DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-3-13

СУТНІСТЬ ТА ОБЛІКОВІ НАСЛІДКИ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ У ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Леся Олександрівна Атаманчук

Анотація


Розглянуто основні теоретичні аспекти, що стосуються сутності та значення ліквідаційної процедури при банкрутстві неплатоспроможних підприємств. Проаналізовано дослідження науковців та положення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», які присвячені застосуванню принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності при відкритті ліквідаційної процедури на неплатоспроможних підприємствах в Україні. Автором визначено, що дані принципи на підприємствах-банкрутах фактично не діють. Запропоновано законодавчо врегулювати питання зупинення дії принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в процедурі ліквідації та введення їх у дію в разі відновлення платоспроможності підприємства-банкрута. Визначено, що господарська діяльність підприємства-банкрута при відкритті ліквідаційної процедури припиняється. Проаналізовано основні облікові наслідки відкриття ліквідаційної процедури та зазначено зміни в процесі ведення бухгалтерського обліку. Крім цього, визначено, що фінансова звітність у підприємства-банкрута не формується та податкові зобов’язання не виникають.

Ключові слова


ліквідаційна процедура; банкрутство; облік; неплатоспроможність; економічна нестабільність

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук Л.О. Особливості формування та подання звітності в ліквідаційній процедурі підприємств-банкрутів / Л.О. Атаманчук, Л.В. Чижевська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : зб. наук. пр. – 2014. – № 2 (29). – С. 185–194.

Булкот Г.В. Західний досвід та українська практика при ліквідації підприємств-банкрутів / Г.В. Булкот, О.М. Галенко // Інноваційні процеси економічного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Тези доповідей Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів. – Тернопіль, 26–27 квітня 2012р. : ТНЕУ, 2012. – С. 58–59.

Булкот Г.В. Методика ліквідації підприємства в системі цивільно-правових відносин / Г.В. Булкот, О.М. Галенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 5 (60). – С. 60–69.

Вінник О.М. Господарське право : навч. посібник / О.М. Вінник. – 2-ге вид., змін. та доп. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

Глущук О.М. Відображення в обліку процедури ліквідації підприємств / О.М. Глущук // Вісник ЖДТУ : Економічні науки. – 2003. – № 4 (26). – С. 69–80.

Глущук О.М. Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О.М. Глущук. – К., 2005. – 22 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 лип. 1999 р. № 996-XIV (з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 7 березня 2002 р. № 3088-III (3088-14) (з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/2343-12.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ зі змінами та доповненнями в редакції від 20.06.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.

Кулик В.А. Бухгалтерський баланс – джерело релевантної інформації у системі антикризового управління / В.А. Кулик [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://dspace.uccu.org. ua/handle/123456789/213.

Офіційний сайт Державної служби статистики України 1998-2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.