ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СФЕРІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

Ірина Юріївна Литвиненко

Анотація


На основі облікового відображення орендних операцій визначено об’єкти бухгалтерського обліку у сфері орендних відносин, що відповідають їх правовій та економічній сутності.

Ключові слова


орендні відносини; орендні операції; об`єкти бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІV (зі змінами та доповненнями)

Гражданский кодекс Российской Федерации

Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.1992 р. № 2269–ХІІ (зі змінами та доповненнями)

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями)

Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ (зі змінами та доповненнями)

Закон України “Про плату за землю” від 03.07.1992 р.№ 2535-ХІІ, в редакції Закону України від 19.06.1996 р. № 378/96-ВР (зі змінами та доповненнями)

Інструкція по бухгалтерському обліку орендних операцій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 25.07.1995 р. № 128 (зі змінами та доповненнями)

Наказ “Про затвердження Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні” від 07.09.1999 р. № 434

Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду від 23.11.1989 р. № 810-І

П (С) БО 14 “Оренда”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 р. за № 487/4708

Правила застосування Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджено Постановою Верховної Ради України від 27 червня 1995 р. № 247/95-ВР із зімнами і доповненнями, внесеними Постановою Верховної Ради Укоаїни від 14 липня 1995 року № 312/95-ВР

Свод Законов Российской Империи, ст. 1691, ч. 1,т.Х, видання 1882 р.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV (зі змінами та доповненнями)

Гражданское право. Том. 2. Под ред.А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.,Велби, 2003. – с. 243

Бутинець Ф.Ф., Шатило Н.В. Податковий облік в Україні. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 928 с.

Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений предприятий, лизинг. – М., 1999. – с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: Термінологічний словник. – Львів: “Центр Європи”, 2002. – 671 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, випр. та доп. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

Ковалев В.В. Учет, анализ и бюджетирование лизинговых операций: теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 512 с.: ил.

Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами/ Під ред. Дудка К.П. –К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000, 218 с.

Семенченко Ж., Дзюба Н., Бойцова М. Оренда приміщення. – 6-те видання, перероблене і доповнене. – Х.: Фактор, 2004. – 172 с.

Стровский Л. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов, ІSBN: 5-238-00291-2. – 2004. – с. 847

Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг. Ірпінь, 2000.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Репринт. изд. 1907. – М.: СПАРК, 1995, с. 355

Бутынец Ф.Ф., Соколов Я.В., Панков Д.А., Горецкая Л.Л. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений специальности 7.050106 “Учет и аудит”. – Житомир: ЧП “Рута”, 2002. – 660 с.

Методичний посібник з податкового аудиту

Решетник И.А. Гражданско-правовое регулирование лизинга в РФ: Автореф. дисс.канд.юрид.наук. – Пермь, 1998.

Байдик О. МСБО 17 та ПСБО 17 – нюанси практичного застосування при обліку операцій оренди // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 8. – с. 19

Братчук Л.М. Умови капіталізації фінансової оренди та її вплив на побудову обліку

Бортников А.П. Учёт долгосрочно арендуемых основных средств //Бухгалтерский учёт. – 1994. – № 7

Волков Н.Г. Учёт операций по аренде имущества // Бухгалтерский учёт. – 2000. – № 12.

Грачова Р. Що робити з “правами користування майном” // Дебет-Кредит. – 2001. – № 45. – с. 16

Дігтяр Н.І. Новий вид послуг – концесія// Вісник податкової служби України. – 2000. – № 36. – с. 61

Евмененко Т.О. Аренда: учет и налогообложение. 18 11 2002

Ендовицкий Д.А., Панина В.И. Совершенствование правил бухгалтерського учета аренды: проблемы и перспективы // Аудитор. – 2003. – № 9

Захарова А.В. Учёт расчётов организаций по арендной плате // Бухгалтерский учёт. – 1996. – № 8

Зейналов Н.И. Зарубежный опыт: учёт при аренде // Бухгалтерский учёт. – 1991. – № 9. – с. 30

Карпушенко М. Особливості обліку операцій з фінансової оренди // Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов. – 2001. – № 41 (303). – с. 4

Кириченко Ю. Облік операцій з оперативного лізингу (оренди) // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 20. – с. 38

Ковалев В.В. Финансовая аренда: как ее понимают в России и на Западе //Бухгалтерский учет. – 1998. – № 4– с. 90

Ковалев В.В. Условные обязательства арендатора // Бухгалтерский учет. – 2000. – № 14. – с. 37

Кушина Е. Право пользования автомобилем – в УФ: сплошная экзотика // Бухгалтерия. – 2002. – № 39/1-2

Крутякова Т. Договор аренды: бухгалтерский и налоговый учет у арендатора // Экономика и жизнь. – 2002. – Май (№ 22). – с. 5-15. – (Бух. приложение)

Лытнева Н.А., Малявкина Л.И. Учёт и контроль расчётов по аренде транспортных средств// Бухгалтерский учёт. – 1998. - № 4. – с. 35

Литвиненко І.Ю. Сутність орендних операцій: критерії визнання // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2005. – №

Лисименко И.Г. Правовая природа договора лизинга// Свобода, право, рынок.: Сборник научн.трудов. – Волгоград, 2001. – Вып.2. – с. 136

Луговой В.А. Учёт операций по договору финансовой аренды (лизингу) //Бухгалтерский учёт. – 1996. – № 2

Луговой В.А. Учёт арендных обязательств и лизинговых операций //Бухгалтерский учёт. – 1997. – № 6. – с. 3

Медведев А.Н. Включение расходов по договору аренды в издержки арендатора // Бухгалтерский учёт. – 1999. – № 3. – с. 85

Методическое пособие “Аренда: консультации, бухгалтерский учет, нормативная база” из серии “Баланс. Библиотека бухгалтера. Днепропетровск, ООО “Баланс-Клуб”, 1997, 96 с.

Мных Е.В., Сажинец С.И. Особенности учёта основных средств на арендных предприятиях // Бухгалтерский учёт. – 1990. – № 10

Онищенко Т. Витрати на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти орендованого автомобіля // Податки та бухгалтерський облік. – 22 липня 2004 р. – № 59 (721), с. 41

Паркшеян Х.Р. Учет фондов и резервов, арендных операций // Аудит и финансовый анализ. – № 3. – 2001.

Пархоменко В. Повернення об’єкта фінансової оренди // Вісник податкової служби України. – 2004. – № 1. – с.63

Праскова Н.Ю. Договор аренды: учет и налогообложение // Бухгалтерский учёт. – 1999. – № 1.– с. 13-21

Пятов М.Л. Бухгалтерский учёт операций по договору финансовой аренды // Бухгалтерский учёт. – 1997. – № 10. – с. 53

Пятов М.Л. Вклад прав владения и пользования имуществом в уставный капитал 24.06.2005

Раева А. Ремонт арендованных помещений // Бухгалтерия. – 2002. – № 13/1. – с. 34-40

Рындя А. Подробности финансового лизинга-2 // Налоги и бухгалтерский учет. – 2002. – № 62. – с. 20-22

Різник В. Порівняння договору лізингу з подібними до нього за правовою природою договорами // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – с. 42-44.

Скобара В.В. Учёт затрат и формирование арендной платы //Бухгалтерский учёт. – 1991. – № 7

Солодченко И. Вклад в уставный фонд в виде права пользования имуществом // Бухгалтерия. – 8 ноября 1999 года. – № 45 (356). – с. 84

Сомов Л. Бухгалтерский учет операций, связанных с арендой имущества //№ 18, ФГ. РВ, с. 2-3

Чалый И. Самое время расслабиться и получить максимум удовольствия // Бухгалтер, август (ІІ) 2000 г., № 16 (100), с. 26

Цвейбак Я.И. Учёт хозяйственных операций при аренде // Бухгалтерский учёт. – 1991. – № 3

Шаронова Є. Отражение в бухгалтерском учете арендодателя и арендатора операций, связанных с предоставлением основных средств в долгосрочную аренду.

Шеломков В. Облік оренди кардинально змінився. Затверджений П (С) БО 14 “Оренда”.

Ярошенко А. Нове обличчя фінансового лізингу// Все про бухгалтерський облік. – 2004. – №11. – с. 5

Сидорович А. Собственность: арендные отношения / Экономическая газета. – 1989. – № 15

Аренда. Словарь терминов // www.ispu.ru/librar/su/article9/ls3.htm

Аренда. Словарь терминов. Сайт Інтернету: www.

ckat.rukeywords/answer.php?id=5368&letter=а&page=12

Аренда. Словарь по экономике и финансам // www.glossary.ru

Аренда. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона //www.slovari.yandex.ru

Аренда. Словарь терминов //www.finans4you.ru/slovar.php

Банківська енциклопедія / Під ред. Мороза А.М. – К.,1993. – 513 с.

Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь: французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология: В 2-х тт. –Т.IІ: Пер. с фр. – М.: Международные отношения, 1997. – 784 с.

Бойко В.М., Вашків П.Г. Бізнес: Словник- довідник. – К.: Україна, 1995. – 157с.

Большой бухгалтерський словарь / Под ред. А. Н. Азримляна – М.: Институт новой экономики, 1999. –574 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир,2001. – 895 с.

Бухгалтерский словарь. – 2-е изд., доп. – М.:Финансы и статистика,1996. – 208 с.

Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП“Рута”, 2001. – 224 с.

Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П. Фаминского. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 512 с.

Глосарій (тлумачний словник) //www.management.com.ua

Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / Під заг. ред. М.І. Молдованова. –К.: Техніка, 1993. – 856 с.

Корнієнко Г.В., Горошков Г.А., Бельський М.Г. Термінологічний словник-довідник для підприємців і бізнесменів. – К., 1992. – 52 с.

Лопатников Л.И. “Экономико – математический словарь”

Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под. ред. докт. филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. – 13-е изд., испр. – М.: Рус.яз., 1981. – 816 с.

Ормошенко Н.Н., Скворцов Н.Н. Словарь-справочник предпринимателя. – К.: УкрИНТЭИ, 1993. – 168 с.

Популярна юридична енциклопедія / Кол. авторів: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С. Ковальський (кер.) та ін.-К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.

Райзберг Б.А., Лодовский Л.Ш., Страдубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 496 с.

Русско-украинский финансово-банковский словарь / Сост. В.Н. Копорумена, Л.В. Копорумена. – Х.: Фортуна – пресс, Консум, 1997. – 208 с.

Савицкая Е.В., Евсеев О.В. “Экономический словарь для юных бизнесменов”

Словарь делового человека / О.В. Амуржуев, Е.Т. Гребенев и др.; Под науч. ред. О.В. Амуржуева. – М.: Экономика, 1992. – 236 с.

Словарь иностранных слов. – 18-е изд., сер. – М.:Рус. яз., 1989. – 624 с.

Словник-довідник фінансиста АПК / Под ред. Саблука П.Т., Дем’яненко М.Л. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1997. – 234 с.

Словник термінів ринкової економіки, К.: Глобус, 1996. – 288 с.

Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А.М. Прохоров (пред.). – М.: “Советская энциклопедия”, 1981. – 1600 с. с илл.

Экономическая энциклопедия. Промышленность и строительство. Ред. кол.: А. Н. Ефимов (гл. ряд.) и др. Т.1– М., Советская энциклопедия, 1962

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редколегія: Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 1998. – 2002. Т.4: 720 с.: іл.

Юридический энциклопедический словарь. Гл. ред. А.Я. Сухарев; Ред.кол. М.М. Богуславский, М.Ц. Козырь, Г.М. Миньковский и др.- М.:Сов. энциклопедия, 1984. – 415 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-152-164

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.