DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-126-132

Моделювання функціональних систем управлінського обліку

Олена Володимирівна Фоміна

Анотація


Сучасний етап розвитку управлінського обліку відбувається під потужнім впливом управлінських інновацій. Метою статті є розробка інтеграційної моделі бюджетування і системи збалансованих показників у системі управлінського обліку, що сприятиме підвищенню обґрунтованості прийняття управлінських рішень менеджерами різних рівнів управління. У результаті дослідження запропонована високо прагматична інтеграційна модель бюджетування і системи збалансованих показників у системі управлінського обліку, яка реалізується через розробку системи збору, консолідації, аналізу та інтерпретації фінансової і нефінансової інформації, сприяє підвищенню обґрунтованості прийняття управлінських рішень на основі координації та результативно-цільової орієнтації як стратегічних, так і оперативних ресурсів підприємства. Ефективний інтеграційний процес складових системи дозволяє раціонально розподіляти обмежені ресурси з урахуванням перспективних цілей і стратегічних ініціатив, здійснювати контроль за виконанням плану і ступенем реалізації стратегії підприємства.

 


Ключові слова


бюджетування; система збалансованих показників; стратегічні цілі; управлінський облік; фінансова структура підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Averchev, I.V. (2006), Upravlencheskij uchet i otchetnost': postanovka i vnedrenie, Vershina, Moskva, 512 p.

Belousova, I.A. (2010), Upravlins'kyj oblik – informacijna skladova systemy ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva, monografija, Dorado-Druk, Kyi'v, 412 p.

Bulgakova, S.V. and Podobedova, N.V. (2014), «Dispozitivnye svojstva upravlencheskogo ucheta», Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchjot, No. 41 (335), pp. 17–28.

Valujev, Ju.B. (2011), Procesno-funkcional'ne upravlinnja promyslovym pidpryjemstvom, monografija, In-t problem rynku ta ekon.-ekolog. doslidzhen' NAN Ukrai'ny, Odesa, 298 p.

Vasyl'eva, V.V. and Gavrylova, O.A. (2010), «Metodycheskye podhodы k yntegracyy system upravlencheskogo ucheta, bjudzhetyrovanyja y sbalansyrovannыh pokazatelej kak эffektyvnыh ynstrumentov upravlenyja na predpryjatyy», Vestnyk AGTU, No. 1, pp. 36–46.

Gavrilova, O.A. (2014), «Finansovaja struktura v 3D formate», Upravlencheskij uchet i finansy, No. 2 (08), available at: http://1fin.ru/?id=843&ht=355&w=%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5% ED%F7%E5%F1%EA%7C%

Golov, S.F. (2014), «Informacijne zabezpechennja upravlinnja biznesom», Metodologichni zasady upravlinnja biznesom, monografija, «Za druga», Kyi'v, pp. 182–196.

Druri, K. (2007), Upravlencheskij i proizvodstvennyj uchet, Translated from English by Egorov, V.N., 6th ed., Juniti-Dana, Moskva, 1401 p.

Lagovska, O.A. (2016), «Instruments of the strategic accounting in management of organization: opportunities and challenges of applications», Nezalezhnyj auditor, No. 15 (I), pp. 17–26.

Mazaraki, A.A. and Fomina, O.V. (2016), «Instrumentarij upravlins'kogo obliku», Ekonomichnyj chasopys-XXI, No. 6, pp. 48–51.

Fomina, O.V. (2016), Upravlins'kyj oblik u torgivli, monografija, Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyi'v, 470 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность: постановка и внедрение / И.В. Аверчев. – М. : Вершина, 2006. – 512 с.
 2. Белоусова І.А. Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної безпеки підприємства : монографія / І.А. Белоусова. – К. : Дорадо-Друк, 2010. – 412 с.
 3. Булгакова С.В. Диспозитивные свойства управленческого учета / С.В. Булгакова, Н.В. Подобедова // Междунар. бух. учет. – 2014. – № 41 (335). – С. 17–28.
 4. Валуєв Ю.Б. Процесно-функціональне управління промисловим підприємством : монографія / Ю.Б. Валуєв. – Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-еколог. досліджень НАН України, 2011. – 298 с.
 5. Васильева В.В. Методические подходы к интеграции систем управленческого учета, бюджетирования и сбалансированных показателей как эффективных инструментов управления на предприятии / В.В. Васильева, О.А. Гаврилова // Вестник АГТУ. – 2010. – № 1. – С. 36–46.
 6. Гаврилова О.А. Финансовая структура в 3D формате / О.А. Гаврилова // Управленческий учет и финансы. – 2014. – № 02 (08) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://1fin.ru/?id=843&ht=355&w=%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5% ED%F7%E5%F1%EA%7C%.
 7. Голов С.Ф. Інформаційне забезпечення управління бізнесом / С.Ф. Голов // Методологічні засади управління бізнесом : монографія. – К. : «За друга», 2014. – С. 182–196.
 8. Друри К. Управленческий и производственный учет / К.Друри ; пер. с англ. В.Н. Егорова. – 6-е изд. – М. : Юнити-Дана, 2007. – 1401 с.
 9. Lagovska O.A. Instruments of the strategic accounting in management of organization: opportunities and challenges of applications / O.A. Lagovska // Незалежний аудитор. – 2016. – № 15 (І). – С. 17–26.
 10. Мазаракі А.А. Інструментарій управлінського обліку / А.А. Мазаракі, О.В. Фоміна // Економічний часопис-ХХІ. – 2016 – № 6. – С. 48–51.
 11. Фоміна О.В. Управлінський облік у торгівлі : монографія / О.В. Фоміна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 470 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.