DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-351-365

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД

Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Загострення екологічних проблем на фоні інтенсифікації виробничих процесів вимагає перегляду підходів для управління процесами у сфері поводження з відходами виробництва та споживання. Метою даної статті є огляд класифікації відходів та визначення напрямів її використання для управління сферою поводження з відходами діяльності підприємств, а також для вдосконалення системи облікового відображення на підприємстві щодо операцій поводження з відходами. Теоретично обґрунтовано ознаки класифікації відходів та виділено їх види. Визначено використання класифікації для ідентифікації відходів як об’єктів бухгалтерського обліку та контролю. У висновках визначено, що запропонована класифікація відходів дозволяє реалізовувати державну політику та економічно обґрунтовувати заходи у сфері поводження з відходами на рівні підприємства (роздільне збирання, повторне використання), а також аналізувати рівень втрат через понаднормові відходи, визначати види відходів, використання або утилізація яких потребує додаткових витрат та потенційно несе економічні вигоди підприємству.


Ключові слова


відходи; класифікація відходів; облікова політика підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамова М.В. Сетевая модель управления потоками отходов / М.В. Абрамова, М.Д. Бачурина // Вісник Східноукраїнського ун-ту ім. В.Даля. – 2008. – № 3 (121). – С. 73–78.

Абрамова М.В. Оценка эффективности системы обращения с отходами / М.В. Абрамова // Культура народов Причерноморья. – 2010. – № 180. – С. 160–163.

Абрамова М.В. Структурный анализ твердых бытовых отходов в экономической системе / М.В. Абрамова // Экономика, реинжиниринг, моделирование : сб. научно-методических статей. – Симферополь : ТНУ, – 2004. – С. 50–54.

Берлінг Р.З. Аналіз поняття еколого-економічного збитку та напрямки використання даного показника в результатах роботи підприємства / Р.З. Берлінг // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. – № 748: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 120–125.

Берлінг Р.З. Еколого-економічні поняття, що пов’язані з управлінням антропогенною діяльністю підприємства / Р.З. Берлінг // Інтегроване стратегічне управління: проблеми адміністрування, економічної безпеки та проектної діяльності : тези доповідей першої міжвузівської науково-практ. конф. (24–26 квітня 2013 року, Львів) / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво «Львівської політехніки», 2013. – С. 9.

Берлінг Р.З. Суть та значення еколого-економічних витрат в інноваційних процесах підприємства / Р.З. Берлінг, В.Я. Гавран // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей IV Міжнар науково-практ відеоконф. (Львів, 23–24 травня 2012 р.) / Нац. ун-т «Львівська політехніка» та ін. – Львів : Видавництво «Львівської політехніки», 2012. – С. 90–91.

Будрейко Е.Н. Экология городов. Загрязнение почв, воды и воздуха / Е.Н. Будрейко // Образовательный портал «Слово» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.portal-slovo.ru/impressionism/41495.php.

Будрейко Е.Н. Экология городов. Отходы производства и потребления / Е.Н. Будрейко // Образовательный портал «Слово» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.portal-slovo.ru/impressionism/41496.php.

Приоритетные направления экологизации в сфере обращения с отходами / Н.В. Внукова, Н.П. Горох, Е.Е. Решта, Л.Я. Шубов // Вестник ХНАДУ, 2006. ‒ № 34–35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/prioritetnye-napravleniya-ekologizatsii-v-sfere-obrascheniya-s-othodami.

Державний класифікатор відходів, затверджений наказом Держстандарту України від 29 лютого 1996 р. № 89 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN7371.html.

Державні санітарні правила та норми 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://masters.donntu.edu.ua/2005/feht/arutyunyantst/doki/sanpin.htm.

Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр/.

Статистичний щорічник України за 2013 рік / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2014/zb/10/sz_2013_uk.zip.

Утворення та поводження з відходами у 2013 році: експрес-випуск № 183/0/06.4 вн.-14 від 23.05.2014 р. / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2014/05_14/144.zip.

Шилова Л.А. Социально-экономическое развитие Центрального федерального округа Российской Федерации с учетом методологических аспектов инновационного управления отходами / Л.А. Шилова // Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. – 2012. – № 8 (8). – С. 26–29.

Яким чином визначається клас небезпеки відходів? Чи існує перелік відходів із встановленими класами небезпеки? Питання-Відповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/index.php/public/faq/437-yakym-chynom-vyznachaietsia-klas-nebezpeky-vidkhodiv-chy-isnuie-perelik-vidkhodiv-iz-vstanovlenymy-klasamy-nebezpeky.

Friedman L.S. Garbage and Recycling / Lauri S.Friedman. – USA, MI : Greenhaven Press, 2009. – 152 p.

Kaliampakos D. Hazardous waste generation and management in Europe / D.Kaliampakos, A.Mavropoulos, M.Menegaki // Disposal of Hazardous Waste in Underground Mines. Series : The Sustainable World. –Southhanpton, Boston: WITPRESS, 2006. – Vol. 11. – 268 p.

Rosenfeld P.E. Risks of Hazardous Wastes / Paul E.Rosenfeld, Lydia G.H. Feng. – Kidlington ; Oxford : Elsevier, 2011.– 454 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.