DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-13-18

Формування методологічної матриці стратегічного аналізу підприємства

Наталія Георгіївна Виговська, Ірина Василівна Саух

Анотація


Дослідженню методологічну матрицю стратегічного аналізу підприємства. Метою роботи є дослідження впливу методологічних змін у ХХ ст. на методологію стратегічного аналізу; критична оцінка та узагальнення наукових підходів до його методів. Оцінка наукових праць з аналізу дозволила визначити такі проблеми у методології стратегічного аналізу: неврахування особливостей стратегічного аналізу при формуванні його методів, що часто призводить до змішування методів фінансового (економічного, господарського) аналізу; неврахування того факту, що стратегічний аналіз містить, окрім способів та прийомів аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, способи та прийоми прогнозного аналізу, спрямовані на формування стратегії розвитку підприємства; ототожнення понять «спосіб», «прийом», «метод» аналізу; різноспрямованість та нечіткість ознак класифікації методів стратегічного аналізу; сліпе копіювання закордонних методів застосування прийомів та способів стратегічного аналізу, без урахування специфіки вітчизняних умов господарювання. Доведено доцільність використання системного підходу при формуванні методологічної конструкції стратегічного аналізу, що дозволить поєднати методологію, як науку про методи (широкий підхід до методів стратегічного аналізу) із методологією як сукупністю прикладних способів та прийомів аналізу (вузький підхід до методології). Використання системного підходу дозволить виділити три рівні методології стратегічного аналізу. Перший та другий рівні методології відповідають рівню науки, третій рівень – практики. При формуванні третього рівня спеціальних методів стратегічного аналізу застосовано підхід, що диференціює їх, залежно від етапів стратегічного аналізу (методи етапу аналізу середовища як зовнішнього, так і внутрішнього; методи прогнозного аналізу; методи варіантного аналізу).

Ключові слова


стратегічний аналіз; методологічне забезпечення; методологічний вплив

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakanov, M.I. (2006), Teoriya ekonomicheskogo analiza, in Bakanova, M.I. (ed.), Finansy i statistika, M., 536 p.

Butko, A.D. (2005), Teorija ekonomichnogo analizu, KNTEU, K., 411 р.

Vol's'ka, V.V. (2012), Upravlinnja potencialom pidpryjemstva, Polissja, Zhytomyr, 171 р.

Golovko, T.V. (2008), Strategichnyj analiz: navch.-metod. Posibnyk, in Kuzhel'nogo, M.V. (ed.), KNEU, K., 198 р.

Gordijenko, L.P. (2011), Strategichnyj analiz, Alerta, K., 520 р.

Grabova, N.N. (1977), Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti rajonnogo ob#edinenija «Sel'hoztehnika», Statistika, M., 168 p.

Dovgan', L.Je.(2009), Strategichne upravlinnja, Centr uchbovoi' literatury, K., 440 р.

Kovalev, V. (1999), Vvedenie v finansovyj menedzhment, Finansy i statistika, M., 768 р.

Kohanovskij, V.P. (1999), Filosofija i metodologija nauki, uchebnik, Feniks, Rostov-na-Donu, 576 p.

Kuljeshova, N.V. (2011), «Analiz suchasnyh metodiv ta modelej formuvannja marketyngovoi' strategii' turystychnyh pidpryjemstv», Efektyvna ekonomika: elektronne vydannja, No. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=508

Lazaryshyna, I.D. (2005), Ekonomichnyj analiz v Ukrai'ni: istorija, metodologija, praktyka, monografija, NUVGP, Rivne, 369 р.

Chumachenka, M.G. (ed.) (1972), Metod ta tehnichni pryjomy ekonomichnogo analizu, KING, K., 194 р., р. 32.

Olijnyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin, ZhDTU, Zhytomyr, 653 р.

Pecherycja, Ju. (2007), «Strategichnyj analiz jak instrument obgruntuvannja strategichnyh rishen'», Nauk. pr. nac. un-tu harch. tehn., No. 23, рр. 56–59.

Plaskova, N.S. Teoryja y praktyka strategycheskogo эkonomycheskogo analyza rezul'tatyvnosty byznesa, monografyja, MAKS-PRE, M.

Redchenko, K.I. (2003), Strategichnyj analiz u biznesi, «Novyj svit-2000», L'viv, 272 р.

Savickaja, G.V. (1998), Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija, IP «Jekoperspektiva», Mn., 498 р.

Shershn'ova, Z.Je. (2004), Strategichne upravlinnja, 2nd, pererob. i dop., KNEU, K., 699 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов ; под ред. М.И. Баканова. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 536 с.  
 2. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу / А.Д. Бутко. – К. : КНТЕУ, 2005. – 411 с. 
 3. Вольська В.В. Управління потенціалом підприємства / В.В. Вольська. – Житомир : Полісся, 2012. – 171 с. 
 4. Головко Т.В. Стратегічний аналіз: навч.-метод. посібник / Т.В. Головко ; за ред. М.В.Кужельного. – К. : КНЕУ, 2008. – 198 с. 
 5. Гордієнко Л.П. Стратегічний аналіз : навчальний посібник / Л.П. Гордієнко. – К. : Алерта, 2011. – 520 с.
 6. Грабова Н.Н. Анализ хозяйственной деятельности районного объединения «Сельхозтехника» / Н.Н. Грабова. – М. : «Статистика», 1977. – 168 с. 
 7. Довгань Л.Є. Стратегічне управління : навч. посібник / Л.Є. Довгань. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. 
 8. Ковалев В. Введение в финансовый менеджмент / В.Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 768 с. 
 9. Кохановский В.П. Философия и методология науки : учебник / В.П. Кохановский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 576 с. 
 10. Кулєшова Н.В. Аналіз сучасних методів та моделей формування маркетингової стратегії туристичних підприємств / Н.В. Кулєшова // Ефективна економіка : електронне видання. – 2011. – № 4 [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=508. 
 11. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика / І.Д Лазаришина : монографія. – Рівне : НУВГП, 2005. – 369 с. 
 12. Метод та технічні прийоми економічного аналізу ; за ред. М.Г. Чумаченка. – К. : КІНГ, 1972. – 194 с., с. 32. 
 13. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.
 14. Печериця Ю. Стратегічний аналіз як інструмент обгрунтування стратегічних рішень / Ю.Печериця // Наук. пр. нац. ун-ту харч. техн. – 2007. – № 23. – С. 56–59. 
 15. Пласкова Н.С. Теория и практика стратегического экономического анализа результативности бизнеса : монография / Н.С. Пласкова. – М. : МАКС-ПРЕ. 
 16. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі / К.І. Редченко. – Львів : «Новий світ-2000», 2003. – 272 с. 
 17. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Мн. : ИП «Экоперспектива», 1998. – 498 с. 
 18. Шершньова З.Є. Стратегічне управління / З.Є Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с. 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.