DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-60-66

Uwarunkowanie zależności pomiędzy pojęciami «innowacje», «innowacyjność» i «działalność innowacyjna» w systemie zarządzania przedsiębiorstwem: doświadczenia polskich badaczy

Валентина Віталіївна Ксендзук, Анна Давидівна Саакян

Анотація


Artykuł został poświęcony analizie aparatu pojęciowego w zakresie prowadzenia dzialalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Jako uzasadnienie aktualności prowadzenia badania w tym zakresie przeanalizowano dane statystyczne dotyczące wdrażania innowacji w działalność ukraińskich i polskich przedsiębiorstw. Zbadano podejścia polskich badaczy do traktowania pojęć „innowacje”, „innowacyjność” i „działalność innowacyjna” w celu uzasadnienia w ujęciu teoretycznym i praktycznym zależności pomiędzy tymi definicjami. Pozwoliło to na wysunięcie wniosków w ramach udoskonalenia tłumaczenia badanych definicji oraz uwarunkowania zależności pomiędzy nimi. Ponieważ jak pokazało badanie stosowanie w praktyce działalności podmiotów gospodarczych i przedstawienie innowacji w literaturze różni się oraz wymaga doskonalenia w celu między innymi opracowania podstaw do sporządzania strategii działalności innowacyjnej, uzasadnienia wskaźników innowacyjności działalności dla zainteresowanych osób itd.

Ключові слова


innowacje; innowacyjność; działalność innowacyjna; zarządzanie przedsiębiorstwem

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Drucker, P. (1994), Menedżer skuteczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Freeman, Ch. (1982), Guide To Social Innovation, Brussels.

«Główny Urząd Statystyczny Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014–2016» (2017), Warszawa, available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2014-2016,2,15.html#archive

Gospodarek, T. (2017), Biała księga zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Kamieniec Wrocławski, available at: http://gospodarek.eu/publikacje/Biala_ksiega_v01.pdf

Janasz, W. and Kozioł, K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki (2006), «Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013», Warszawa.

Kowalik, J. (2015), «Analiza poziomu innowacyjności państw Unii Europejskiej», Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, No. 19.

Łobejko, S. (2005), Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Porter, M. (2001–2009), Porter o konkurencji, Wyd. 1 «Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne», Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, in Brol, R. (ed.), «Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu», Wrocław, P. 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 52–61.

Poskrobko, B. (2014), Kreatywność jako podstawa innowacyjności w małym przedsiębiorstwie, in Kowalczewski, W. and Kuc, B.R. (ed.), Kowalczewski, W. (2014), Dyskusje o zarządzaniu. Wdrażanie innowacji w małych przedsiębiorstwach, Warszawa.

Sikora, J. and Uziębło, A. (2013), Innowacja w przedsiębiorstwie − próba zdefiniowania, available at: http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_2_27.pdf

Śpionek, A. (2010), Innowacyjność – definicja, ogólne informacje o innowacyjności w regionie, available at: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/17092/11_pdf_Innowacje2010.pdf?sequence=1&isAll owed=y

Szatkowski, K. (2016), Zarządzanie innowacjami i transferem technologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymańska, A. (2012), «Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkujących a preferencje konsumentów», Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, No. 20.

Weresa, M.A. (2002), Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, Monografie i opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Whitfield, P.R. (1979), Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa.

Włodarczyk, R. (2017), «Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw», Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, No. 25, Vol. 2, pp. 116–126, available at: http://www.zim.pcz.pl/znwz

Grynevych, L. (2018), Majemo zabezpechyty bezperervnist' lancjugu rozvytku innovacij, available at: https://mon.gov.ua/ua/news/liliya-grinevich-mayemo-zabezpechiti-bezperervnist-lancyugu-rozvitku-innovacij

Derzhavna sluzhba statystyky, «Vprovadzhennja innovacij na promyslovyh pidpryjemstvah», available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Derzhavna sluzhba statystyky, «Innovacijna aktyvnist'», available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Zhmereneckyj, A. (2017), «Ynnovacyy yly smert': kak vыzhyt' byznesu na tonushhem korable «Ukrayna», Эkonomycheskaja pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2017/08/16/628080/

Verhovna Rada Ukrai'ny (2002), «Pro innovacijnu dijal'nist'», zakon, vid 4 lypnja, N 40-IV, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15

«Pozycija Ukrai'ny v rejtyngu krai'n svitu za indeksom global'noi' konkurentospromozhnosti 2017–2018», available at: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyikonkurentospromozhnosti-2

Ukrai'ns'kyj instytut majbutn'ogo, «Ukrai'na pidnjalasja na 6 pozycij u Global'nomu innovacijnomu indeksi», available at: https://uifuture.org/uk/post/ukraina-pidnalasa-na-6-pozicij-u-globalnomu-innovacijnomu-indeksi_305


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Drucker P. Menedżer skuteczny / P.Drucker. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1994. 
 2. Freeman Ch. Guide To Social Innovation / Ch.Freeman. – Brussels, 1982.
 3. Główny Urząd Statystyczny Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014–2016. – Warszawa, 2017. URL : https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2014-2016,2,15.html#archive. 
 4. Gospodarek T. Biała księga zarządzania / T.Gospodarek. – Kamieniec Wrocławski : Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2017. URL : http://gospodarek.eu/publikacje/Biala_ksiega_v01.pdf. 
 5. Janasz W. Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / W.Janasz, K.Kozioł. – Warszawa : PWE, 2007.
 6. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013 / Ministerstwo Gospodarki ; Departament Rozwoju Gospodarki. – Warszawa, 2006. 
 7. Kowalik J. Analiza poziomu innowacyjności państw Unii Europejskiej / J.Kowalik // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. – Zarządzanie, 2015. – № 19. 
 8. Łobejko S. Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / S.Łobejko. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2005. 
 9. Porter M. Porter o konkurencji. Wyd. 1 : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 : Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce / M.Porter ; red. R.Brol // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – P. 46. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. – Pp. 52–61. 
 10. Poskrobko B. Kreatywność jako podstawa innowacyjności w małym przedsiębiorstwie / B.Poskrobko ; red. W.Kowalczewski, B.R. Kuc. – Kowalczewski W. Dyskusje o zarządzaniu. Wdrażanie innowacji w małych przedsiębiorstwach / W.Kowalczewski. – Warszawa, 2014. 
 11. Sikora J. Innowacja w przedsiębiorstwie − próba zdefiniowania / J.Sikora, A.Uziębło. URL : http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_2_27.pdf. 
 12. Śpionek A. Innowacyjność – definicja, ogólne informacje o innowacyjności w regionie / A.Śpionek. – 2010. URL : http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/17092/11_pdf_Innowacje2010.pdf?sequence=1&isAll owed=y. 
 13. Szatkowski K. Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / K.Szatkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 
 14. Szymańska A. Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkujących a preferencje konsumentów / A.Szymańska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. – 2012. – № 20. 
 15. Weresa M.A. Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki / M.A. Weresa / Monografie i opracowania. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2002. 
 16. Whitfield P.R. Innowacje w przemyśle / P.R. Whitfield. – Warszawa : PWE, 1979. 
 17. Włodarczyk R. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw / R.Włodarczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie. – 2017. – № 25, T. 2. – Pp. 116–126. URL : http://www.zim.pcz.pl/znwz. 
 18. Гриневич Л. Маємо забезпечити безперервність ланцюгу розвитку інновацій / Л.Гриневич. – 2018. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/liliya-grinevich-mayemo-zabezpechiti-bezperervnist-lancyugu-rozvitku-innovacij. 
 19. Впровадження інновацій на промислових підприємствах / Державна служба статистики. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 20. Інноваційна активність / Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 21. Жмеренецкий А. Инновации или смерть: как выжить бизнесу на тонущем корабле «Украина» / А.Жмеренецкий // Экономическая правда. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2017/08/16/628080/. 
 22. Закон України «Про інноваційну діяльність» : від 04.07.2002 : № 40-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 
 23. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2017–2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayinsvitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2. 
 24. Україна піднялася на 6 позицій у Глобальному інноваційному індексі / Український інститут майбутнього [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uifuture.org/uk/post/ukraina-pidnalasa-na-6-pozicij-uglobalnomu-innovacijnomu-indeksi_305. 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.