DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-331-339

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОБЛІКУ

Маргарита Іванівна Скрипник

Анотація


Проаналізовано позиції авторів щодо поділу бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський та визначено критерії порівняння видів обліку.

Ключові слова


бухгалтерський облік; види обліку; фінансовий облік; управлінський облік; критерії порівняння видів обліку; характеристика видів обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Аткинсон Э.А. Управленченский учет / Энтони А. Аткинсон, Раджив Д. Бангер, Роберт С. Каплан, Марк С. Янг. – [з-е изд.] / [Пер. с англ.] – М.: Издательський дом “Вильямс”, 2005. – 878 с.

Бойко С.В. Виробничий облік, калькуляційна бухгалтерія чи управлінський облік? / С.В. Бойко. – Вісник ЖІТІ № 21. – С. 36-42.

Бутинець Ф.Ф. Управлінський облік: зміст, значення, перспективи розвитку //Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 1998. – № 8. – с. 3-10.

Бухгалтерський облік на підприємствах з особливостями швейної галузі: [практ.посібник] / Авт. В.В. Сопко, Н.І. Цеклер, М.П. Бадида. – [за ред. В.В. Сопка]. – Ужгород: ІВА, 2007. – 440 с.

Валуев Б. Проблемы управленческой ориентации бухгалтерского учета /Б. Валуев // Світ бухгалтерського обліку. – 1988. – №1. – С. 2-10.

Вербило О.Ф., Кондрицька Т.П., Ярошинська В.М. Бухгалтерський облік в менеджменті: зміст та методика навчання: [підручник] / О.Ф. Вербило, Т.П. Кондрицька, В.М. Ярошинська. – [За ред.Проф. О.Ф. Вербило]. – [Частина третя. Управлінський облік]. – К.: НАУ, 2006. – 328 с.

Волкова О.Н. Управленческий учет: [учеб.] / Ольга Николаевна Волкова – М.: ТК Вебли, Узд-во Проспект, 2007. – 472 с.

Голов С.Ф. Тенденції та перспективи розвитку управлінського обліку /С.Ф. Голов // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 16 – Львів: Львівська комерційна академія, 2004. – 536 с.

Дзебко И. Сравниваем управленческий учет с финансовым // Экспресс-анализ – 2010. – № 21-22. – С. 21-25.

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: [пер. с англ.] / К. Друри. – [под ред. С.А. Табалиной.] – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 560 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Бухгалтерія. – 2001. – № 52/2(467). – С. 6-10.

Карпова Т.П. Управленческий учет: [учебник для вузов]/ Татьяна Петровна Карпова – М.: ЮНИТИ, 2003. – 350 с.

Палій В.Ф., Палій В.В. Управленческий учет – новое прочтение внутрихозяйственного расчета / В.Ф. Палій, В.В. Палій // Бухгалтерский учт. – 2000. – № 17. – С. 58.

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 442 с.

Сердюк В.М. Управленческий учет: [учебное пособие]. / В.М. Сердюк – [2-е изд., изм. и доп.] – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 407 с.

Соколов Я.В. Управленческий учет: миф или реальность? // Бухгалтерский учет. –2000. – № 18.

Сопко В.В. Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук:“08.06.04 –бухгалтерський облік, аналіз та аудит” /В.В. Сопко. – Київ, 2001. – 24 с.

Стуков С.А. И все-таки производственный, а не “управленческий” учет /С.А. Стуков // Бухгалтерский учет – 1997. – № 2, с. 64-66.

Сухарева С.А., Петренко С.Н. Контроллинг – основа управления бізнесом /С.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – Донецк: Норд-компьютер, 2001. – 210 с.

Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.

Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: [Пер. с англ.] / Чарльз Т. Хорнгрен, Джордж Фостер. – [Под ред. Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.

Чая В.Т. Управленческий учет: учеб.пособие / Владимир Тигранович Чая, Наталья Ильинична Чупахина. – М.: Эскмо, 2009. – 480 с.

Шишкова Т.В. Управленческий и финансовый учет: сравнительный аспект / Т.В. Шишкова // Бухгалтерский учет. – 1996. – № 3, с. 52-56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.