moiseiem danyi i pro Blahodat ta Istynu v Isusi Khrysti vtilenykh, MAUP, Kyiv, 176 р.

Lehenchuk, S.F. (2017), Bahatovariantnist v bukhhalterskomu obliku: istoryko-teoretychni aspekty, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 204 р.

Lovinska, L.H. (2006), Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku ta finansovoho kontroliu v suchasnykh umovakh hospodariuvannia v Ukraini, NDFI, Kyiv, 240 р.

Petruk, O.M. (2006), Rehuliuvannia bukhhalterskoho obliku v Ukraini: teoriia, metodolohiia, praktyka, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 152 р.

Pushkar, M.S. and Shchyrba, M.T. (2010), Teoriia i praktyka formuvannia oblikovoi polityky, monografija, Kart-blansh, Ternopil', 260 р.

Sokolov, Ya.V. (2004), «Professyonalnoe suzhdenye bukhhaltera – ves smыsl MSFO», Yuryst y bukhhalter, No. 2 (15), Pp. 14–15.

Hrytsak, Ya. (2008), Zhyttia, smert ta inshi nepryiemnosti, Hrani-T, Kyiv, 232 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М.Вебер. – К. : Основи, 1994. – 261 с.
 2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку : монографія / С.Ф. Голов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
 3. Житний П.Є. Облікова політика в умовах розвитку фінансово-промислових систем: методологія та організація : монографія / П.Є. Житний. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – 352 с.
 4. Жук В.М. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку: відповідь на виклики сучасності / В.М. Жук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 8–9. – С. 14–23.
 5. Митрополит Іларіон Про Закон Мойсеєм даний і про Благодать та Істину в Ісусі Христі втілених / Іларіон Митрополит. − К. : МАУП, 2004. − 176 с.
 6. Легенчук С.Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти / С.Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 204 с.
 7. Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк. – К. : НДФІ, 2006. – 240 с.
 8. Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 152 с.
 9. Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики : монографія / М.С.Пушкар, М.Т. Щирба. – Теорнопіль : Карт-бланш, 2010. – 260 с.
 10. Соколов Я.В. Профессиональное суждение бухгалтера – весь смысл МСФО / Я.В. Соколов // Юрист и бухгалтер − 2004. – № 2 (15). − С. 14–15.
 11. Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності / Я.Грицак.. − К. : Грані-Т, 2008. − 232 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.