DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-232-240

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

Оксана Вікторівна Олійник

Анотація


Обґрунтовано концепцію організації, розвитку й удосконалення системи економічного аналізу для різних суб’єктів господарювання за організаційно-правовими формами, видами та масштабами діяльності, організаційними структурами управління.

Ключові слова


економічний аналіз; організація економічного аналізу; диференціація наукових підходів

Повний текст:

PDF

Посилання


Болюх М.А. Економічний аналіз: [навч. посібник; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка] / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

Глиненко Л.К. Проектирование организационных структур управления /Л.К. Глиненко, Е.В. Лужко. – К.: Нора-Друк, 2005. – 728 с.

Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: [навч. посібник; пер. з рос] / І.П. Житна, А.М. Нескреба. – Вища школа, 1992. – 191 с.

Житна І.П. Економічний аналіз: [навчальний посібник] / І.П. Житна, І.В. Тацій, П.Є. Житний. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – 296 с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: [навч.посібник.]/ Коробов М.Я. – К.: “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.

Ланге О. Оптимальные решения / Ланге О. – М.:Прогресс, 1967.

Любушин Н.П. Теория економического анализа: [учебно-методический комплекс; под ред. проф. Н.П. Любушина] / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, Е.А. Сучков – М.: Юристъ,2002. – 480 с.

Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: [учебное пособие] / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. – М.: ФОРМУМ: ИНФРА-М, 2007. – 192 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: [підручник] / Мних Є.В. – К.: Київ. Нац..-торг.-екон. Ун-т., 2008. – 514 с.

Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: [монографія] / О.В. Олійник – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 653 [7] с.

Попович П.Я. Економічний аналіз суб’єктів господарювання: [підручник] /Попович П.Я. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.

Савицкая Г.В. Экономический анализ: [учеб.] / Г.В. Савицкая. – [9-е изд., испр.]. – М.: Новое знание, 2004. – 640 с.

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. уособие [для вузов]/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. – [2-е изд., перераб. и. доп.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 639 с.

Сурмі Ю.П. Аналітична діяльність: [посібник для аналітика неприбуткової організації] / Сурмі Ю.П. – К.: Центр інноваційного розвитку, 2002. – 95 с.

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: [навчальний посібник] / Тарасенко Н.В. – 3-тє видання, перероб. і доп. – Львів: “Новий світ – 2000”, – 2004. – 344 с.

Чебан Т.М. Теорія економічного аналізу: [навч.посібник] / [Т.М. Чебан, Т.А. Калінська, І.О. Дмитрієнко]; за ред. проф. В.Є. Труша. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 214 с.

Чумаченко Н.Г. Принятие решений в управлении производством / Чумаченко Н.Г.,Савченко А.П., Коренев В.Г. – К.: “Техніка”, 1978. – 192 с.

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа:[учебник] / Шеремет А.Д. – [2-е изд., доп.]. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 366 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.