DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-85-93

Управлінський облік витрат у системі управління логістичною діяльністю підприємства

Любов Гнатівна Медвідь, Андрій Васильович Левкович

Анотація


У роботі проведено аналіз наукових досліджень щодо відображення витрат логістичної діяльності виробничого підприємства в системі рахунків аналітичного обліку. На практиці існує складність відокремленого відображення логістичних витрат у первинних документах, в системі фінансового обліку та, як наслідок, відображення в управлінській звітності та можливості контролю й оптимізації. За результатами дослідження визначено складові організаційно-методичної моделі обліку логістичних витрат за центрами відповідальності виробничих підприємств, а саме систему центрів відповідальності щодо логістичної діяльності підприємства, регламентуючі документи, систему бюджетів логістичних витрат та внутрішньої управлінської звітності за центрами відповідальності двох рівнів. Розроблено схеми обліку витрат логістичної діяльності виробничого підприємства за центрами відповідальності другого рівня Це дозволило розробити методичні та організаційні основи управлінського обліку витрат логістичної діяльності виробничого підприємства.

Ключові слова


логістична діяльність; логістичні витрати; облікова політика; управлінський облік; центри відповідальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Andruhova, O.O. and Jakimov, I.A. (2010), «Organizacija obliku logistychnyh vytrat», Nauka i ekonomika, No. 4 (20), pp. 70–73.

Bogach, A.G. (2004), «Misce obliku logistychnyh vytrat v oblikovij polityci pidpryjemstva», Visnyk Ternopil's'koi' akademii' narodnogo gospodarstva, Vol. 4, Ternopil', pp. 148–155.

Golovac'ka, S.I. and Hajm'onova, N.S. (2011), «Vnutrishnij kontrol' dijal'nosti pidpryjemstv avtomobilebuduvannja: organizacijnyj aspekt», Stan, problem ta perspektyvy rozvytku obliku, analizu i kontrolju u konteksti suchasnyh koncepcij upravlinnja, materialy VI mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', vid 26–29 kvitnja, in Rudnyc'kyj, V.S. and Bachyns'kyj, V.I. (ed.), Publ. LKA, L'viv, pp. 45–47.

Golovashhenko, O.M. (2010), Informacijne zabezpechennja logistychnyh vytrat u systemi obliku, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Tiru/2010_30_2/Golovash.pdf

Gusak, L.V. (2011), «Oblikova polityka jak instrument adaptacii' oblikovoi' informacii' do vymog logistychnoi' systemy», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Publ. ZhDTU, Vol. 1 (55), Zhytomyr, pp. 320–322.

Zarudna, N.Ja. (2011), «Suchasnyj proces postachannja – tradycijnyj ta logistychnyj pidhid do jogo organizacii'», Zbirnyk tez dopovidej VIII mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii'molodyh vchenyh «Ekonomichnyj i social'nyj rozvytok Ukrai'ny v HHI stolitti: nacional'na identychnist' ta tendencii' globalizacii'», vid 24–25 ljutogo, TNEU, Ternopil', pp. 396–397.

Zarudna, N.Ja. (2011), «Suchasni vymogy do organizacii' obliku procesu postachannja», Zhurnal Jevropejs'koi' ekonomiky, Vol. 10, No. 4, Publ. TNEU, Ternopil', pp. 446–457.

Karyj, O.I. (2001), «Oblik logistychnyh vytrat», Materialy mizhnarodnoi' naukovoi' students'ko-aspirants'koi' konferencii' «Ukrai'na v XXI st.: formuvannja ekonomichnoi' systemy», L'vivs'kyj Nacional'nyj universytet im. I.Franka, L'viv, pp. 129.

Lytvynenko, V.S. (2012), «Transakcijni vytraty: pytannja formuvannja, obliku i kontrolju», Naukovyj visnyk Nacional'nogo universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrai'ny, Vol. 169, Part 2, Serija «Ekonomika, agrarnyj menedzhment, biznes», pp. 174–178.

Mishyna, S.V. and Mishyn, O.Ju. (2011), «Ijerarhichna klasyfikacija logistychnyh vytrat za funkcional'nym pryznachennjam», Biznes-Inform., No. 9 (404), pp. 103–105.

Sachyns'ka, L.V. (2012), «Upravlinnja logistychnymy vytratamy pidpryjemstva», Marketyng ta logistyka v systemi menedzhmentu, tezy dopovidej ІХ mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', vid 8–10 lystopada, Nacional'nyj universytet «L'vivs'ka politehnika», Vyd-vo L'vivs'koi' politehniky, L'viv, pp. 382–383.

Tkachova, A.V. (2009), «Logistychni vytraty jak kryterij optymizacii' logistychnogo upravlinnja», Naukovi praci Donec'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Serija ekonomichna, DonNTU, Vol. 36–2, Donec'k, pp. 88–93.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Андрухова О.О. Організація обліку логістичних витрат / О.О. Андрухова, І.А. Якімов // Наука і економіка. – 2010. – № 4 (20). – С. 70–73.
 2. Богач А.Г. Місце обліку логістичних витрат в обліковій політиці підприємства / А.Г. Богач // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 4. – С. 148–155.
 3. Головацька С.І. Внутрішній контроль діяльності підприємств автомобілебудування: організаційний аспект / С.І. Головацька, Н.С. Хаймьонова // Стан, проблем та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління : матер. VI міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 26–29 квітня 2011 р.) ; за ред. В.С. Рудницького, В.І. Бачинського. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – С. 45–47.
 4. Головащенко О.М. Інформаційне забезпечення логістичних витрат у системі обліку / О.М. Головащенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Tiru/2010_30_2/Golovash.pdf.
 5. Гусак Л.В. Облікова політика як інструмент адаптації облікової інформації до вимог логістичної системи / Л.В. Гусак // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир : Вид-во ЖДТУ, 2011. – Вип. № 1 (55). – С. 320–322.
 6. Зарудна Н.Я. Сучасний процес постачання – традиційний та логістичний підхід до його організації / Н.Я. Зарудна // Зб-к тез доповідей VIII-ї міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», (Тернопіль, 24‑25 лютого 2011 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 396–397.
 7. Зарудна Н.Я. Сучасні вимоги до організації обліку процесу постачання / Н.Я. Зарудна // Журнал Європейської економіки. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ, 2011. – Т. 10 (№ 4). – С. 446–457.
 8. Карий О.І. Облік логістичних витрат / О.І. Карий // Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції «Україна в XXI ст.: формування економічної системи». – Львів : Львівський Національний університет ім. І.Франка, 2001. – С. 129.
 9. Литвиненко В.С. Трансакційні витрати: питання формування, обліку і контролю / В.С. Литвиненко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип. 169, Ч. 2. – Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – С. 174–178.
 10. Мішина С.В. Ієрархічна класифікація логістичних витрат за функціональним призначенням / С.В. Мішина, О.Ю. Мішин // Бізнес-Інформ. – 2011. – № 9 (404). – С. 103–105.
 11. Сачинська Л.В. Управління логістичними витратами підприємства / Л.В. Сачинська // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей ІХ міжнар. наук.-практ. конференції (Львів, 8–10 листопада 2012 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 382–383.
 12. Ткачова А.В. Логістичні витрати як критерій оптимізації логістичного управління / А.В. Ткачова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : економічна. – Донецьк : ДонНТУ, 2009. – Вип. 36–2. – С. 88–93.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.