DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-470-479

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Оксана Вікторівна Олійник, Тетяна Василівна Барановська

Анотація


Стаття присвячена висвітленню організаційно методичних питань формування облікової політики підприємства в частині обліку витрат. Встановлено, що витрати підприємства є об’єктом облікової політики, оскільки щодо порядку їх обліку існують альтернативні варіанти – елементи облікової політики. Визначено елементи облікової політики щодо витрат, а саме: організація управлінського обліку; розмежування витрат за кожною класифікаційною групою витрат; класи рахунків, що використовуються для обліку витрат; об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання; номенклатура місць виникнення витрат, центрів витрат, центрів відповідальності; статті виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) для кожного об’єкта обліку витрат, що використовуються при калькулюванні; метод обліку витрат на виробництво; перелік умовно-змінних та умовно-постійних загальновиробничих витрат; нормальна виробнича потужність; база розподілу загальновиробничих витрат; порядок оцінки залишків незавершеного виробництва; перелік статей адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат. Розглянуто порядок та будову Наказу про облікову політику в частині витрат та запропоновано перелік додатків до наказу.


Ключові слова


витрати підприємства; метод обліку витрат; облікова політика; об’єкт облікової політики; елемент облікової політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Алборов Р.А. Принципы и основы бухгалтерского учета / Р.А. Алборов. – 3-е изд. – М. :«КноРус», 2008. – 343 с.

Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика : дис. ... канд. екон. наук :спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Т.В. Барановська. – Ж., 2004. – 283 с.

Житний П.Є. Облікова політика в умовах розвитку фінансово-промислових систем: методологія та організація : монографія / П.Є. Житний. – Луганськ :Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – 352 с.

Жук В.М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки :монографія / В.М. Жук. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2012. – 454 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Крутова А.С. Особливості облікової політики торговельного підприємства / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. : зб. наук. праць ;вiдповiд. ред. О.I. Черевко. – Х. :Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2008. – Вип. 1. – С. 23–30.

Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку :монографія / В.А. Кулик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. – 373 с.

Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=382876.

Облікова політика підприємства :навч. посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М., Михайлова М.Г. – К. : Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. – 326 с.

Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку :монографія / О.М. Петрук. – Житомир, 2005. – 420 с.

Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики :монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль :Карт-бланш, 2010. – 260 с.

Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета / Э.С. Хендриксен ;пер. с англ. ;под ред. проф. Я.В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Шнейдман Л.З. Учетная политика предприятия / Л.З. Шнейдман. – М. :Бухгалтерский учет, 2004. – 168 с.

Щирба М.Т. Облікова політика в системі управлінського обліку :монографія / М.Т. Щирба. – Т. :ТНЕУ, 2011. – 338 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.