DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-28-40

СКЛАД НЕПРЯМИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО (УПРАВЛІНСЬКОГО) ОБЛІКУ

Костянтин Вікторович Безверхий

Анотація


Наведено склад непрямих витрат, а саме загальновиробничих, адміністративних, витрат на збут та інших операційних витрат в системі внутрішньогосподарського (управлінського) обліку з урахуванням потреб приладобудівних підприємств.

Ключові слова


приладобудівні підприємства; внутрішньогосподарський (управлінський) облік; витрати на приладобудівному підприємстві; прямі витрати; непрямі витрати як вид; склад непрямих витрат на приладобудівному підприємстві; витрати на збут; операційні витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Давидов Ю.Г. Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України). Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 19 с.

Нечай Н.М. Облік та контроль невиробничих витрат (на прикладі машинобудівних підприємств): Автореф. дис...канд. екон. наук: 08.06.04/Київський національний економічний ун-т. – К., 2003. – 18 с.

Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання. Ч.1:Монографія. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 368 с.

Лінник В.Г. Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні: тези доп. Міжнар. наук. конф. 16-17 берез. 2006 р. – К.:КНЕУ, 2006. – 496 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Підруч-ник – 4-те вид.– К.: Лібра, 2008. – 704 с.

Краюхин Г.А. и др. Управление затратами на предприятии: Учебное пособие, 3-е изд., перераб. и доп.-СПб.:Издательский дом “Бизнес-пресса”,2006. – 352с.

Кузьмина М.С. Учет затрат, калькули-рование и бюджетирование в отраслях производственной сферы: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 208 с.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. N 318.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.