DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-133-138

Управлінський облік в системі розрахунків з покупцями підприємства

Ніна Іванівна Цегельник

Анотація


Сьогодні в період глобальних змін в різних сферах діяльності суспільства питання управлінського обліку в системі розрахунків з покупцями є досить актуальним, адже ефективність управління господарською діяльністю підприємства значною мірою залежить саме від інформаційних ресурсів  управлінського обліку. Управлінський облік в системі розрахунків з покупцями налаштований на виконання стратегій підприємства, тобто побудова управлінського обліку залежить від стратегії охоплення ринків. Виникає потреба в ухваленні рішення про те, скільки пунктів продажу продукції належить  відкрити на певній географічній території, щоб результатом було  задоволення  потреб наявних і потенційних клієнтів цільової групи в продукції, товарах і послугах. Сформульовано  систему  завдань  управлінського  обліку в системі  розрахунків з покупцями, що дозволяє об’єднати всю інформацію по реалізації продукції,  зробить  її  цілісною  і  дасть  змогу  користувачам,  зокрема керівнику підприємства, значною мірою мати змогу отримати повну інформацію щодо стану  розрахунків  з покупцями  і  правильно  приймати  управлінські  рішення щоб уникнути складних і суперечливих ситуацій з покупцями.  Визначено напрямки подальших досліджень щодо розробка питань, які мають безпосереднє відношення до покупців договірних відносин купівлі-продажу.


Ключові слова


облік; управлінський облік; розрахунки з покупцями; обсяг реалізованої продукції; заборгованість

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Balabanova, L.V., Holod, V.V. and Balabanova, I.V. (2010), Marketyng pidpryjemstva, navch. posibnyk, Min-vo osvity i nauky Ukrai'ny, Doneck. nac. un-t ekonomiky i torgivli im. M.Tugan-Baranivs'kogo, Shkola Marketyngovogo menedzhmentu, DonNUET, Donec'k, 599 p.

Garasym, P.M., Zhuravel', G.P. and Homyn, P.Ja. (2003), Finansovyj, upravlins'kyj ta podatkovyj oblik, TNEU, Ternopil', 522 p.

Golov, S.F. (2007), Buhgalters'kyj oblik v Ukrai'ni: analiz stanu ta perspektyvy rozvytku, monografija, CUL, Kyi'v, 522 p.

Zaremba, Je.M. (2015), «Oblikovo-analitychne zabezpechennja integrovanogo buhgalters'kogo obliku groshovyh potokiv pidpryjemstva», Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannja nauky i praktyky, No. 2, pp. 46–52.

Kucherkova, S.O. «Pokrashhennja analitychnogo obliku realizacii' produkcii' ta rozrahunkiv z pokupcjamy», Ekonomichni nauky, Cerija Oblik i finansy, Vol. 9 (2), pp. 223–228.

Petruk, O.M. (2005), Garmonizacija nacional'nyh system buhgalters'kogo obliku, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 420 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (1999), «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», zakon Ukrai'ny, vid 16 lypnja, N 996-XIV, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Cal-Calko, Ju.S., Moroz, Ju.Ju. and Cegel'nyk, N.I. (2015), Upravlins'kyj oblik, PP «Ruta», Zhytomyr, 632 p.

Cegel'nyk, N.I. (2014), «Stan vyrobnyctva organichnoi' produkcii' v Ukrai'ni ta i'i' potencijni pokupci», Organichne vyrobnyctvo i prodovol'cha bezpeka, zb-k mat-liv dop. uchasn. II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Polissja, Zhytomyr, pp. 522–526.

Shevchuk, K.V. (2016), «Rol' upravlins'koi' zvitnosti v oblikovo-informacijnij systemi pidpryjemstva ta osoblyvosti i'i' formuvannja», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, Vol. 6 (3), pp. 137–140, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6%283%29__35


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства : навч. посібник / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова / Мін-во освіти і науки України ; Донецк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Баранівського ; Школа Маркетингового менеджменту. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 599 с.
  2. Гарасим П.М. Фінансовий, управлінський та податковий облік / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2003. – 522 с.
  3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія / С.Ф. Голов. – К. : ЦУЛ, 2007. – 522 с.
  4. Заремба Є.М. Обліково-аналітичне забезпечення інтегрованого бухгалтерського обліку грошових потоків підприємства / Є.М. Заремба // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2015. – № 2. – С. 46–52.
  5. Кучеркова С.О. Покращення аналітичного обліку реалізації продукції та розрахунків з покупцями / С.О. Кучеркова // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9 (2). – С. 223–228.
  6. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420 с.
  7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України : від 16.07.1999 р. : № 996-XIV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
  8. Цал-Цалко Ю.С. Управлінський облік : підручник / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Н.І. Цегельник. – Житомир : ПП «Рута», 2015. – 632 с.
  9. Цегельник Н.І. Стан виробництва органічної продукції в Україні та її потенційні покупці / Н.І. Цегельник // Органічне виробництво і продовольча безпека : зб-к мат-лів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. –Житомир : Полісся, 2014. – С. 522–526.
  10. Шевчук К.В. Роль управлінської звітності в обліково-інформаційній системі підприємства та особливості її формування / К.В. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 6 (3). – С. 137–140 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6%283%29__35.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.